Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landinspektør Jørgen Heinemeier, Naturstyrelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landinspektør Jørgen Heinemeier, Naturstyrelsen"— Præsentationens transcript:

1 Landinspektør Jørgen Heinemeier, Naturstyrelsen
Tilsyn og håndhævelse Frontpage Landinspektør Jørgen Heinemeier, Naturstyrelsen 1

2 Tilsyn og håndhævelse Lovgrundlaget Hvad ligger der i kommunens rolle
Samspil med fredningsnævnet Lovliggørelsesskridt og vejledning Politianmeldelser og domspraksis Udfordringer Eksempler fra Jeres virkelighed ! ? Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

3 Lovgrundlaget: Naturbeskyttelsesloven: § 73. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er udstedt efter loven, samt af fredningsbestemmelser.(...) Stk. 3. Miljøministeren kan bestemme, at tilsynet udøves af en anden myndighed. Stk. 4. Tilsynsmyndigheden påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser, overholdes. Stk. 5. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

4 Undtagelse for Naturstyrelsens arealer:
Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn: § 3. På arealer, der ejes af Miljøministeriet, varetager Naturstyrelsen tilsynet med overholdelse af reglerne i naturbeskyttelsesloven og af regler, der er udstedt efter loven, samt af fredningsbestemmelser. § 4. Reglen i naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1, gælder ikke for fredninger efter lovens § 51, stk. 1, på statsejede arealer og på søterritoriet og fiskeriterritoriet. For sådanne fredninger fastsættes bestemmelser om tilsynet efter forhandling med kommunalbestyrelsen og de øvrige berørte myndigheder og optages i fredningsbekendtgørelsen. Bemærk: Gælder altså ikke f.eks. forsvarets arealer Særlige forhold for bekendtgørelsesfredninger i øvrigt – NST er myndighed Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

5 Dette indebærer især: Modtagelse og håndtering af anmeldelser om mulige ulovligheder Vurdering af, om det pågældende forhold er i strid med fredningen (eller et offentliggjort fredningsforslag) Vurdering af, om der er tale om et forhold af underordnet betydning - afgørelser herom kan ikke påklages Evt. standsningspåbud Varsling af påbud (partshøring) og derefter udstedelse af påbud om retlig eller faktisk lovliggørelse Evt. lovliggørelsesansøgning videresendes til fredningsnævn med redegørelse og indstilling Videre opfølgning med påbud, tinglysning af dette og evt. politianmeldelse Opfølgning på vilkår stillet af fredningsnævnet ved dispensationer Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

6 Dette indebærer også: Vejledning af borgere om, hvorvidt en påtænkt foranstaltning vurderes at kræve dispensation fra en konkret fredning Det følger af loven, at kommunen har det selvstændige ansvar for at løse lovliggørelsessager – altså ikke vente på, at fredningsnævnet beder om action Opsøgende tilsyn i et vist omfang Eksempel Helsingør Kommune Opmærksomhed i anden sagsbehandling på, om et forhold kræver dispensation fra fredning Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

7 Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

8 Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

9 Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

10 Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

11 Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

12 Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

13 Hvad kunne have været gjort anderledes ?
Varsling og påbud – følg vejledningen – find den på Kommunen skal styre lovliggørelsesprocessen Klarere indstilling til Fredningsnævnet Ville der være givet dispensation ved forudgående ansøgning ? Politianmeldelse for overtrædelsen ? Der er udbetalt fredningserstatning Skaden er på kortere sigt uoprettelig Der er opnået en økonomisk gevinst Forsætlig eller groft uagtsom adfærd Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

14 § 89. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
1) overtræder (….) § 37, stk. 2, § 41, stk. 1 og 2, eller § 74, stk. 1, (…) 6) undlader at efterkomme forbud eller påbud udstedt efter (…) § 73, stk. 5 (…) 10) handler i strid med en fredningsbestemmelse, en fredningskendelse eller en overenskomst om fredning indgået for fredningsnævn eller tilsidesætter forskrifter, der er udstedt i medfør heraf, 11) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse efter loven eller efter regler udstedt efter loven. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. § 1 og § 2, eller fremkaldt fare derfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

15 Lidt domspraksis Bornholm 2014 – kr. i bøde for ikke at efterkomme påbud om fjernelse af carport, kr./måned i tvangsbøder Tønder 1999 – kr. i bøde til kommunen (!) for ikke at overholde vilkår i fredningsdispensation ved nedgravning af kloakledning Århus 2001 – kr. i bøde for ikke at efterkomme påbud om fjernelse af læskur, kr./måned i tvangsbøder (Hesselø-sagen – retablering plus bøde på kr.) Bemærk, at politiet forventer, at tilsynsmyndigheden foreslår bødestørrelse ! Og i dag er kr.+ almindeligt Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014

16 Udfordringer i arbejdet
Fortidens synder Vær opmærksom på muligheden for forældelse/myndighedspassivitet Tilstanden på fredningstidspunktet ikke altid klart beskrevet Gamle luftfotos kan være en vigtig kilde Fredningsbestemmelserne kan være vanskelige at tolke Andre eksempler fra Jeres hverdag ? Erfamøde om fredninger - EnviNa, Skibelund Krat oktober 2014


Download ppt "Landinspektør Jørgen Heinemeier, Naturstyrelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google