Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetsstandarder og individuelt skøn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetsstandarder og individuelt skøn"— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetsstandarder og individuelt skøn
Hvad er kvalitetsstandarder og hvordan må kommunen bruge dem ? Basiskursus september 2012

2 Basiskursus september 2012
Formål Kommunalbestyrelsen skal 1 gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard om tilbud til voksne efter Serviceloven ( Bekendtgørelsens § 1) Kvalitetsstandarden skal bruges til at formidle de politiske målsætninger Skal bruges som generelt grundlag for Gennemsigtighed for borgerne om serviceniveauet Borgernes forventninger, når de henvender sig Den daglige indsats, med at føre de politisk vedtagne målsætninger ud i livet Basiskursus september 2012

3 Basiskursus september 2012
Myndighedsopgaven At træffe afgørelser i henhold til serviceniveauet At sikre at hjælpen leveres i henhold til afgørelsen At sikre at borgeren får en afgørelse på baggrund af en konkret, individuel vurdering – også ved evt. ændringer i indsatsen Basiskursus september 2012

4 Hvordan er forholdet mellem serviceniveau og borgerens behov
Afgørelser skal træffes på grundlag af lovens bestemmelser og en konkret og individuel vurdering af borgerens behov Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunktet Serviceniveauet skal fraviges i de tilfælde hvor borgerens behov nødvendiggør det Ved vurderingen skal der tages stilling til alle forhold i borgerens ansøgning Basiskursus september 2012

5 Basiskursus september 2012
Hvad er retspraksis? Østerbrodommene fra 1999: Generelle vedtagne målsætninger og formuleringer om ”brugerprofiler” og generelle forudsætninger for hjælp til borgerne, som skulle opfylde et politisk krav om et nedsat budget på området, var ikke lovligt Lokale fortolkninger om, at ”de borgere som kunne skaffe sig hjælp på anden måde f.eks. Hjemmeservice” ikke længere var berettiget til praktisk hjælp”, var ikke lovlige Basiskursus september 2012

6 Hvad er Ankestyrelsens praksis?
C-03-05: Borgeren skulle have hjælp til strygning, selvom det ikke fremgik af kvalitetsstandard. Kommunens afgørelse var derfor ugyldig C-52-05: Borgeren, som boede med samlever og 3 børn, skulle have hjælp til det, hun ikke længere selv kunne, uanset der allerede var givet maksimum hjælp efter kommunens serviceniveau Basiskursus september 2012

7 Ankestyrelsens praksis - fortsat
C-17-99: principiel stillingtagen i 4 sager herunder at en vurdering efter ”Fællessprog” ikke kan stå alene som udmåling af hjælp = ”skøn under regel” at lokalt fastsatte principper for hjælp, som bliver brugt som ”indgangsport” for hjælp til den enkelte ikke er efter loven = ”skøn under regel” at en afgørelse på dette område skal opfylde § 24 i FL om begrundelse og at kommunens kvalitetsstandarder var i strid med Servicelovens § 83 og §88 Basiskursus september 2012

8 Hvad siger loven om vores målgruppe
Vejl. Nr.5 pkt. 155: Funktionsevnen hos det enkelte menneske bliver efter de gældende regler sat i relation til 3 overordnede principper for handicapindsatsen: Solidaritetsprincippet ( skattefinanciering) Sektoransvarlighedsprincippet ( behovet skal kunne løses hvor det opstår) Kompensationsprincippet( kompensering for følgerne af den nedsatte funktionsevne) Basiskursus september 2012

9 Formålet for hjælp til voksne handicappede - § 81
Til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer skal der ydes en særlig indsats. Formålet med indsatsen er : At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion og udviklingsmuligheder At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder botilbud efter lov om almene boliger …… Basiskursus september 2012

10 Spørgsmål til Handicapråd
Er der udarbejdet en særlig kvalitetsstandard til voksne handicappede? Hvordan klarer kommunen dette farefyldte farvand mellem Servicelovens bestemmelser for handicappede, Den årlige kvalitetsstandard, Vurdering af det individuelle behov og Den konkrete afgørelse om indsatsen Basiskursus september 2012

11 Basiskursus september 2012
Forslag til handlingsplan, som fremlægges på bestyrelsesmøde i lokalafdelingen Hvad ved vi og hvad skal vi undersøge: Er det et problem her i vores kommuner?: Kender vi nogle der for nyligt har fået nedsat deres hjælp i hjemmet? Hvem ved mere end os? Forslag til handling: Vi vil tage emnet op på næste møde med DH. Forslag til DH mødet: Vi vil sammen med de andre organisationer i DH undersøge problemets omfang og kommunens praksis nu – og se om kvalitetsstandarderne er ændret og om der er lavet nogle særlige for borgere med handicap Det vi vil foreslå DH at gøre: Vi vil foreslå at der stilles spørgsmål via Handicaprådet og der igennem kræve en redegørelse som efterfølgende skal drøftes på et kommende møde. Basiskursus september 2012

12 Basiskursus september 2012
Forslag til forskellige aktiviteter m.h.p. dialog og løsning af konkrete politiske problemer DH beder om at få emnet op i Handicaprådet DH beder om et afklarende møde med socialchefen DH vil tage emnet op ved det ½ årlige dialogmøde med fagforvaltningen DH formanden vil tage et møde med Socialudvalgsformanden DH vil lave et medlemsmøde om emnet og invitere fagchefen og politikeren for området og Scleroseforeningens socialrådgiver På baggrund af en ”god sag” beder DH en enkelt organisation om at gå i pressen, for at presse kommunen til at ændre praksis Basiskursus september 2012

13 Hvad vil være jeres forslag i denne sag?
I skal til bestyrelsesmødet overveje hvad I synes der vil passe til denne sag? Evt. flere forskellige forslag i prioriteret rækkefølge Efter stillingtagen på bestyrelsesmødet, skal jeres DH rep. tage forslagene med til DH, som jeres konkrete forslag og som pejlemærke for hvad han/hun tror Scleroseforeningens lokale bestyrelse vil bakke op om efterfølgende. Basiskursus september 2012

14 Hvad skal bestyrelsen også tage stilling til ?
Hvornår vil best. have tilbagemelding fra DH rep.? Hvor meget tid/ kræfter kan/vil I bidrage med for at få løst problemet sammen med DH Er der andre i best./ scleroseforeningen der nu - eller evt. senere i processen - kan blive brug for? Hvem har ansvar for at følge processen og udviklingen i sagen ? Andet ??? Basiskursus september 2012


Download ppt "Kvalitetsstandarder og individuelt skøn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google