Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering om AT-eksamen i 3.g sommeren 2010 08.05.2010/ BR.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering om AT-eksamen i 3.g sommeren 2010 08.05.2010/ BR."— Præsentationens transcript:

1 Orientering om AT-eksamen i 3.g sommeren 2010 08.05.2010/ BR

2 Orienteringen omfatter Logistik på eksamensdagene –Lokaler med censorer –Elev og lærer møder hos censor –Hold tiden hele vejen igennem – 30 min. alt inklusive Selve eksaminationen –Elevoplæg –Dialog –Votering –Kommentar til elev ved karakteroverrækkelsen Papirer, der er gode at have med i tasken på selve dagen –Synopsis –Talepapir –Studierapport –Evt. bilag, der er kommet til efter at synopses er afleveret Dvd’er om AT-eksamen –Eksaminationen med ?? –Debat ud fra den viste eksamination

3 Logistik - censurfag Oversigt over eksamensdatoer, censurfag eksaminatorer og lokaler KædeCensurfagLærerDatoLokale 1001HistorieBA DA DN JL JN JR MB MS NA PJ31.05.2010 12 1002SamfundsfagLP OL PE TL TW31.05.2010 29 1003BiologiDG HH HN JY PS RE31.05.2010 46 1004FranskLH PJ31.05.2010 14 1005DanskBA LH LK VG31.05.2010 15 1006EngelskDN FJ MT31.05.2010 16 1007FysikAV JY LA MK31.05.2010 17 1008ReligionHW MG31.05.2010 19 1009BilledkunstJR VG31.05.2010 13 1010KemiJY LR MT31.05.2010 47 1011HistorieHT JL JN MA MM MS31.05.2010 52 1012BiologiHE HH HN MT02.06.2010 52 1013BiologiHE HR TR03.06.2010 13 1014HistorieDA JL JR MA MB MH MM MS NS PJ03.06.2010 14 1015EngelskBY FJ03.06.2010 15 1016SamfundsfagBL HN HW KK LP OL PE TL03.06.2010 16 1017FysikAV DA JR LA MK MT03.06.2010 17 1018DanskBA FJ LH03.06.2010 24 1019ReligionHW TR03.06.2010 25 1020SamfundsfagBL DA HN HT KK PE TL VM03.06.2010 26 1021HistorieBY KK MH MM NS03.06.2010 27 1022SamfundsfagBL DA HR HW JY OL PE VM03.06.2010 28 1023SamfundsfagLP MM TL TW04.06.2010 11 1024HistorieMA MH04.06.2010 12 1025NaturgeografiDG OB04.06.2010 13

4 Logistik - lokaler - eksempel fr de sa hi da en bi

5 Logistik – hold tiden Som udgangspunkt afvikles eksaminationen efter en model, der kunne kaldes for 10-10-10 modellen 10 min. elevoplæg 10 min. dialog mellem elev, eksaminator og censor 10 min. til karaktergivning og skift af elev og lærer i censors lokale

6 Eksaminationen – den tredelte prøve Der er tre elementer i den afsluttende prøve : 1.synopsis, der er et skriftligt oplæg (til mundtlig prøve) - er afviklet og lærer og censor har forberedt sig ud fra synopsen 2.den mundtlige fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen (evt. via talepapir) 3.dialog (du kan spille ud) De tre elementer er hver for sig vigtige, og derfor er det af afgørende betydning, at du foretager nogle præcise valg: Hvilke elementer i min undersøgelse præsenterer jeg hvor?

7 Eksamination -elevens talepapir (1) I forberedelsen til den mundtlige eksamen forventes det, at du genlæser og gentænker din synopsis med henblik på at planlægge den mundtlige fremlæggelse og dialog. Talepapir - højst én A4 side –Fremlæggelsen skal ikke være en oplæsning af synopsis, og synopsis vil sjældent kunne anvendes som en god disposition for en kort og koncentreret fremlæggelse. En disposition eller et talepapir kan tjene til at holde den røde tråd og bør være udformet, så den støtter en fri præsentation uden egentlig oplæsning.

