Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Baggrunden for at indføre en ny karakterskala

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Baggrunden for at indføre en ny karakterskala"— Præsentationens transcript:

1 Baggrunden for at indføre en ny karakterskala
Ny karakterskala GV Baggrunden for at indføre en ny karakterskala I 2004 fremlagde regeringen et samlet oplæg til Modernisering af prøver, eksamener og karakterer i det danske uddannelsessystem. I forlængelse heraf blev der nedsat en uafhængig karakterkommissionen.På baggrund af kommissionens Betænkning nr. 1453, november 2005 blev 7- trins­skalaen udarbejdet.

2 1. International anvendelighed.
Ny karakterskala GV 1.   International anvendelighed. ECTS står for ”European Credit Transfer and Accumulation System”, og ECTS-karakterskalaen er udviklet til at sammenligne de karakterer, som gives ved uddannelser i forskellige lande i EU. Dermed kan ECTS-karakterskalaen anvendes til at omregne udenlandske karakterer til danske karakterer og omvendt. ECTS-skalaen udtrykker ligesom andre karakterskalaer en kvalitativ vurdering af en eksaminands præstation.

3 Ny karakterskala GV  2.  Skalaen skal anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet, og bedømmelsen skal udtrykke graden af målopfyldelse. Karaktererne beskrives ud fra de faglige mål ( absolut konkret vurdering efter rimeligt præcise mål.).

4 3. Samme skala i hele uddannelsessystemet.
Ny karakterskala GV 3. Samme skala i hele uddannelsessystemet. Mobilitet mellem alle uddannelser og niveauer. 4. Klar forskel mellem nabokarakterer. 5. Mulighed for gennemsnitsberegning ( kravet om talværdier ).

5 Hvad er problemet med 13 skalaen?
Ny karakterskala GV Hvad er problemet med 13 skalaen? Skalaen opfylder ikke de 5 krav, men til nød pkt.3 og 5. Især karakteren 13 kan ikke oversættes til ECTS. Den bruges forskelligt fra fag til fag og fra uddannelse til uddannelse Karakterbeskrivelserne er ikke målrelaterede. Der er ikke en klar forskel mellem karaktererne fx 7,8,9.

6

7 ECTS-skalaen A, B, C, D, E, Fx, F A: 10% B: 25% C: 30% D: 25% E: 10%
Ingen fastsat dumpeprocent

8 ECTS-skalaen II 2 4 7 10 12 10% 25% 30% 25% 10%

9 7-trinsskalaen I. GV Karakterskalaen har ligesom ECTS-skalaen 7 trin:
7-trinsskalaen I. GV Karakterskalaen har ligesom ECTS-skalaen 7 trin: Karakter ECTS Betegnelse Beskrivelse 12 De bedste 10% A Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler 10 De følgende 25% B Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 De midterste 30% C Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler

10 7-trinsskalaen II. GV 4 De næste 25% D Den nogenlunde præstation Karakteren 4 gives for den nogenlunde præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 De svageste 10% E Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Fx Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 F Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. På landsplan og over tid ( en relativ tilpasning)

11 Absolut/relativ Den enkelte præstation skal bedømmes absolut
På landsplan forventes over tid en fordeling, der svarer til ECTS-skalaens fordeling. 3 håndtag til regulering : Målene for det enkelte fag Karakterbeskrivelserne for fagene, herunder mangelbegrebet Prøverne – skriftlige opgaver, mundtlige eksamensspørgsmål

12 Ny karakterskala GV To væsentlige forhold vedrørende bedømmelsen af den enkelte præstation vil ikke opleves som forandrede ved anvendelse af 7-trinsskalaen:  1. En bedømmelse skal fortsat bero på et professionelt, fagligt skøn, og den skal fortsat foretages ud fra en samlet vurdering af præstationen.  2.  Kravene til, hvad en præstation skal opfylde for at bestå, ændres ikke ved overgangen til 7-trins-skalaen.

13 ved at sikre en udnyttelse af hele skalaen.
Ny karakterskala GV 7-trinsskalaen giver anledning til en ændret praksis i karakterfastsættelsen: Ved vurderingen af målopfyldelsen, hvor det er det bedømmernes opgave at vægte præstationens styrke med de mangler, der måtte være i præstationen. ved at sikre en udnyttelse af hele skalaen.

14 12 KARAK TER BESKRIV- ELSE NATURGEOGRAFI C NATURGEOGRAFI B
KARAK TER BESKRIV- ELSE NATURGEOGRAFI C NATURGEOGRAFI B 12 Fremragen-de præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler. Der argumenteres kvalificeret for afgrænsning og præcisering af relevante naturgeografiske problemstillinger. Opgaveformuleringen besvares fokuseret og sammenhængende i et korrekt fagsprog med kun få og uvæsentlige mangler. I besvarelsen benyttes relevant materiale, velvalgte eksempler og der inddrages eget eller andres empiribaserede arbejde. Fremlæggelsen er meget selvstændig og velstruktureret. Eksaminanden demonstrerer indgående færdigheder i at anvende fagets begreber og metoder. Eksaminanden deltager sagligt og med overblik i den faglige dialog. Eksaminanden kan selvstændigt og med geofaglig indsigt perspektivere relevante problemstillinger og koble til andre fag og fagområder. Dokumentationen og eksempelmaterialet viser et alsidigt geofagligt overblik. Eget eller andres empiribaserede arbejde inddrages naturligt i besvarelsen Fremlæggelsen er meget selvstændig og velstruktureret. Eksaminanden demonstrerer en bred forståelse for fagsprog, fagets begreber og metoder samt argumenterer sagligt og målrettet på baggrund af analyse og tolkning i den faglige dialog . Eksaminanden anvender med overblik relevante geofaglige modeller og teoridannelser i besvarelsen af opgaven. Eksaminanden kan selvstændigt perspektivere og vurdere relevante geofaglige problemstillinger og koble denne indsigt til andre fag og fagområder.

