Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

JURAEN BAG MILJØBESKYTTELSESLOVENS KAP. 5 OG 6 FÆLLESMØDE I KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK Henriette Soja, advokat (H) og partner i Horten.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "JURAEN BAG MILJØBESKYTTELSESLOVENS KAP. 5 OG 6 FÆLLESMØDE I KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK Henriette Soja, advokat (H) og partner i Horten."— Præsentationens transcript:

1 JURAEN BAG MILJØBESKYTTELSESLOVENS KAP. 5 OG 6 FÆLLESMØDE I KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK Henriette Soja, advokat (H) og partner i Horten 25. maj 2016

2 side 2 − Aftalt af partierne bag de politiske aftaler fra 2007 og 2011 om organisering af affaldssektoren og udarbejdet af Deloitte og Incentive (februar 2016) − De politiske aftaler om markedsudsættelse er ikke fuldt udmøntet endnu − Effekterne af markedsudsættelsen er derfor begrænsede (både økonomi og miljøkvalitet) − Endnu ikke opnået en mere effektiv administration og service − Affaldsproducenterne ønsker (meget) mere tilsyn − Usikkerhed om reglerne og aktørers roller − Varierende gebyrer på de opgaver, kommunen stadig må udføre − Usikkerhed om reglerne for beregning af gebyrer − ½ af erhvervsaffaldsadministrationsgebyret går til at finansiere omkostningerne ved opkrævning − I kommuner, der er medejere af forbrændingsanlæg, er genanvendelsen 10 % lavere − Rapporten indeholder ingen konkrete anbefalinger EVALUERINGSRAPPORTEN - AFFALDSREFORMENS 1. FASE

3 side 3 − Virksomhedstilsynet (miljøbeskyttelseslovens kap. 5) − Godkendelsespligtige virksomheder − Virksomheder med typegodkendelser − Øvrige virksomheder − Affaldstilsynet (miljøbeskyttelseslovens kap. 6) − Virksomheder − Husholdninger TILSYN PÅ AFFALDSOMRÅDET

4 side 4 − Godkendelsespligtige virksomheder – miljøbeskyttelseslovens kap. 5 − Standardvilkår eller konkret fastsatte vilkår for affald − Påbud efter § 41 (ved ændring i lovlige forhold, hvor ej 8 års retsbeskyttelse) − Påbud efter § 46 (forebygge og sikre, at affald opbevares og håndteres på forsvarlig måde) − Påbud efter § 69 (ved ulovlige forhold, f.eks. overskridelse af vilkår) GODKENDELSESPLIGTIGE VIRKSOMHEDER

5 side 5 − Autoværkstedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) − Påbud efter § 19 – nedbringe forurening, herunder affaldsfrembringelse, hvis væsentlig forurening. Det gælder uanset om krav i tilladelse i øvrigt er opfyldt. − Påbud efter § 20 – autoværksteder etableret før 1. januar 1986 kan meddeles påbud om, at gennemføre afhjælpende foranstaltninger inden en nærmere bestemt frist, hvis autoværkstedet giver anledning til væsentlig forurening. VIRKSOMHEDER MED TYPEGODKENDELSE

6 side 6 − Øvrige virksomheder − Påbud efter § 42 (forurening, herunder affaldsfrembringelse) − Påbud efter § 46 (forebygge og sikre, at affald opbevares og håndteres på forsvarlig måde) − Påbud efter § 69 (ved ulovlige forhold – hvor der handles i strid med gældende regler og forskrifter) − Betydningen af ansvarsreglen i § 43 − Quizspørgsmål: Hvem er tilsynsmyndighed i forhold til Miljøstyrelsens miljøgodkendelser? ØVRIGE VIRKSOMHEDER

7 side 7 − Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn − Tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om forurenet jord. − Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan omfattende ovennævnte virksomheder og husdyrsbrug, − Indeholder bl.a. angivelse af geografisk område, generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer, fortegnelse over virksomheder, beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder. − Sendes i offentlig høring − På baggrund af miljøtilsynsplanen og de seneste tilsyn foretager tilsynsmyndigheden en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug. − Med udgangspunkt i miljørisikovurderingen, fastsætter tilsynsmyndigheden en tilsynsfrekvens for hver virksomhed. TILSYNSBEKENDTGØRELSEN

