Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade – Centrale mål og tiltag Seminar "Kommunal rehabilitering i udvikling" den 28. februar 2013 Lise Holten,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade – Centrale mål og tiltag Seminar "Kommunal rehabilitering i udvikling" den 28. februar 2013 Lise Holten,"— Præsentationens transcript:

1 En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade – Centrale mål og tiltag Seminar "Kommunal rehabilitering i udvikling" den 28. februar 2013 Lise Holten, KL

2 Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil fra KL på hjerneskadeområdet? Andre relevante udspil mv. med relevans for hjerneskadeområdet Udspillets afsæt og Rambølls kortlægning De 10 anbefalinger Status Opsamling og videre forløb

3 Hvorfor et udspil? Kommunerne bliver kritiseret for ikke at kunne løfte den specialiserede rehabilitering Manglende neurofaglig viden Borgerne får ikke de rigtige tilbud Debatten blev unuanceret og forsimplet Brug for offensiv bud på retning, mål og indsatsområder Hvad er god og effektiv hjerneskade-rehabilitering?

4 Relevante udspil ol. med relevans for hjerneskadeområdet
MTV og forløbsprogram på hjerneskadeområdet Udspil om Det nære sundhedsvæsen, 2011 KL’s opmærksomhedspapir på hjerneskadeområdet Arbejde i gang med at følge op på mellemkommunale målsætninger på sundhedsområdet og styrke kvaliteten, 2012- KL’s udspil på hjerneskadeområdet, september 2013 Stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven, januar 2013

5 Hvor mange og hvem taler vi om?
KL’s udspil har fokus på borgere med behov for en specialiseret indsats efter udskrivning fra syghuset Usikkerhed om antallet I KL’s udspil ca borgere, som er indlagt mere end 10 dage ud af de ca , dvs. 13% KKR afdækningerne kommer frem til færre Dvs. lille gruppe, svært at indkredse præcist hvor mange, meget forskellige behov og livssituation.

6 Udspillets afsæt Udspillet sætter ind ift. to tæt forbundne delindsatser: Sikre at den enkelte borger med hjerneskade bliver udredt og visiteret til de rette indsatser At der er specialiseret tilbud, større forsyningssikkerhed, kvalitet og synlighed Rambøll foretog i foråret 2012 en afdækning KL nedsatte en arbejdsgruppe med deltagelse af en række kommunale aktører, som har bidrage til at kvalificere arbejdet Dialog med centrale aktører for at kvalificere anbefalingerne og bringe dem godt på vej

7 Kortlægning af sagsbehandlingsdelen
Kommunerne har forskellige måder at udrede og stratificere borgere med hjerneskade Behov for at støtte kommunernes udrednings- og stratificeringsproces for at sikre en god sammenhæng mellem udrednings- og rehabiliteringsindsatsen VUM er velegnet som et sagsbehandlingsværktøj ift. borgere med hjerneskade VUM har potentiale som et stratificeringsværktøj, men skal suppleres med et specifikt hjerneskadeværktøj

8 Kortlægning af de specialiserede tilbud på hjerneskadeområdet
Variationer mellem tilbuddene inden for samme tilbudskategori og mellem de forskellige tilbudstyper Variationer i forhold til afgrænsningen af målgruppen Variation i varigheden for borgernes ydelser Variation i den organisatoriske forankring Variation i volumen DVS. Der er ikke entydighed ift. indholdet i de specialiserede tilbud

9 Kortlægning af kommunernes behov på hjerneskadeområdet
Behov for let adgang til specialiserede kompetencer Behov for tilkøb og individualiserede forløb Ønske om klarhed ift. tilbud Ønske om klarhed ift. hvilke kompetencer, tilbuddene indeholder

10 KL’s 10 anbefalinger: Alle kommuner skal sikre adgang til specialiseret hjerneskaderehabilitering, enten i egne tilbud, i tværkommunale tilbud eller ved samarbejde med specialiserede tilbud Der skal skabes økonomisk bæredygtighed for de mest specialiserede tilbud Konsolidering blandt de specialiserede tilbud på hjerneskade- området, som resulterer i få særligt stærke vidensmiljøer, som både kan bistå kommunerne i rehabiliteringsarbejdet og understøtter den faglige udvikling og forskning Anbefaling 1-3: På KKR-møderne i november er KL’s hjerneskadeudspil blevet behandlet i hele landet. Således også i RH, hvor udspillet er blevet behandlet sammen med jeres egen analyse. Anbefaling 1-2 og delvist anbefaling 3 skal løftes i rammeaftaleregi. Anbefaling 3 skal ses i sammenhæng med anbefaling 5, som vi kommer til om et øjeblik

11 KL’s 10 anbefalinger: Alle kommuner skal have en organisering, som understøtter en koordineret rehabiliteringsindsats på tværs af forvaltningsområder, fx via en hjerneskadekoordinator Der skal udvikles nationale standarder for tværfaglige og monofaglige kompetencer i den specialiserede rehabiliteringsindsats Alle kommuner skal inden for én uge have kontaktet borgeren og givet borgeren en plan for genoptræningsforløbet

