Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer med brug af 7-trins-skalaen, DPU 27. august 2007

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer med brug af 7-trins-skalaen, DPU 27. august 2007"— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer med brug af 7-trins-skalaen, DPU 27. august 2007
Dorte Fristrup, fagkonsulent stx, hhx og hf, Afdelingen for gymnasiale uddannelser, Undervisningsministeriet.

2 7-trins-skalaen Bekendtgørelsen gælder for alle de uddannelser, der tidligere benyttede 13-skalaen. For de gymnasiale ungdomsuddannelser trådte bekendtgørelsen i kraft den 1. august 2006.

3 Ud af vanetænkningen 1: En karakterskala er ikke bare en række tal
Beskrivelserne af de enkelte karakterer er afgørende… 8: den middelgode præstation 10: rutinepræget 11-13: selvstændig

4 7-trins-skalaen Karak-ter Betegnelse Beskrivelse 12 A
Karak-ter Betegnelse Beskrivelse 12 A Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler 10 B Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 C Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 D Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 E Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Fx Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 F Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

5 Ud af vanetænkningen 2: Principper
Karakteren udtrykker graden af målopfyldelse Absolut vurdering NB: fejl og mangler kan være af såvel kvantitativ som kvalitativ art

6 Forudsætninger Præcise målbeskrivelser
Præcise bedømmelseskriterier i forhold til målene

7 Læreplansopbygning i de gymnasiale uddannelsers fagrække
Identitet og formål Faglige mål (”Eleven skal kunne…”, dvs. kompetencetænkning) og fagligt indhold Tilrettelæggelse (didaktik og arbejdsformer) Evaluering (løbende evaluering, prøveformer og bedømmelseskriterier)

8 Udfordringer! Hvad er en mangel eller en fejl i det konkrete tilfælde, og hvordan beskrives den? Er der egentlig overensstemmelse mellem mål, prøveform og bedømmelseskriterier? Hvordan sammenfattes de mange mål i en forholdsvis kortfattet beskrivelse af karakteren?

9 Eksempel på karakterbeskrivelse,. skriftlig prøve i fransk
Eksempel på karakterbeskrivelse, skriftlig prøve i fransk stx / hhx, begynder A Ka-rak-ter Beteg-nelse Beskrivelse 12 Frem-ra-gende Den skriftlige fremstilling er sammenhængende og med et alment ordforråd. Eleven viser sikkerhed i den relevante idiomatik, morfologi og syntaks med fortrinsvis uvæsentlige fejl. Indholdet viser en indgående forståelse af tekstmaterialet. Besvarelsen er udførlig og inddrager stort set alle relevante aspekter 7 Godt Den skriftlige fremstilling er nogenlunde sammenhængende. Eleven viser rimelig sikkerhed i ordforråd og i den relevante idiomatik, morfologi og syntaks, med en del fejl, som dog ikke forstyrrer kommunikationen. Indholdet viser overvejende god forståelse af tekstmaterialet. Eleven inddrager mange, men ikke alle relevante aspekter i sin besvarelse. 02 Til-stræk-keligt Den skriftlige fremstilling er noget usammenhængende, men gennemgående forståelig. Sproget mangler præcision, og der forekommer flere alvorlige fejl. Indholdet viser, at tekstmateriale og emne i det væsentlige er forstået. Eleven inddrager i tilstrækkeligt omfang relevante aspekter i sin besvarelse.

10 Eksempel på karakterbeskrivelse, mundtlig prøve på baggrund af synopsis (samfundsfag B, stx), karakteren 7: Den valgte problemstilling dokumenteres i rimelig grad med relevant udleveret bilagsmateriale. Problemstilling analyseres nogenlunde struktureret og fokuseret på forskellige taksonomiske niveauer under mindre sikker anvendelse af metodiske færdigheder, viden og nogle teoretiske begreber fra samfundsfags discipliner. Sammenhængen i den faglige argumentation er nogle steder mindre tydelig, men væsentlige faglige sammenhænge kan uddybes i dialog.

11 Ud af vanetænkningen 3: Husk…
Før: Forhold til middel Nu: Forhold til fuld målopfyldelse – omfanget og arten af fejl og mangler kan så placere præstationen lavere end 12

12 7-trins-skalaen Evaluering og karakterfastsættelse skal fortsat have baggrund i et professionelt fagligt skøn Evaluering og karakterfastsættelse skal fortsat ske på baggrund af en helhedsvurdering af præstationen

13 Hvordan er det så gået? (Forbavsende) godt.
Skalaen er nem at anvende – der er jo ikke så mange karakterer at vælge i mellem! Og alligevel: Er målene for ambitiøse? Bruger vi 12 ofte nok? Bruger vi 7 for meget? Tør vi bruge –3?

14 2 4 7 10 12 10% 25% 30% 25% 10%

15 Relativ/absolut Den enkelte præstation skal bedømmes absolut
På landsplan forventes over tid en fordeling, der svarer til ECTS-skalaens fordeling. 3 håndtag: Målene for det enkelte fag Karakterbeskrivelserne for fagene, herunder mangelbegrebet Prøverne – skriftlige opgaver, mundtlige eksamensspørgsmål


Download ppt "Erfaringer med brug af 7-trins-skalaen, DPU 27. august 2007"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google