Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt"— Præsentationens transcript:

1 Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt
Vi har to dokumenter, hvis indhold er styrende for rehabilitering af hjerneskadede: Sundhedsstyrelsens forløbsprogram KL´s 10 anbefalinger

2 Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt
Forløbsprogrammet Forløbsprogrammet retter sig til hele population. Det vil sige de ca. 18 – personer, som årligt bliver ramt af en hjerneskade. Forløbsprogrammet går dybt ned i selve forløbet af den enkelte hjerneskade. Der er tale om en kvalitetsstandard, som bare skal indarbejdes i kommunerne (og regionerne). KL´s anbefalinger KL´s anbefalinger drejer sig i det væsentlig om at styrke samarbejdet omkring de specialiserede tilbud til de ca personer, der hvert år bliver ramt af en kompleks hjerneskade. Det vil sige en delmængde af de ovennævnte 18 – personer (forløbsprogrammet gælder selvfølgelig også for dem). Det er KL´s mål, at samtlige anbefalinger er implementeret i 2014. Nogle af anbefalinger ligger i forlængelse med forløbsprogrammet; men der er tale om mere tværgående fælleskommunale forhold.

3 Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt
Hovedproblem Mulighederne for en vellykket rehabilitering af senhjerneskadede er betinget af, at de instanser, der er omkring den ramte borger yder den rette indsats til rette tid. Fokus må derfor sættes på den konkrete indsats og dennes koordinering. Indsats Indsatsen skal leve op til Forløbsprogrammet. Problemstilling: Hvordan følger kommunerne Forløbsprogrammets anvisninger? Koordinering Indsatsen skal være sammenhængende og sættes ind uden unødig ophold. Den skal derfor som minimum leve op til KL´s anbefalinger. Dette kompliceres af, at der er mange aktører omkring den senhjerneskadede. Implementering af KL´s anbefalinger samlet i region Sjællands 17 kommuner. Målgruppe Alle personer mellem 18 og 65 år, som rammes af en hjerneskade

4 Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt
Kommunernes indsats Metode For at finde ud af, om kommunernes indsats følger Forløbsprogrammets anvisninger, må den enkelte kommunes indsats afdækkes gennem en barometerundersøgelse. Formål Afdække persongruppens omfang Afdække den enkelte kommunes indsats og herigennem give kommunen et redskab til at vurdere eventuelle forbedringsmuligheder omkring egen indsats Afdække kommunernes behov og herigennem mulige initiativer i samarbejde med andre kommuner Få markeret og fundet status på kommuners i år 0, så udviklingen i denne kan måles i efterfølgende år (dermed også leve op til KL´s 10. anbefaling ”Alle kommuner skal dokumentere deres indsatsser på hjerneskadeområdet”) Danne grundlag for en workshop/temadag, som er det endelige startskud på en række tværkommunale initiativer på området. Dokumentere i hvilket omfang, kommunerne lever op til Forløbsprogrammet.

5 Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt
Kommunernes indsats Metode uddybende Undersøgelsen udfærdiges af arbejdsgruppe. Når den er færdig præsenteres den for de 17 kommuners hjerneskadekoordinatorer. Formål med dette møde Introducere til projektet Introducere medarbejderne for undersøgelsen (få lavet en testafprøvning af denne) Få skabt medansvar og engagement for projektet. Herefter sendes undersøgelse sendes ud. Når kommunerne har svaret laves en samlet fremstilling til brug for workshop/temadag. NB: Undersøgelsen gentages løbende årligt efterfølgende, så udviklingen på området kan følges.

6 Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt
Workshop Workshoppen skal arbejde på to ben: Den rette indsats (Forløbsprogrammet) Formål: Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsens resultat at afdække kommunernes indsats på området behov for fælles initiativer på området det fremtidige arbejde med arbejdet med KL´s anbefalinger (kommissorier for arbejdet med de enkelte anbefalinger forsøges udarbejdet) Koordinering (KL´s anbefalinger) Formål: Med analysen af spørgeskemaundersøgelsen som grundlag arbejdes der med forslag til formulering af kommissorier for de kommende arbejdsgruppers arbejde med, hvordan KL´s anbefalinger skal implementeres i kommunerne i region Sjælland.