8 side 8 − Tilsynsmyndigheden skal gennemføre to tilsynskampagner om året. − Tilsynsmyndigheden offentliggør den samlede konklusion af sin indsats løbende i forbindelse med hver enkelt tilsynskampagne, herunder mål, effekter og titel på kampagnen. − Tilsynsmyndigheden gennemfører et opstartstilsyn. − Herudover skal tilsynsmyndigheden føre et aktivt tilsyn (ved klage, hvor relevant før tilladelse ell. revurdering, senest 6 mdr. efter væsentlig overtrædelse) − Tilsynsmyndigheden skal årligt udføre fysiske tilsyn på mindst 40 % af de virksomheder og husdyrbrug i kategori 1, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med, og på mindst 25 % af de virksomheder og husdyrbrug i kategori 2, som myndigheden er ansvarlig for at føre tilsyn med. − Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en tilsynsrapport. TILSYNSBEKENDTGØRELSEN

9 side 9 − Miljøbeskyttelseslovens § 43: − ”Enhver, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord. − Miljøbeskyttelseslovens § 46: − ”Myndighederne kan meddele påbud eller forbud med henblik på at forebygge og sikre, at affald opbevares og håndteres på forsvarlig måde forebygge og sikre, at affald opbevares og håndteres på forsvarlig måde”. − Affaldsbekendtgørelsens § 92: − ”Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes”. − Tilsynsforpligtelsen gælder her både affaldsfrembringelser i forbindelse med erhverv og affald uden erhverv (husholdninger). − Quizspørgsmål: Hvem er tilsynsmyndighed i forhold til afgørelser, som Miljøstyrelsen træffer efter affaldsbekendtgørelsens regler? TILSYN PÅ AFFALDSOMRÅDET – AFFALDSTILSYNET (MILJØBESKYTTELSESLOVENS KAP. 6)

10 side 10 − ”Myndighederne kan meddele påbud eller forbud med henblik på at forebygge og sikre, at affald opbevares og håndteres på forsvarlig måde”. − Objektivt ansvar for fjernelse af affald fra egen ejendom? Forarbejder og domstolspraksis giver ikke noget entydigt svar. − Konkurrerende hjemmel til §§ 41 og 42? − Overlap med disse øvrige påbudsbestemmelser? MILJØBESKYTTELSESLOVENS § 46

11 side 11 − Miljøbeskyttelseslovens § 68: − ”Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning” − Hvad vil det sige, at forholdet er ulovligt? − Overtrådt en regel i lov/bekendtgørelse, et vilkår eller et påbud − Overskridelse af vilkår om affaldsmængde, vilkår om affaldsflow/liggetid − Manglende sortering − Andre forhold − Hvad vil det sige, at forholdet er underordnet? − Konkret vurdering, idet der er et forbud mod skøn under regel − Antal episoder? − Omfanget af hver eller flere episoder? − Pizzeriaets pizzaæsker i husholdningsaffaldet – en gang, flere gange? − Andre eksempler MILJØBESKYTTELSESLOVENS § 68 - ULOVLIGT OG IKKE UNDERORDNET

12 side 12 − Henstilling – ingen juridisk bindende virkning men virkning på god/ond tro (ansvar) − Husk vejledning, service, oplysning, information – ikke rådgivning − PAS PÅ brugen og omfanget af forhåndsdialog – hvorfor det? − Oplysning om konsekvenser – hvilken juridisk karakter? − F.eks. kortlægning af ejendommen − Ulovlige forhold ved ejendommen – oplysninger i BBR − Indskærpelse − Påbud − Sondre mellem lovlig eller ulovlig aktivitet − Selvhjælp ( lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning ) − Politianmeldelse − Bringer ikke ulovligheden til ophør og det skal overvejes, om den skal suppleres administrativt HÅNDHÆVELSESMULIGHEDER

13 side 13 − Retlig lovliggørelse − Dispensation (f.eks. fra affaldsregulativets regler om anbringelse af beholdere, beholdertype eller lign.), nyt vilkår eller lignende, hvorved forholdet gøres lovligt. − Efter affaldsbekendtgørelsen fx muligt i stedet at opkræve særgebyr, jf. § 53, stk. 2. − Fysisk lovliggørelse. − Der påbydes fysiske ændringer for, at virksomheden kan fortsætte. − I eksemplet med adgangsveje vil krav om at stille affaldet ud til skel være en fysisk lovliggørelse. − Både fysisk og retlig lovliggørelse kan anvendes på affaldsområdet – de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger - særligt proportionalitetsprincippet - sætter rammerne HÅNDHÆVELSE OG LOVLIGGØRELSE

