Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kap. 11 Virksomhedens årsregnskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kap. 11 Virksomhedens årsregnskab"— Præsentationens transcript:

1 Kap. 11 Virksomhedens årsregnskab

2 Årsrapport Et årsregnskab er en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af de handlinger, man har gennemført i virksomheden i årets løb.

3 Årsrapporten Regnskabet består af
Resultatopgørelse, der måler forskellen mellem indtægter og omkostninger for en periode. Balancen er en opgørelse pr. udgangen af regnskabsåret, og viser virksomhedens aktiver og finansiering. Balancen ved årets slutning er startbalancen i næste regnskabsår.

4 Årsregnskabets formål
Virksomheder skal udarbejde et årsregnskab for at tilfredsstille sine interessenters informationsbehov.

5 Årsregnskabets hovedindhold
Valg af poster – regnskabet skal være informativt og overskueligt Noter kan gøre regnskabet mere overskueligt. Valg af poster, der skal medtages, fastlægges ud fra deres informationsværdi for regnskabsbrugerne.

6 Opstilling Opstillingsbekendtgørelsen stiller krav til opstilling af regnskabet Resultatopgørelser Kontoform Beretningsform Balancen

7 Resultatopgørelsen Ved en resultatopgørelse forstås en opgørelse af virksomhedens indtægter og omkostninger for en given periode og periodens resultat (overskud/underskud) Indtægtsbegrebet Hvilke indtægter, der skal regnes med i regnskabet bestemmes af indtægtskriteriet I praksis anvendes leveringskriteriet Visse ordreproducerende virksomheder anvender produktionskriteriet.

8 Resultatopgørelsen En indtægt opstår på det tidspunkt, hvor man leverer en vare eller en ydelse til en kunde. En indbetaling opstår på det tidspunkt, hvor kunden betaler for den leverede vare eller serviceydelse.

9 Resultatopgørelsen En udgift opstår på det tidspunkt, hvor der anskaffes og leveres et produktionsmiddel En udbetaling opstår på det tidspunkt, hvor der hæves penge af virksomhedens likvide beholdninger En omkostning opstår på det tidspunkt, hvor der forbruges et produktionsmiddel

10 Den funktionsopdelte resultatopgørelse
Ved opstilling af resultatopgørelsen kan vælges at præsentere omkostningerne efter ART FUNKTION Den funktionsopdelte resultatopgørelse er opdelt i flg. Omkostningsgrupper Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger

11 Opstilling af resultatopgørelse

12 Afskrivninger Afskrivninger modregnes ikke af udbetalinger i perioden.
Afskrivninger er fordeling af anskaffelsessummen af anlægsaktiver fordelt ud på de perioder (år), hvor aktivet anvendes Afskrivningen afspejler også den værdiforringelse, der sker gennem brug og tidens gang (forældelse)

13 Finansielle poster Finansielle indtægter kan være
Renter af indeståender Modtagne kontantrabatter Kursregulering af finansielle poster Finansielle omkostninger kan være Renter af gæld Kontantrabat ydet til kunder

14 Balance Balance består af aktiver og passiver
Aktiver er beholdninger som kræver pengebindinger (kapitalanvendelse) Passiver er finansieringskilder (kapitalanskaffelse)

15 Balancen - aktiver Anlægsaktiver er aktiver, der er bestemt til længere tids eje eller brug for virksomheden. Immaterielle Materielle Finansielle Omsætningsaktiver er aktiver, der løbende ændres ved virksomhedens drift Varebeholdninger, debitorer, likvide beholdninger Det er hensigten med aktivet, der afgør, om det er et anlægsaktiv eller oms.aktiv

16 Balancen - passiver Egenkapital er den kapital ejerne/aktionærerne har indskudt i virksomheden samt den kapital, der er sparet op i virksomheden (overskud). Gældsforpligtelser er forpligtelser, hvor beløb og forfaldstidspunkt er kendt Hensatte forpligtelser er forpligtelser, hvor enten beløb eller forfaldstidspunkt er ukendt.

17 Årsrapportens formål og grundlag og forudsætninger
Årsregnskabsloven er opbygget efter byggeklodsmodellen.

18 Krav til årsrapportens indhold

19 Krav til årsregnskabet
Årsrapporten skal støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger Årsrapporten skal oplyse om alle de forhold, der er relevante for regnskabsbrugerne. Oplysningerne i regnskabet skal være pålidelige. Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

20 Grundlæggende principper
Klarhedsprincippet Substansprincippet Væsentlighedsprincippet Going concern Neutralitetsprincippet Konsistensprincippet Kontinuitetsprincippet Periodiseringsprincippet Bruttoværdiprincippet

21 Årsrapportens indhold
Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse Noter og egenkapitalopgørelse Supplerende beretninger

22 Bidragsregnskabet Til brug for økonomistyring og analyse anvendes ”bidragsregnskabet”

23 Bidragsregnskabet Variable omkostninger er omkostninger, som varierer med afsætningens størrelse og sammensætning Kapacitetsomkostningers totalbeløb er uafhængig af afsætningens størrelse og sammensætning Kontante kapacitetsomkostninger Beregnede kapacitetsomkostninger (afskr.) Dækningsbidraget beregnes som forskellen mellem omsætningen og de variable omkostninger Viser hvor meget aktiviteten yder til dækning af kapacitetsomkostninger, renter og overskud

24 Fra funktionsopdelt til bidragsregnskab

25 Fra artsopdelt til bidragsregnskab


Download ppt "Kap. 11 Virksomhedens årsregnskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google