Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag 16. august 2010 Projekt ”Sæt viden i bevægelse”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag 16. august 2010 Projekt ”Sæt viden i bevægelse”"— Præsentationens transcript:

1 Temadag 16. august 2010 Projekt ”Sæt viden i bevægelse”
Samarbejdsmodel for rehabiliteringsforløb Børnecenter for Rehabilitering Temadag 16. august 2010 Projekt ”Sæt viden i bevægelse”

2 Program: Præsentation af BCfR Samarbejdsmodel for:
Intensivt rehabiliteringsforløb Lokalbaseret rehabiliteringsforløb

3 Børnecenter for Rehabilitering
er et fase 3 neurorehabiliteringstilbud under Region Hovedstaden – Handicap Vi arbejder med børn og unge med erhvervet hjerneskade ud fra en tværfaglig og familiecentreret tilgang, på baggrund af en neuropsykologisk viden og forståelse Vi er specialister på området og VISO leverandører

4 Rehabilitering tilbydes
Børn og unge i alderen 2 – 18 år der har en let til moderat hjerneskade Børnene har vanskeligheder inden for et eller flere områder: Kognition, motorik, kommunikation og sociale færdigheder

5 Tidsbegrænsede forløb
Visitation Kommunerne bevilliger rehabiliteringsforløbene – oftest et halvt år ad gangen (BUM) BCfR visiterer selv Samarbejdet med hospital – kommune og forældre starter ved forvisitation Tidsbegrænsede forløb Det løbende samarbejde skal sikre sammenhæng i indsatsen, vidensformidling og koordinering

6 Udgangspunktet for rehabiliteringsforløbene er
At alle forløb er individuelle med hensyn til funktionsnedsættelser, livssituation, ønsker og behov Samarbejdet tager udgangspunkt i det og mødet med børnene og familierne afspejler denne forståelse – Det fordrer dialog og at vi lytter til og inddrager børnene og forældrene og bidrager med fagligheden Succesen af rehabiliteringen afhænger bl.a. af omgivelsernes indsigt, forståelse og adfærd i fht barnet med en erhvervet hjerneskade

7

8 Intensivt rehabiliteringsforløb - Samarbejdsmodel

9 Familien tilknyttes et tværfagligt team

10 Forældrene er tilstede under udredningen
2 ugers tværfaglig udredning (test, undersøgelse, observation) af barnet Forældrene er tilstede under udredningen Forældrene interviewes (COPM, Canadian Occupational Performance Measure) og svarer på spørgeskema (psyk.) for at undersøge aktivitetsproblematikker og vanskeligheder De børn der kan, interviewes også med COPM Udredningsrapport med anbefalinger Udredningsmøde, hvor alle relevante samarbejdspartnere inviteres

11 Overordnet tværfagligt indsatsområde og delmål vælges
Vælges af teamet pba udredningen og formidles til forældrene

12 Børnene kommer dagligt på Børnecentret
Børnene og forældrene tilknyttes en kontaktpsykolog og en kontaktperson fra teamet. Børnene rehabiliteres funktionelt indenfor de hverdagslivs- færdigheder børnene og familien vurderer som vigtige og betydningsfulde Børnene rehabiliteres skolemæssigt i dansk og matematik

13 Rehabiliteringsforløbet
Daglig information til og fra forældrene via kontaktbog Tilbud om hjemmebesøg (eks. med undervisning i ABC (Affolter-Bobath-Coombes) konceptet eller hjælpemidler) Status hver 4. måned med tværfaglig ICF-CY statusrapport med anbefalinger. Indsatsområde og mål evalueres og der sættes evt nye mål Statusmøde, hvor alle relevante parter inviteres Rapporterne gennemgås med forældrene og kommunen inden møderne

14 Tilbud til forældrene/familien i rehabiliteringsforløbet
Undervisning og information om hjerneskaden Samtaler med psykolog Samtaler med kontaktperson Løbende rådgivning og vejledning via møder, mail, telefon Forældresamtalegruppe á 6 gange Søskendegruppe Informationsmøde med nærmeste pårørende ell.andre Case management

15 Samarbejdet med forældrene
Forældrene inddrages, får faglige råd og vejledning samt støtte og viden Barnet/den unge inddrages og der arbejdes med at skabe indsigt i egen situation, formåen og vanskeligheder Forældrene får indsigt i barnets vanskeligheder, behov og udvikling Forældrene er aktive i barnets rehabilitering Forældrene synes de kan mestre dagligdagen Familien Kommunen BCfR

16 Samarbejdet med kommunerne
Faglig anbefaling, rådgivning og sparing Dialog om samarbejdet Indsigt i, og forståelse for barnets/familiens situation Dialog mellem forældre og kommune Koordinere rehabiliterings-forløbet så der er et relevant tilbud til barnet/den unge efter intensiv rehabilitering Overlevering til dagtilbud og skole Familien Kommunen BCfR

17 Lokalbaseret rehabiliteringsforløb - Samarbejdsmodel

18 Lokalbaseret rehabilitering
Ofte børn der har været i intensiv rehabilitering, eller børn, der er ”vokset” ind i vanskeligheder/senfølger af erhvervet hjerneskade Tager udgangspunkt i barnets omgivelser og nærmiljø: hjemmet, skolen, børnehaven, praktikpladsen etc. Skal yde råd, vejledning og konkrete forslag Statusrapport og statusmøde efter ca. 5-6 måneder (ICF-CY)

19 Hvem skal der være møde/samtale med og hvornår
Forløbsaftalen Der udarbejdes på indledende møder, forløbsaftale for et halvt år ad gangen med aftale om: Hvilke mål skal der arbejdes med og, hvor skal indsatsen være mest intensiv (eks. skole ell. hjem) Hvem skal der være møde/samtale med og hvornår Alle involverede parter får en kopi af aftalen, herunder kommunen Skal danne grundlag for en status og evaluering Skal sikre, at alle inddrages i rehabiliteringen fra start og ved, hvilke mål der arbejdes med

20 Interventioner i forløbet
Møder med forældrene Møder med hele familien Samtaler med barnet/den unge Møder med lærer/pædagoger eller andre Ad hoc kontakt via telefon og mail ”Hjernetime” i klassen Tilbud til forældre om deltagelse i forældresamtalegruppe

21 Hvis forældrene ikke kan få faglige sparingspartnene
Udfordringer Rehabiliteringsforløb der ikke er sammenhængende, planlagte og koordinerede Korte bevillinger, som kan stresse og bekymre familierne, hvis der ikke er en længerevarende plan Når forældrene er stressede, har de ikke det fornødne overskud til at støtte op om barnets rehabilitering Hvis forældrene ikke kan få faglige sparingspartnene


Download ppt "Temadag 16. august 2010 Projekt ”Sæt viden i bevægelse”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google