Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 www.silkeborgkommune.dk Introduktion til Økonomiudvalgets ansvars- og opgaveområder fastlagt i styrelsesvedtægten.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 www.silkeborgkommune.dk Introduktion til Økonomiudvalgets ansvars- og opgaveområder fastlagt i styrelsesvedtægten."— Præsentationens transcript:

1 1 www.silkeborgkommune.dk Introduktion til Økonomiudvalgets ansvars- og opgaveområder fastlagt i styrelsesvedtægten

2 2 www.silkeborgkommune.dk Økonomiudvalget •Borgmesteren samt 6 af byrådets øvrige medlemmer. •Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det •Økonomiudvalget har indseende med økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder. •Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til byrådet. •Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til byrådet. •Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. •Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. fortsættes..

3 3 www.silkeborgkommune.dk •Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. •Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. •Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. •Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning. fortsættes..

4 4 www.silkeborgkommune.dk •Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: –køb, salg og pantsætning af fast ejendom, –erhvervs- og turistmæssige og lignende spørgsmål, –borgerservice ifølge lov om kommunale borgerservicecentre, –drift og vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger med tilhørende anlæg samt andre kommunale bygninger under udvalgets område, –drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger, arealer og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område, –projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område. fortsættes..

5 5 www.silkeborgkommune.dk •Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42. •Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. •Økonomiudvalget fastsætter regler om: –Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol –i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres –samordning af kommunens indkøbsfunktioner. fortsættes..

6 6 www.silkeborgkommune.dk •Økonomiudvalget fører tilsyn med: –at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde, –at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig, –at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke, –at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde –løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner.

7 7 www.silkeborgkommune.dk Økonomiudvalgets budgetterede nettodriftsudgifter 2010 i 1000 kr. Kommunale ejendomme21.839 Brand og Redning13.751 Centralfunktioner353.142 Fælles formål29.397 Tværgående aktiviteter-5.569 I alt412.560


Download ppt "1 www.silkeborgkommune.dk Introduktion til Økonomiudvalgets ansvars- og opgaveområder fastlagt i styrelsesvedtægten."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google