7 Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt
Efter workshoppen/temadagen Den nedsatte arbejdsgruppe samler op på temadagen for formulere forslag til endelig kommissorier og organisering af arbejdet omkring disse i arbejdsgrupper, som sendes til godkendelse i KKR via Styregruppen for Rammeaftale og K17 Efter beslutning i KKR Arbejdsgrupper nedsættes i forhold til workshoppens kommissorier Formål: Få fastsat en strategi (tids- og handleplan) for, hvordan KL´s anbefalinger kan implementeres i KKR regi. Få fastsat en strategi (tids- og handleplan) for, hvordan Forløbsprogrammets anvisninger kan implementeres i kommunerne. Få fastsat en strategi (tids- og handleplan) for, hvordan eventuelle fælles initiativer på området kan implementeres. Arbejdsgruppernes anbefalinger forelægges for KKR Arbejdsgruppernes anbefalinger implementeres Sideløbende med dette arbejde arbejder kommunerne med at forbedre deres indsats på området ses i forhold til Forløbsprogrammet Udviklingen analyses gennem en ny spørgeskemaundersøgelse

8 Tids- og Handleplan (I)
Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt Tids- og Handleplan (I) Dato Aktivitet Deltagere Ansvarlig 18. 01 Møde i Netværket for Voksne Handicappede Netværkets medlemmer 21.01 – 23.01 Besked om den enkelte kommunes hjerneskadekoordinator navn og til Jan H 25.01 Tidsplan udsendes til hjerneskadekoordinatorerne, så de kan planlægge besvarelsen af spørgeskema Jan H. 18.01 – 26.02 Arbejdsgruppen færdiggør spørgeskemaet Arbejdsgruppen 26.02 Møde i Netværket for Voksne Spørgeskemaet/projektet præsenteres for hjerneskadekoordinatorerne Netværkets medlemmer og de 17 kommuners hjerneskadekoordina-torer 01.03 Spørgeskemaet udsendes til de 17 hjerneskadekoordinatorer 15.03 Svarfrist for spørgeskemaundersøgelsen De 17 hjerneskade-koordinatorer 15.03 – 30.03 Resultatet af undersøgelsen analyseres 01.04 Dagsorden til workshop/temamøde udsendes sammen med undersøgelsesresultatet.

9 Tids- og Handleplan (II)
Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt Tids- og Handleplan (II) Dato Aktivitet Deltagere Ansvarlig 12.04 Workshop/temamøde afholdes Netværksmedlemmerne i Voksenhandicap og specialundervisning samt de 17 hjerneskadekoordina-torer Næstved 13.04 – 30.04 Workshoppen/temamødet samles op – endelig kommissorier for det videre arbejde formuleres Arbejdsgruppen 30.04 Samlet tilbagemelding til Styregruppe, K17 og KKR med forslag til kommissorier og organisering af det videre arbejde Maj Sagen behandles i Styregruppen for Rammeaftale Rammeaftalesekretariatet 31.05 Sagen behandles i K17 11.06 Sagen behandles i KKR August Arbejdsgrupperne begynder deres arbejde

10 Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt
Mange rapporter på området: Voksenhjerneskadegruppens afrapportering til Den administrative styregruppe vedrørende sundhedsaftalerne i Region Sjælland I øvrigt med en opgørelse over tilbuddene til hjerneskadede i kommunerne i region Sjælland

11 Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt
Region Hovedstadens kortlægning af hele området

12 Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt
Kommunerne i det tidligere Storstrøms afdækning af området

13 Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt
3 Fællestræk ved disse rapporter: Den skal være koordineret mellem de mange forvaltninger/instanser og den rette behandling/indsats skal ske rettidigt. Den skal være koordineret mellem de mange forvaltninger/instanser og den rette behandling/indsats skal ske rettidigt. Den skal være koordineret mellem de mange forvaltninger /instanser og den rette behandling/indsats skal ske rettidigt. Vi ved derfor godt, hvad der skal til for, at en hjerneskadede får en behandling, så han/hun kan komme bedst muligt igennem følgerne af en hjerneskade En indsats på hjerneskadeområdet bør derfor være mere handlingsorienteret end analyserende.

