Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FKO og Masterplanens Resultatdokumentation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FKO og Masterplanens Resultatdokumentation"— Præsentationens transcript:

1 FKO og Masterplanens Resultatdokumentation
Direktør Lise Plougmann Willer Esbjerg Kommune

2 Den planlægningsmæssige kontekst
De strategiske sigtelinjer i Social & Tilbud – politisk godkendt den 18. januar Tidligt og koordineret indsats i forhold til at få belyst borgerens ressourcer og problemstillinger med efterfølgende iværksættelse af relevante handlinger. Med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau ydes der individuel støtte til udvikling af borgerens kompetencer med henblik på, at den enkelte borger er i stand til at føre et liv så tæt på det almindelige som muligt, hvad angår beskæftigelse, uddannelse, fritid og bolig. Hverdagslivet skal tilrettelægges læringsorienteret og fremadrettet for den enkelte borger med mulighed for overskridelse af nuværende tilbudsramme og kompetenceniveau. Via en fleksibel indsats på tværs af formelle strukturer tilgodeses borgerens behov bedst muligt med anvendelse af mindst mulige ressourcer.  Udvikling og afprøvning af metoder i forhold til inddragelse af civilsamfundet.

3 Den planlægningsmæssige kontekst

4 FKO projektet

5 Udvikling af resultatdokumentation:
ICF, Fælles Sprog II, Outcome Star, PAS, CAN VUM (DHUV) FKO

6 Begreberne resultatbaseret styring og resultatdokumentation.

7 Tilbud Myndighed Kommunikation i fokus
Præciserer udgangspunkt og opgave Tilbud Myndighed Præciserer metode og måleresultater Voksenudredningsmetoden & FKO

8 Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem
Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Intellektuel/kognitiv forstyrrelse Angst Depression Demens Forandret virkelighedsopfattelse Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Personlighedsforstyrrelse Sindslidelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvskadende adfærd Selvmordstanker og – forsøg Overgreb Misbrug Hjemløs Psykisk funktionsnedsættelse Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og tøjvask Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk Sundhed Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Kommunikation Forstå meddelelser Fremstille meddelelser Samtale Anvendelse af kommunikationshjælpe-midler og - teknikker Kommunikationsmiddel Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi Omgivelser Holdninger Boligområde 8

9 De konkrete resultater

10 Bosted – Incorp som integreret Socialfagligt IT-redskab
Myndigheds system (Incorp): Sagsbehandlingsfrister. Baggrundsoplysninger om borgeren – fra borgeren og andre. Udredning v/ VUM. § 141 handleplan. Visitation/Bestilling. Statusbeskrivelser. Tilbuddenes system (Bosted): Modtager bestilling inkl. Baggrundsoplysninger, handleplaner, osv. Indsatsplaner baseret på målsætninger. Planlægge opgaver Sende opfølgning til myndighed Ekstern adgang for borger, pårørende, samarbejdspartnere


Download ppt "FKO og Masterplanens Resultatdokumentation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google