Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde for koordinatorer i de faglige netværk – rammeaftalen for det specialiserede socialområde Konsulent Ann Kühnel Liljenberg, Sekretariat.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde for koordinatorer i de faglige netværk – rammeaftalen for det specialiserede socialområde Konsulent Ann Kühnel Liljenberg, Sekretariat."— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde for koordinatorer i de faglige netværk – rammeaftalen for det specialiserede socialområde Konsulent Ann Kühnel Liljenberg, Sekretariat for rammeaftal er ”Formålet med de faglige netværk er at udarbejde analyser, rådgive sekretariat for rammeaftaler om områder, der med fordel kan kigges nærmere på, samt udarbejde en årlig statusrapport til den administrative styregruppe. De faglige netværk er en af de vigtigste sparringspartnere i forhold til rammeaftalesamarbejdet, når det gælder om at være orienteret om udviklingen indenfor de pågældende områder”

2 Rammeaftalen for 2012 – elementer og overskrifter o Politiske visioner o Udviklingsstrategi o Styringsaftale

3 Rammeaftalen for 2012 – politiske visioner o At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet o At kommunerne via rammeaftalen stiller de rigtige tilbud til rådighed for borgere med særlige behov o At sikre borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, som samtidig udviser økonomisk ansvarlighed o Tidlig og åben dialog samt smidighed og forenkling, da dette er forudsætninger for, de rigtige rammer for en kapacitets- og prisudvikling i det kommende år

4 Rammeaftalen for 2012 - Udviklingsstrategi - fokusområder o Særforanstaltninger - kortlægning af særforanstaltninger i den geografiske region (hvor ligger de, hvad koster de, hvilke målgrupper m.m.). -drøftelse af både kvalitet og styring af disse tilbud (hvordan kan kommunerne bedst håndtere området, fælles kommunale samarbejder ? o Hjerneskadeområdet – en fælles vision for de regionale hjerneskadetilbud. - overgang fra regionalt tilbud til kommunalt tilbud -uddanne kommunalt personale til at modtage borgeren o Færdigbehandlede retspsykiatriske patienter - behov for tæt samarbejde og en koordinerende indsats mellem behandlingspsykiatrien, botilbuddet og kommunen.

5 Rammeaftalen for 2012 - Udviklingsstrategi – kommunernes behov & ønsker o Stigende antal børn og unge med autismespektrumforstyrrelse samt ADHD - Sekretariatet vil koordinere og sikre en nærmere redegørelse for behovet o Stigende antal af voksne med autismespektrumforstyrrelse samt ADHD - Sekretariatet vil sikre en opfølgning herpå blandt andet med en særlig temadag for fagpersoner indenfor børn og voksenområdet. o Tilbud til borgere med udadreagerende adfærd - Behovet vil blive analyseret i forbindelse med en redegørelse af særforanstaltninger

6 Rammeaftalen for 2012 - Udviklingsstrategi fortsat o Kommunerne etablerer i stigende grad nye tilbud både indenfor børne- og voksenområdet – dette kræver en koordinering og ”bevågenhed” for at undgå en overkapacitet af tilbud til samme målgrupper o Heldagsmøde for Socialdirektørerne hvor Steen Bengtsson vil præsenter hans notat ”Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde”. Notatet er et forsøg på at afdække hvilke faktorer, der medvirker til at udgifterne til sociale indsatser bliver større eller mindre o Temamøde om det nye Ankesystem

7 Rammeaftalen for 2012 – Den økonomiske styringsaftale - Aftale om udvikling i priserne o Reduktion på 2% af beregningsgrundlaget for taksterne 2011-2012 for at imødekomme behovet for effektivitet, samt ønske om faste takster o Underskud på op til og med 5% kan ikke lægges oveni taksterne det følgende år / overskud på op til 5 % beholdes af den pågældende driftsherre – incitament til driftsherre for effektiv drift o Fokus på takstudvikling – årlig opfølgning af belægning og takstudvikling hvor det skal redegøres for evt. udsving

8 Økonomisk Styringsaftale - Aftaler om oprettelse af tilbud og pladser o Nyopstartede tilbud kan budgettere med lav belægningsprocent i takstfastsættelsen i det første driftsår

9 Økonomisk Styringsaftale - Aftaler om lukning af tilbud og pladser o Driftsherren får mulighed for hurtig lukning af tilbud med lav belægningsprocent, men med orientering pr. brev / mail til Den Administrative Styregruppe med en høringsperiode på en mnd. Derefter træffes den endelige beslutning af driftsherren

10 Økonomisk Styringsaftale - Aftale om tillægsydelser o Såfremt tillægsydelser, som er en forudsætning for, at borgerne kan rummes i tilbuddet, opsiges, må handlekommunen, sikre at borgeren visiteres til andet tilbud. Betalingsforpligtigelsen videreføres indtil borgeren er fraflyttet tilbuddet

11 Organiseringen omkring rammeaftalen

12 Årshjul for rammeaftale 2013

13 Input til udviklingsstrategien i rammeaftale 2013 o Statusrapporter fra faglige netværk o Faglige netværks input til målgruppebeskrivelser og faglighed o Kommunernes indmeldinger om behov og efterspørgsel o Dialogrunder til kommunerne – administrativt og politisk niveau o Dialogforum o Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd o Drøftelsen mellem DH-formænd og faglige netværk (17. november 2011, kl. 12.00- 16.00) o Ministeremne o Diverse: oplæg fra Steen Bengtsson, temadag om autismeområdet, temadag om ankesystemet

14 De faglige netværks funktioner i rammeaftaleregi o Analyse og rådgivning -opgaver fra Den Administrative Styregruppe og sekretariatet for rammeaftaler, f.eks. målgruppebeskrivelse og beskrivelse af faglighed -netværkenes egne bud på områder, der skal analyseres nærmere o Årlig status til Den Administrative Styregruppe -om udviklingstendenser og mulige fremtidige fokusområder o Dialog med brugerorganisationerne om udvikling og tendenser på de respektive områder


Download ppt "Informationsmøde for koordinatorer i de faglige netværk – rammeaftalen for det specialiserede socialområde Konsulent Ann Kühnel Liljenberg, Sekretariat."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google