12 Alle kommuner skal dokumentere deres indsatser på hjerneskadeområdet.
Alle kommuner skal med afsæt i Voksenudredningsmetoden sikre ensartethed og sammenhæng mellem udrednings- og rehabiliteringsindsatsen. Voksenudredningsmetoden skal suppleres med hjerneskadespecifikke redskaber Alle kommuner skal have de samme klare og tilgængelige visitationsretningslinjer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade VISO og ViHS’s nationale overblik og viden skal bruges mere aktivt i udviklingen af hjerneskadeområdet Alle kommuner skal dokumentere deres indsatser på hjerneskadeområdet. Anbefaling 7: Der skal sættes et udviklingsarbejde i gang, og vi er i dialog med Socialministeriet. Ligesom vi også undersøger, hvad der i øvrigt eksisterer af stratificeringsværktøjer på området. Anbefaling 8: KL afholder en workshop med deltagelse af en række kommuner og Socialstyrelsen, som skal bidrage til at skabe afsættet for formulering af nogle visitationsretningslinjer for personer med erhvervet hjerneskade. Men er også nødt til at afvente evaluering af kommunalreformen. Anbefaling 9: KL har spillet ind med et forslag om at bruge VISO og VIHS nationale overblik på det specialiserede social- og specialundervisningsområde mere aktivt ifm. evaluering af kommunalreformen. Ideen er blevet positivt modtaget og vi afventer nu Hovedudvalgets rapport, som foreligger i foråret. Anbefaling: 10: KL arbejder med dokumentation nationalt – også i partnerskab med Socialministeriet – og kommunerne bør gøre det hver især og i fællesskab.

13 Status Afventer afrapportering fra Hovedudvalget for evaluering af kommunalreformen Alle 5 KKR’er har igangsat et arbejde ift. anbefaling 1,2 og 3 i regi af rammeaftalerne Flere af anbefalingerne hænger sammen med implementering af forløbsprogrammerne, som er undervejs KL følger løbende op gn. dataindsamling og tæt dialog og understøttelse af processen

14 Hovedstaden Større kortlægning om barrierer og muligheder herunder spørgeskemaundersøgelse i de 29 kommuner Opstillet en række anbefalinger Sjælland Statusredegørelse januar 2013 med nye initiativer. Kommissorium godkendt i KKR for videre arbejde Arbejder med at implementere KL’s anbefalinger Syddanmark Kortlægning 2012 og nedsat arbejdsgruppe til implementering af forløbsprogram Arbejdsgruppe nedsat som arbejder med implementeringen af anbefalingerne Midtjylland Statusrapport og i januar 2013 lavet en statusorientering af nye fælles initiativer Igangsat en række tiltag Nordjylland Statusrapport 2012 med en række anbefalinger Tiltag

15 Status (2) 68 kommuner har en hjerneskadekoordinatorfunktion og 20 planlægger at etablere en sådan (Anbefaling 4) 84 %, eller 77 kommuner har etableret et tværfagligt team på fx hjerneskadeområdet 96 % af kommunerne, eller 88 har foretaget en intern specialisering for at sikre faglig kvalitet af genoptræningsindsatsen 66 %, eller 61 kommuner har indgået samarbejde med andre kommuner eller aktører for at sikre borgere adgang til specialiseret hjerneskaderehabilitering

16 Etableret specifikke genoptræningstilbud i samarbejde med andre kommuner

17 Tværfaglige teams

18 Samarbejde specialiseret rehabilitering

19 Status (3) Fortsat en stor udfordring for kommunerne at igangsætte genoptræningen hurtigt efter udskrivning (Anbefaling 6) 76 kommuner anvender VUM eller planlægger at anvende (Anbefaling 7) Omfattende kompetenceudvikling på hjerneskadeområdet i alle kommuner og i et samarbejde (Anbefaling 4 og 7) 84 % af kommunerne arbejder med kvalitetsudvikling på genoptræningsområdet (Anbefaling 10)

20 Status (4) Auditundersøgelse foråret 2013 blandt de midtjyske kommuner skal skabe læring og afsæt for videreudvikling Kommunerne og Region Midt udarbejder fælles definition på ”specialiseret indsats/tilbud” (Indgå som input til anbefaling 5) Fælles kvalitetsmodel for tværfagligt samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver (KKR Midt og Sjælland)

21 Opsamling og videre forløb
For de fleste borgere med hjerneskade har reformen været en fordel Kommunerne har rykket meget på rehabiliteringsområdet og med de mange tiltag der er i gang vil vi de kommende år rykke yderligere Vi skal have alle med og sikre, at borgere med behov for specialiseret rehabilitering også får den rehabilitering, de har behov for KL vil følge udviklingen og understøtte implementeringen

22 Del og få ny viden Vigtigt, at vi får evalueret, opsamlet og vidensdelt for at skabe mest mulig fremdrift på området. Derfor tilmeld dig KL’s dialogportal:


Download ppt "En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade – Centrale mål og tiltag Seminar "Kommunal rehabilitering i udvikling" den 28. februar 2013 Lise Holten,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google