Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HISTORIE Den mundtlige prøve

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HISTORIE Den mundtlige prøve"— Præsentationens transcript:

1 HISTORIE Den mundtlige prøve Vores forpligtelse - Tekstopgivelser - Prøveoplæg - Forberedelsen for eleven - Eksaminationen - Bedømmelsen STEN LARSEN

2 Alle er bundet af 18-3 Folkeskolelovens § 18 stk. 3 siger:
I de fag, hvor eleverne kan indstille sig til afgangsprøver, jf. § 14, skal undervisningens indhold fastlægges således, at kravene i de enkelte fag ved prøverne kan opfyldes.

3 To centrale dokumenter
Her findes prøvevejledningen til den mundtlige prøve i historie. Og her findes de konkrete men generelle retningslinier for (både skriftlig og) mundtlig prøveafholdelse.

4 Tekstopgivelser censor og elever skal have opgivelserne 14 dage før prøven eleverne kan være medstemmende ved udvælgelsen opgivelserne er en fælles reference for samtalen v. prøven opgivelserne skal forbinde årets undervisning og den forestående prøve tekstopgivelser afleveres til ledelsen, som godkender opgivelserne er alsidigt stof inden for fagets ckf (slutmålsområderne) er en liste med behandlede emner, tilhørende problemstil-linger samt anvendt/opgivet materiale (kilder) materialet omfatter skrevne tekster – og andre udtryksformer opgivelserne skal være 9. klasse-materiale – og 8. klassetrin-materiale kan indgå bredt udvalg af tekster: fx artikler, lovtekster, uddrag af info-materiale, breve, sangtekster, baggrundstekster… andre udtryksformer ikke-fiktivt: fx dokumentarfilm, presse-foto, grafer og statistikker… andre udtryksformer fiktivt: fx film, computerspil, musik…

5 Prøveoplæg prøveoplæg skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof, og sådan at.. et enkelt oplæg kan inddrage flere ckf-områder (slutmåls-områder) oplæggenes spørgsmål vil relatere sig til - data og beskrivelser - forklaringer og fortolkninger - vurderinger, perspektivering og/eller handlings muligheder et oplæg består af 1-3 kilder samt lærerstillede spørgsmål kildetyper i oplæggene skal svare til opgivelsernes kilder i oplæggene kan ’bearbejdes’ eller indtales oplæg må omfatte ’støttetekster’ med fx resume af film oplæg er ukendt stof for eleverne oplæg må anvendes to gange i samme prøve antal oplæg: halvdelen af elevtallet plus tre oplæg – fordi sidste elev altid skal have fire valgmuligheder

6 Forberedelsen for eleven
forberedelsestiden er 40 minutter uforstyrret forberedelse eleven må medbringe egne optegnelser til brug under forberedelsen eleven må anvende opslagsværker under forberedelsen (fx leksika, atlas, ordbøger…) ”optegnelser” er elevernes notater fra den daglige undervisning og lærernotater, som er uddelt under arbejdet i klassen ’optegnelser’ skal være i papirform, håndskrevne eller computerskrevne ’optegnelser’ er ikke store, samlede kompendier om emner, modeller eller oversigter fra lærebøger – og heller ikke læste tekster med noter i der advares mod ’uoverskuelige’ optegnelser

7 Eksaminationen prøven – inklusive votering og tilbagemelding – varer 20 minutter med normalt 15 minutters eksamination og 5 minutter til resten eleven skal have mulighed for en samlet præsentation og fremlæggelse af det forberedte – herefter lærerstyret samtale på elevens præmisser målet med eksaminationen er, at eleven formulerer, hvad han/hun ved og kan – ikke at afsløre, hvad han/hun ikke ved og kan redegørelse og argumentation er vigtigt – men også elevens lyst og evne til at gå i kvalificeret dialog er vigtig afgangsprøven skal være rimeligt disponeret under eksaminationen må eleven kun benytte de notater, der er taget under forberedelsen – undtaget dog eventuelle filmklip o.l.

8 Bedømmelsen lærer (eksaminator) og censor bedømmer præstationen og giver én karakter efter 7-skalaen eleven har krav på, at ingen andre end han/hun selv hører karakteren bedømmelsen sker ud fra, om præstationen opfylder de slutmål, som prøveoplægget relaterer sig til – jf. slutmålsområderne (ckf): Historie i fortid og nutid Tid og rum Fortolkning og formidling men også opfyldelsen af prøvebekendtgørelsens såkaldte ”elementer” kan indgå i helhedsbedømmelsen: Inddrage relevant viden om historie Kronologisk forståelse Analysere, fortolke og anvende kilder. HUSK BILAG FRA MUNDTLIGHEDS-VEJLEDNINGEN


Download ppt "HISTORIE Den mundtlige prøve"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google