Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg kommune"— Præsentationens transcript:

1 direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg kommune
Ny Social rammeaftale Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd – Hotel Hvide Hus 17. marts 2011 Ved Jan Nielsen direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg kommune

2 Disposition Baggrund Organisering Rammeaftale 2012 Indsatsområder 2012
Årshjulet

3 BAGGRUND Økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi Lovændringen er et led i regeringens afbureaukratiseringsprogram Stort behov for at revidere og nytænke rammeaftalen

4 FORMÅL Rammeaftalen skal være et redskab for at sikre og styre den faglige udvikling: Kommunerne skal være i stand til at yde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper med komplicerede problemer Kapacitet / behov for pladser – skabe synlighed og gennemskuelighed Økonomi – takstudvikling Udviklingen af nye tilbud særligt til små målgrupper

5 RAMMEAFTALEN BESTÅR AF EN UDVIKLINGSSTRATEGI
Udviklingsstrategien beskriver ønsker og løsningsmuligheder i forhold til den faglige udvikling i tilbuddenes indhold på baggrund af den behovsmæssige udvikling Muligheder for fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud Samlet skøn over behovet for regulering af pladser og tilbud Skal være vedtaget senest den 1. juni af de enkelte kommunalbestyrelser Kan være flerårig

6 OG EN STYRINGS AFTALE skal indeholde de tilbud, som anvendes af flere kommuner end driftskommunen
Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse Frist 15. oktober

7 Administrativ Organisering
Styregruppe - kredsen af socialdirektører / regionen / KKR Drøfter strategiske problemstillinger både i forhold til udvikling og økonomisk styring af område Sikre dialog og enighed om de endelig aftaler Indstillingskompetence til det politiske niveau (KKR) Forretningsudvalg - Direktør fra Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev kommuner samt KKR Drøfter problemstillinger som skal behandles i Styregruppen, Sikrer koordination mellem de 11 kommuner og mellem embedsmandsniveau og politisk niveau Beslutningskompetence i forhold til den daglige drift

8 Dialogforum Dialogfora mellem kommuner og brugerorganisationer
Formålet er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der skal stilles til rådighed på tværes af kommuner Mødes to gange om året henholdsvis for at være med i planlægningen af den årlige temadag og drøfte udkast til rammeaftale. Dialogforum består af KKR, brugerorganisationer og administration

9 Sekretariat for rammeaftaler
Er etableret fra 1. januar og skal: Koordinere Kommunikere internt mellem kommuner & eksternt med samarbejdspartnere / netværk Sikre en rød tråd mellem de politiske målsætninger / ønsker for område og det administrative arbejde

10 Fokusområder – emner for 2012
Borgere med en behandlingsdom / patienter der i dag er indlagt på retspsykiatrisk afdeling Enkeltmandsprojekter Ministeremne?

11 Aftale 2012 Arbejdsgrupper nedsat:
Styringsgruppe – kommuner og region / kommunalt formandskab Udarbejder forslag til Styringsaftale med baggrund fra blandt andet kommunale tilbagemeldinger - politisk og faglig Sikre sammenhæng mellem økonomisk styring og faglig udvikling Økonomi – takstudvikling –styringsredskaber / principper Definere hvilke tilbud som skal være omfattet af aftalen

12 arbejdsgrupper fort. Gruppen for Udviklingsstrategi – kommuner og region / kommunalt formandskab Udarbejde forslag til Udviklingsstrategi med baggrund i politiske drøftelser i de respektive kommunalbestyrelser, dialogmøder med Udvalgsformænd, og drøftelser i KKR inspiration fra den årlige temadag, tilbagemeldinger fra de faglige netværk på blandt andet tendenser Fokus på faglig udvikling kommunerne skal være i stand til at yde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper med komplicerede problemer Fokus på Kapacitet / behov for pladser – skabe synlighed og gennemskuelighed

13 Proces – Årshjul for 2012 April / maj
Jan / februar Udarbejdelse af tids- og procesplan Nedsættelse af arbejdsgrupper Møde i Dialogforum Møde i KKR Februar / marts Udarbejdelse af udkast til styringsaftale og Udviklingsstrategi (Rammeaftale) Temadag Temamøde for kredsen af socialdirektører, udkast til rammeaftale præsenteres og drøftes Arbejde med de to fokusområder April / maj Kategorisering af tilbud Drøftelse i kommunerne af behov for pladser / tilbud evt. nye målgrupper Politiske drøftelser i de respektive udvalg / kommunalbestyrelser og i forum for Udvalgsformænd – Økonomi og faglig udvikling Møde i KKR med drøftelse af rammeaftalen

14 Proces – Årshjul for rammeaftale 2012
Juni/juli Drøftelse af udkast til rammeaftale i KKR Frist for tilbagemeldinger på de politiske drøftelser som har fundet sted i de 11 nordjyske kommuner Juli Inputs, fra temadagen, de politiske drøftelser, drøftelser i kommunerne (inkl. handicapråd) og de drøftelser som har fundet sted i kredsen af socialdirektører skrives ind i henholdsvis Styringsaftalen og Udviklingsstrategien August Dialogforum drøfter endelig udkast til rammeaftale Kredsen af socialdirektører drøfter og godkender endelig udkast til rammeaftale med henblik på godkendelse i KKR. KKR drøfter og godkender udkast til rammeaftale til videre politisk behandling i de respektive kommunalbestyrelser og regionsråd

15 Proces – Årshjul for rammeaftale 2012
September / oktober Politisk behandling i de respektive 11 kommunalbestyrelser og regionsråd 15. oktober - politisk godkendt rammeaftale for 2012 Oktober Årshjulet for udarbejdelse af rammeaftale for 2013 starter forfra ”Road show” til udvalgene i de nordjyske kommuner med henblik på en visionsdrøftelse


Download ppt "direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google