8 Eksamination -elevens talepapir (2) Talepapiret kan indeholde –En indledning, hvor du præsenterer emnet og problemformuleringen. Det er vigtigt for sammenhængen i fremlæggelsen, at undersøgelsens hovedresultater præsenteres i denne første fase –En punktopstilling med hoved- og underpunkter om de problemstillinger fra synopsen, som du har nævnt vil blive forklaret og uddybet ved eksamen –Du bør undgå at skrive helsætninger i talepapiret, da dette vil have karakter af skriftsprog og let kan forlede til oplæsning

9 Eksamination - elevens talepapir (3) Talepapir kan indeholde –En gennemgang af evt. nyt stof, der er kommet til, siden synopsen blev skrevet –En redegørelse for, hvordan fagenes metoder er blevet anvendt, og for hvorledes det faglige samspil har givet en indsigt, som fagene hver for sig ikke alene kunne give. Se link hos Systime om de faglige hovedområder herher –En udvidet perspektivering eller en revideret konklusion på baggrund af evt. nyt stof –En kobling til elementer fra studierapporten –Undervejs kan der gives forslag til emner for den efterfølgende dialog, fx konsekvenser, metodeproblemer, perspektiver. –I udarbejdelsen af talepapiret bør det samtidig overvejes, hvordan og med hvilke hjælpemidler det skal præsenteres. N.B. Pas på tiden !!!!

10 Eksamination – dialogen (1) Eksaminationen er ledet af eksaminator, men ifølge eksamensbekendtgørelsen skal censor både ”medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler”. Censor og eksaminator repræsenterer tilsammen de faglige kompetencer, der indgår i prøven. Det betyder, at censor forventes at udnytte eksamensbekendtgørelsens mulighed for at stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Dialogen er en opfølgning på dit oplæg. Eksaminator og censor sikrer, at de har det fornødne grundlag for at bedømme din præstation

11 Eksamination – dialogen (2) Der eksamineres på grundlag af den mundtlige fremlæggelse samt synopsen, og der kan ifølge læreplanen stilles uddybende spørgsmål med udgangspunkt i eksaminandens studierapport Din studierapport indgår i den afsluttende evaluering i 3.g, både i synopsen og ved den mundtlige prøve. Eksaminator og/eller censor beder som minimum om at have den liggende Den mundtlige prøve må ikke indeholde elementer af særfaglig eksamination løsrevet fra den sag, du har arbejdet med. Eksaminationen skal derimod for de enkelte fags vedkommende afdække i hvilken udstrækning, du har kunnet bruge fagene i behandlingen af sagen.

12 Eksamination – votering (1) Der gives én karakter. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang du lever op til de faglige mål, som er angivet i læreplanens pkt. 2.1. og gengivet herunder. Herudover lægges der vægt på, hvordan du udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof. De faglige mål – eleverne skal kunne - opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder - anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem - forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse - vurdere hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge - vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger - anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter.

13 De faglige mål i kategorier Kategorier:3.g Viden – opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder Metoder – anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem – vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger Sammenhæng Overblik – forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse – vurdere, hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge Videnskabelig teori Videnskabsteori – anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkelt-faglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter Formidling–udvælge, strukturere og formidle et fagligt stof ”taksonomi””vurdere”, ”opnå viden”, ”anvende indsigt”, ”reflektere”

14 Eksamination – votering (2) I bedømmelseskriterierne for almen studieforberedelse er indlejret, i hvilken udstrækning du behersker de faglige metoder fra de to fag. En rettesnor for den endelige bedømmelse kan være: En præstation, der fuldt ud opfylder de relevante faglige mål, vurderes til fremragende En præstation, som lever op til en del af disse faglige mål på vejen mod slutmålene, vil normalt blive vurderet til en middelpræstation En præstation, som kun opfylder nogle af de første faglige mål for almen studieforberedelse, vil normalt blive vurderet til netop bestået. Oplæsning fra synopsis eller talepapir bidrager ikke med noget positivt i forhold til karaktergivningen. Men valget af et citat eller af et datamateriale og kommenteringen af dette kan naturligvis tælle positivt.

15 Papirer i eksamenstasken Din synopsis Evt. nye bilag, der er kommet til efter at synopsen var afleveret Dit talepapir eller disposition for dit mundtlige oplæg Din studierapport, som censor og lærer skal se og kunne henvise til under dialogen

16 Nyttige link AT-eksamen på EMU’en –elevside med gode råd om eksamenelevside med gode råd om eksamen –EMU’ens fremstilling af talepapirEMU’ens fremstilling af talepapir AT Pimus12 hos Systime –præsentation af ATpræsentation af AT


Download ppt "Orientering om AT-eksamen i 3.g sommeren 2010 08.05.2010/ BR."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google