14 side 14 − Proportionalitetsprincippet − Er det fx proportionalt at håndhæve fysisk lovliggørelse, hvis det er meget omkostningstungt for en virksomhed og overtrædelsen af affaldsreglerne er mindre? − Kan proportionalitetsprincippet rumme andre kriterier end økonomiske? − Lighedsprincippet − Hvordan håndhæves forholdet overfor andre borgere og virksomheder? − Kan lighedsprincippet fraviges? − Varsel af ny praksis − Herudover kan der selvfølgelig alene ske håndhævelse af lovlige krav HÅNDHÆVELSE OG LOVLIGGØRELSE

15 side 15 − Ingen regler om, hvor ofte kommunerne skal på tilsyn, men et skrivebordstilsyn er ikke nok − Kommunen er underlagt officialmaksimen − Princippet indebærer, at ansvaret for, at de nødvendige oplysninger foreligger, og at de nødvendige undersøgelser foretages, som hovedregel påhviler kommunen − Nødvendigt for at sikre tilstrækkeligt grundlag for en klassificering eller for en vurdering af, om de øvrige krav til affaldshåndteringen er overholdt? − Må vurderes konkret ud fra de oplysninger kommunen modtager fra virksomheden − Og evt. på baggrund af de øvrige (relevante) foreliggende oplysninger om virksomheden (virksomhedens historik). HVORNÅR SKAL KOMMUNEN PÅ TILSYN?

16 side 16 − Inden tilsyn − Foreliggende data (medbring dem og spørg, om de kan tiltrædes helt eller delvist og notér) − Forbered udførelsen af tilsynet − Opfordre til, at ejer, ansvarlig er til stede – bed om navn – eller angiv hvem, i forventer der er til stede − Under tilsyn − Retvisende fotodokumentation (sted, dato, tidspunkt) − Opmåling − Repræsentative prøver − Vær opmærksom på udfordringen med ensidigt at udtage prøver − Drøftelser med ejer/medarbejdere − Efter tilsyn − Tilsynsnotat, som fremsendes til evt. bemærkninger (OBS: hvem, der sendes til!) − Tilkendegiv, at oplysningerne lægges til grund, medmindre der modtages bemærkninger − Giv rimelig frist, også en udsættelse af fristen, hvis der anmodes om det DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED TILSYN

17 side 17 Henriette Soja har gennem en lang årrække specialiseret sig i miljøret og er en af Danmarks førende advokater inden for denne disciplin. Henriette Soja har rådgivet i mange principielle sager inden for miljø-, plan- og byggeområdet og ført forhandlinger og en lang række principielle retssager inden for alle de sagsområder, der traditionelt varetages af den kommunale tekniske forvaltning og den kommunale forsyningssektor. Erfaringen omfatter også talrige sager ved taksationskommissionerne og de gamle landvæsenskommissioner om bl.a. vandløbsregulering og erstatning. Henriette Soja har lang erfaring med udførelsen af miljørelaterede due diligence-projekter, compliance-programmer og risikostyring i private virksomheder. Henriette Soja underviser på KLs MiljøJuraUddannelse, som hun var med til at udvikle I 2004. Henriette Soja Partner, Advokat Specialer Miljøret, planret & byggeret Offentlig ret Retssager Energiret & forsyningsret Dir: +4533344293 Mob: +4552344293 E-mail: hso@horten.dk Karriere Partner, Horten, 2006 Partner, Bech-Bruun, 2000-2006 Møderet for Højesteret, 2001 Møderet for landsret, 1996 Advokatbeskikkelse, 1993 Advokatfuldm. og advokat, Bech-Bruun, 1991-2000 Juridisk kontor, Miljøstyrelsen, 1988-1991 PROFIL | HENRIETTE SOJA Uddannelse Cand.jur., Københavns Universitet, 1988


Download ppt "JURAEN BAG MILJØBESKYTTELSESLOVENS KAP. 5 OG 6 FÆLLESMØDE I KOMMUNERNES INDUSTRINETVÆRK OG AFFALDSNETVÆRK Henriette Soja, advokat (H) og partner i Horten."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google