15 Naturgeografi. GV 7 God præstation, der
7 God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Opgaveformuleringen besvares sammenhængende med inddragelse af selvvalgt materiale og eget eller andres empiribaserede arbejde, men der optræder en del mangler undervejs i besvarelsen. Fremlæggelsen er rimeligt struktureret, og eksaminanden viser generel kendskab til anvendelsen af fagsprog, fagets begreber og metoder. Eksaminanden kan ved hjælp af enkelte stikord indgå ræsonnerende i den faglige dialog. Eksaminanden kan i nogen grad perspektivere sin geofaglige viden til relevante problemstillinger og i konkrete og overskuelige tilfælde koble til andre fag og fagområder. Fremlæggelsen er rimeligt struktureret, og eksaminanden viser generel kendskab til anvendelsen af fagsprog, fagets begreber og metoder og deltager ræsonnerende i den faglige dialog. Eksaminanden viser i den faglige dialog færdighed i at kunne anvende geofaglige modeller og teoridannelser. Eksaminanden kan i nogen grad perspektivere og vurdere sin geofaglige viden til relevante problemstillinger og i konkrete og overskuelige tilfælde koble til andre fag og fagområder.

16 Naturgeografi. GV 2 Tilstræk- kelig
Tilstræk- kelig præstation, der demonstrerer den minimalt accepttale grad af opfyldelse af fagets mål. Opgaveformuleringen besvares delvist og med en usikker og mangelfuld anvendelse af selvvalgt materiale og eget eller andres empiribaserede arbejde. Fremlæggelsen er løst struktureret og fremstår usammenhængende og tilfældig, og eksaminanden viser til tider manglende evne til at anvende fagsprog, fagets begreber og metoder. Eksaminanden har brug for en del stikord og hjælp til en forklaringsramme for at kunne løse den stillede opgave. Eksaminanden kan i ringe omfang perspektivere sin geofaglige viden til relevante problemstillinger. Opgaveformuleringen besvares delvist med en forenklet og usikker anvendelse af selvvalgt materiale og eget eller andres empiribaserede arbejde. Fremlæggelsen er løst struktureret og fremstår noget usammenhængende. Eksaminanden viser til tider manglende færdighed i anvendelsen af fagsprog, fagets begreber og metoder. Eksaminanden har brug for en del stikord for at kunne løse den stillede opgave. Eksaminanden kan i meget begrænset omfang perspektivere og vurdere relevante geofaglige problemstillinger og teorier og kun undtagelsesvis koble til andre fag og fagområder. Empiribaseret arbejde: felt og eksperimentelt arbejde, beregninger, modeller, kort, figurer m.v., hvor eleverne arbejder selvstændigt analyserende.

17 DEN NYE KARAKTERSKALA I DET DAGLIGE ARBEJDE
Orienter eleverne grundigt om indholdet i den nye karaktergivning Diskuter kontinuert, hvordan de faglige mål indgår i undervisningen Træning af nye eksamensformer med karaktergivning Anvend de faglige mål i argumentationen ved den løbende evaluering året igennem

18 PRØVEOPGAVERNE Overvej hvilke faglige mål, der især indgår i den konkret stillede opgave. Orienter censor om dine/jeres overvejelser om opgaverne.

19 VOTERINGEN FOREGÅR p.b.a.
Elevens besvarelse af den stillede opgaveformulering Elevens præstation i forhold til de faglige mål/bedømmelseskriterier. Elevens opfyldelse af de faglige mål. Elevens indsigt i, anvendelse af, selvstændighed og overblik over det faglige indhold i emnerne - kernestof m.v.

20 Ny karakterskala GV Ikrafttræden Den 1. august 2006 indføres 7-trinsskalaen i de gymnasiale uddannelser. Syge og omprøver vedr. prøver før følger 13- skalaen Alle andre uddannelser indfører 7-trinsskalaen den 1. august 2007.

21 Overgangsordning Kun når det er absolut nødvendigt, oversættes en karakter fra 13-skalaen til en karakter fra 7-trinsskalaen

22 Oversættelsen sker efter følgende skala:
Ny karakterskala GV Oversættelsen sker efter følgende skala: Gammel skala 13-skalaen Ny skala 7-trinsskalaen 13 12 11 10 9 7 8 4 6 02 5 00 03 -3

23 Gymnasiereform og ny karakterskala
Eksamensresultatet beregnes på en ny måde efter gymnasiereformen Ingen overførte årskarakterer Karaktererne indgår med forskellig vægt efter niveauer Ét samlet vægtet gennemsnit af alle karakterer Oversættelse af gennemsnit fra gammel til ny karakterskala kommer. (Vedr. adgangsregulering ) – Ny karakterskala


Download ppt "Baggrunden for at indføre en ny karakterskala"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google