Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Synopsis VIP3/2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Synopsis VIP3/2012."— Præsentationens transcript:

1 Synopsis VIP3/2012

2 Synopsis i VIP …. og DIO Skriftlig fremstilling i sammentrængt og komprimeret form Samme krav som til en skriftlig rapport ift.:: Problemformulering - hovedproblemstilling Opbygning taksonomiske niveauer Anvendelse af faglige metoder og studiemetoder Selvstændighed faglig dybde Formalia Dokumentation (kilder, noter, litteraturliste mv.) Skriftligt oplæg til eksamen. Alle guldkorn og pointer skal inkluderes i synopsen – i koncentreret form. Ifm. en mundtlig fremlæggelse – eks. DIO-eksamen - bør disse guldkorn udfoldes/uddybes/eksemplificeres yderligere. IKKE en mini-rapport.

3 Disposition Forside Indholdsfortegnelse
Indledning og problemformulering Behandling af faglige problemstillinger Konklusion Metodeovervejelser og refleksion Kildefortegnelse Evt. bilag

4 Forside Kopi af blanketten med jeres godkendte problemformulering + underskrifter fra 2 faglærere. Jeres egen forside skal indeholde: Jeres navne Klasse Skolens navn Dato De 2 fag I har valgt Emne / titel Navnene på de to vejledere, som har godkendt jeres problemformulering. Der skal ikke sidetal på forsiden. Tæller ikke med i det samlede sideantal.

5 Indholdsfortegnelse Særskilt side – lige efter forsiden
Alle synopsens overskrifter / underoverskrifter Sidehenvisninger Præcise og sigende overskrifter på flere niveauer Afspejler synopsens fremgangsmåde Kommer ”logisk” fra et element til det andet. Tæller ikke med i det samlede sideantal Der skal ikke være sidetal på indholdsfortegnelsen.

6 Indledning + problemformulering
Indeholder en præsentation af emnet og problemstillingen i jeres synopsis. præsenterer en faglig/saglig begrundelse for, hvorfor emnet er relevant/interessant/aktuelt at beskæftige sig med. Jeres faglige undren Leder naturligt op til jeres problemformulering. Problemformuleringen SKAL inkluderes og bør være klart markeret. Metodisk fremgangsmåde: Hvordan vil I besvare problemformuleringen? (teorier, kilder, modeller, metoder) Synopsens opbygning Evt. afgrænsning

7 Besvarelse af problemformulering
Behandling af de faglige problemstillinger: Redegørelse/beskrivelse Analyse Diskussion/vurdering Koncentreret/komprimeret form af en rapportanalyse. Samme krav som til en rapportanalyse mht.: Faglig dybde Selvstændighed Faglig argumentation Anvendelse af faglig viden og faglige metoder, begreber og teorier.

8 Metodeovervejelser og refleksion
Begrundelse for valg af fag og deres metoder: Hvordan adskiller fagene sig videnskabsteoretisk, - og metodisk? Hvad betyder disse forskelle for de resultater I er nået frem til? Hvordan/hvorfor er netop disse to fag egnede til at besvare jeres problemformulering Hvilke svar/resultater kan I forvente at få fra netop disse to fag? Fordele/begrænsninger ved de valgte fag og deres metoder. Hvad ville det betyde for vores resultater/konklusion, hvis vi havde valgt 1 eller 2 andre fag? Begrundelse for valg af faglige redskaber Hvilke teorier/modeller/værker/kilder mv. har I valgt at bruge? – hvorfor er netop disse relevante/anvendelige til besvarelse af jeres problemformulering? Svagheder, skævvridning og andre kritiske aspekter ved de anvendte teorier.

9 Konklusion TAGER KLART AFSÆT I PROBLEMFORMULERINGEN OG SVARER PÅ PROBLEMFORMULERINGENS HOVED, - OG EVT. UNDERSPØRGSMÅL Sammenfatter resultatet af jeres samlede undersøgelse/analyse. Behøver ikke være sort-hvid eller give ja-nej svar. Nuancerede ”på-den-ene-side-og-på-den-anden-side” konklusioner er ligeså gode. Formulerer spørgsmål/forslag til videre undersøgelse indenfor emnet (perspektivering). Skal sprogligt formuleres klart og præcist – uden gentagelser af sætninger/passager fra synopsens hovedafsnit.

10 Kilder Husk dokumenterende fodnoter. Litteraturliste
Angiver hvilke kilder I har brugt. Se HHX-håndbogens afsnit om brug af kilder (formalia). Litteraturliste Særskilt side – lige efter konklusionen Indgår ikke i det samlede sidetal. Se HHX-håndbogen for krav til opstilling af litteraturliste (formalia). Vær generelt opmærksom på kildernes troværdighed og anvendelighed. Husk kildekritik!

11 Krav til formalia Omfang: 3 – 5 normalsider Margener
(excl. Bilag, litteraturliste, forsider, indholdsfortegnelse) Margener Sidehoved se synopsisvejledning + Formater HHX-håndbogen Skrifttype,-str.

12 Form Da jeres synopsis skal kunne læses og bedømmes særskilt, er det vigtigt, at en udenforstående ( dvs. eksaminator ) kan følge jeres tankerække. Der er forskellige traditioner i de enkelte fag: Sprogfag/dansk: analyse formidles i en sammenhængende tekst med argumenter og ræsonnementer . IØ: årsagssammenhænge i en analyse kan illustreres med begreber, stikord og nøgletal, der kort begrundes. Samtidshistorie: ofte en blanding af de to ovennævnte former: redegørelse i punktform, analyse/vurdering: ofte mere sammenhængende tekst. I bør vælge den form, som passer bedst til de fag, I har valgt til jeres synopsis. I skal generelt kun bruge punktform, hvis I uddyber hvert punkt med en hel sætning. Mere eller mindre løsrevne stikord er derfor ikke hensigtsmæssigt.

13 Opgavens pentagon 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål – hvad spørger du om? 2. Undersøgelsens faglige formål - Hvorfor spørger du? 5. Undersøgelsesmetoden - Hvordan spørger du? 3. Undersøgelsens empiri – hvad spørger du til? 4. Undersøgelsens redskaber - Hvad spørger du med? Den gode opgave, Rienecker og Jørgensen, 2011


Download ppt "Synopsis VIP3/2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google