Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk og historie i Studieretningsprojektet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk og historie i Studieretningsprojektet"— Præsentationens transcript:

1 Dansk og historie i Studieretningsprojektet
- efterår 2007 Fagkonsulent Susan Mose Fagkonsulent Torben Jakobsen

2 Karikaturen Dansk er altid med – fordi der skrives på dansk!
Historie er altid med – fordi der er historie i alt! Svar: I alle fag skal eleverne kunne formidle på dansk. Alle fag indeholder en historisk dimension – jf. læreplanerne.

3 Hvordan kan dansk/historie indgå?
Tre fag: - dansk og historie kan kun indgå i samme opgave hvis den omfatter 3 fag - dansk og historie kan frit kombineres som hoved- og bifag, blot skal det 3. fag altid være hovedfag To fag: - dansk eller historie kan være enten hoved eller bifag - dansk eller historie kan ikke alene være hovedfag - dansk eller historie kan kombineres med ethvert studieretningsfag på A-niveau - dansk eller historie kan kombineres med et studieretningsfag på B eller C-niveau hvis dette fag er løftet til A-niveau som valgfag.

4 En god ide! Opgaveformuleringen skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven i vejledningsprocessen. ….. Vedlæg gerne ukendt materiale til opgaveformuleringen! I historie kan det fx være to opfattelser eller to kilder som modsiger hinanden eller kan bringes i dialog med hinanden.

5 Historiefaget

6 Faglige mål: Historie A.
Eleverne skal kunne: dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling dokumentere viden om forskellige samfundsformer formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden

7 Eksempler – historie og matematik
- analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund - dokumentere viden om centrale udviklingslinjer - forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper En periode Redegør kort for den samfundsmæssige udvikling i … fra … til …. med henblik på at diskutere samspillet mellem naturgrundlag, menneske og samfund i perioden. Foretag herunder en begrundet opdeling i matematikhistoriske perioder og vurder betydningen af (en eller to matematikeres? Eller et eller to matematiske nybruds..?) betydning på kort og på langt sigt Renæssancen. Redegør for den samfundsmæssige udvikling i Europa under renæssancen med særligt henblik på at forklare den naturvidenskabelige udvikling. Diskuter forskellige opfattelser af renæssancebegrebet. Analyser matematiker ”Børge” og ”Kurts” bidrag til matematikkens udvikling og vurder deres opdagelsers betydning på kort og på langt sigt.

8 Eksempler – historie og matematik
- dokumentere viden om forskellige samfundsformer - analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum - bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk Pyramiderne i Ægypten. Redegør for det Ægyptiske samfunds indretning under Det Gamle Rige; vurder herunder Nilens betydning. Analyser Cheops pyramideanlæggets opbygning med henblik på at klarlægge pyramidens funktion og den matematiske viden der ligger til grund. Analyser Hubert Paulsens og Bent Heick Hansens pyramideteorier med henblik på at forklare de matematiske principper der er anvendt og vurdere deres sandsynlighed. Flodkulturer: Mesopotamien og Ægypten. Redegør kort for begrebet flodkultur og foretog en sammenlignende analyse af udviklingen i Babylon og Ægypten frem til ca f.kr., med henblik på at forklare forskelle og ligheder i økonomi, politik og ideologi. Analyser den matematiske forståelse i de to flodkulturer og giv eksempler på dens anvendelse.

9 Eksempler – historie og kemi eller fysik
- analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund - dokumentere viden om centrale udviklingslinjer - forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper En periode Redegør kort for den samfundsmæssige udvikling i … fra … til …. med henblik på at diskutere samspillet mellem naturgrundlag, menneske og samfund i perioden. Foretag herunder en begrundet opdeling i matematikhistoriske perioder og vurder betydningen af (en eller to matematikeres? Eller et eller to matematiske nybruds..?) betydning på kort og på langt sigt Industrialiseringen. Redegør for den samfundsmæssige udvikling i Europa under industrialiseringen med særligt henblik på at forklare den naturvidenskabelige udvikling. Diskuter forskellige opfattelser af industrisamfundet. Analyser kemiker/fysiker ”Børge” og ”Kurts” bidrag til kemiens/fysikkens/industrialiseringens udvikling og vurder deres opdagelsers betydning på kort og på langt sigt.

10 Eksempler - biologi og historie
- dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder - indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden - bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk Den sorte død. Redegør kort for de samfundsmæssige forhold og den sorte døds forløb i Europa i Middelalderen. Redegør kort for biologien bag den sorte død. Opstil og udfør et eller flere eksperimenter, der kan give øget viden om bakteriespredning. Inddrag eksperimenterne og din viden om metoder til bekæmpelse af epidemier samt den samfundsmæssige baggrund i en diskussion af årsagerne til den sorte død.

11 Hvad er minimum for at historiefaget er med?
En redegørelse er ikke i sig selv nok – fx: Med udgangspunkt i en redegørelse for den industrialiseringens forløb ønskes en analyse af oversigtsteksten xxxxx med henblik på at vurdere forfatterens holdning/opfattelse af perioden. Fagets mål skal i spil – fx: (Redegør kort for hovedpunkterne i industrialiseringens forløb i xxx.) Med udgangspunkt i en sammenlignende analyse af de to vedlagte opfattelser af arbejdsforholdene i xxx, ønskes en analyse af de to parters hensigter med konflikten og den videre udvikling af sektoren (eller lign.). Vurder sluttelig den valgte strategis konsekvenser på kort og længere sigt.

12 Formålsparagraffen for stx, §1
Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans. Det er vigtigt at eleverne i opgaven uanset fag dokumenterer deres arbejde og demonstrerer kritisk sans – alle opfattelser er ikke lige lødige!


Download ppt "Dansk og historie i Studieretningsprojektet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google