14 Spørgeskemaundersøgelsen
Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt Spørgeskemaundersøgelsen Kommunens opgaver i forhold til genoptræningen: Ifølge Forløbsprogrammet er kommunernes opgaver i forhold til personer med erhvervet hjerneskade: Genoptræning af bevægelsesfunktioner, mentale funktioner og andre relevante kropsfunktioner Støttende og kompenserende indsatser Sygedagpenge og pension Udredning af arbejdsevne og revalidering Specialundervisning for voksne Vejledning om erhverv og uddannelse af unge under 25 år Støtte til pårørende, herunder til eventuelle mindreårige børn Personlig pleje og praktisk hjælp Hjælpemidler Patientrettet forebyggelse Transportmuligheder Koordination af rehabiliteringsforløbet efter udskrivelse Planlægning af udskrivelsen i samarbejde med sygehuset Samarbejde med og indhente rådgivning fra sygehuset og almen praksis i forhold til konkrete personer med erhvervet hjerneskade Medvirke til udviklings- og forskningsarbejde

15 Spørgeskemaundersøgelsen
Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt Spørgeskemaundersøgelsen Afdækning af fakta på området: Spørgsmålene 1 – 19 i region Hovedstadens spørgeskema gentages umiddelbart. Derved opnå data om målgruppens størrelse Målgruppens udvikling i antal Kompleksitet Samarbejdet med sygehus Genoptræningsplanerne udbredelse Kommunernes organisering af arbejdet mv. Suppleret med afdækning af kommunens tilbud ved følgende spørgsmål: V. Hvilke tilbud har kommunen dedikeret kun til hjerneskadede:

16 Spørgeskemaundersøgelsen
Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt Spørgeskemaundersøgelsen X Udredning af funktionsevne Forløbsprogrammet 8 områder, som der skal være særlig opmærksomhed på: Mobilitet Mentale funktioner Sansefunktioner Ernæringstilstand Dysfagi (synkebesvær) Daglige aktiviteter Angsttilstande, depression eller psykose Borgerens funktionsevne forud for det aktuelle traume Gennemgås med følgende spørgsmål (i hovedtræk): X.X Har I i kommunen kompetence til og anvendes denne i forbindelse med udredning af [mobilitet]? Ja Nej Hvis Ja, på hvilket niveau gøres det? Basalt Avanceret Specialiseret Finder I, at der er yderligere behov for indsatser på dette område? Ja Nej Hvis Ja, beskriv nærmere:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

17 Spørgeskemaundersøgelsen
Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt Spørgeskemaundersøgelsen X Udredning af [mobilitet - fortsat]: X.X Når behov for udredningen af [mobiliteten] er konstateret, hvor lang tid går der i (anslået) gennemsnit før udredningen påbegyndes: Ca. 1 – 2 dage Ca. 3 – 4 dage Ca. 5 – 7 dage Over 7 dage Finder I, at der er et forbedringspotentiale her? Ja Nej Hvis Ja, beskriv nærmere:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

18 Spørgeskemaundersøgelsen
Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt Spørgeskemaundersøgelsen Y Udredning af Kommunens indsats Der tages udgangspunkt i Forløbsprogrammet indsatsområder, som er følgende: Gangfunktion Arm- og håndfunktion Gang-, arm- og håndfunktion Spasticitet Sprogfunktioner Hukommelse og opmærksomhed Overordnede kognitive funktioner Følelsesfunktioner Adfærd Perception og andre mentale funktioner Dysfagi (synkebesvær) Blære- og tarmfunktioner Smerter Syn Hørelse og vestibulære funktioner Udholdenhed og cirkulation Omsorg for sig selv Daglig livsførelse Mobilitet Køreevne Kommunikation Læring og anvendelse af viden Uddannelse Beskæftigelse Sociale relationer og fritidsliv Indsats rette mod pårørende

19 Spørgeskemaundersøgelsen
Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt Spørgeskemaundersøgelsen De enkelte indsats gennemgås med følgende spørgsmål (i hovedtræk): Y.Y Har kommunen indsats for bedre [gangfunktion]? Ja Nej Hvis Ja, på hvilket niveau er denne indsats? Basalt Avanceret Specialiseret Finder I, at der er yderligere behov for indsatser på dette område? Ja Nej Hvis Ja, beskriv nærmere:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Y.Y Når behov for en behandlingsindsats for en forbedret [gangfunktion] er konstateret, hvor lang tid går der i (anslået) gennemsnit før indsatsen påbegyndes: Ca. 1 – 2 dage Ca. 3 – 4 dage Ca. 5 – 7 dage Over 7 dage Finder I, at der er et forbedringspotentiale her? Ja Nej Hvis Ja, beskriv nærmere:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________


Download ppt "Senhjerneskadeområdet, et tværkommunalt projekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google