Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunernes tilsynspligt Hvad er de forpligtet til?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunernes tilsynspligt Hvad er de forpligtet til?"— Præsentationens transcript:

1 Kommunernes tilsynspligt Hvad er de forpligtet til?
Advokat Marie-Louise Pind Advokatfirma Kyed og Jybæk

2 Kommunernes tilsynspligt
2

3 Byfornyelsesloven, kapitel 9
Pligt til at føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundhedsfarlige. Pligten til at reagere gælder uanset, hvordan kommunen får kendskab til det ulovlige forhold, f.eks. ved klager.

4 Byggeloven § 16A tilsyn § 14 – manglende vedligeholdelse § 17 – påbud eller udbedring på ejerens regning § 30 – bødestraf Byggeloven kan ikke anvendes til opgradering af den byggetekniske kvalitet af ejendommen når den lovligt opført og uændret anvendelse. Kan ikke anvendes alene når der er sundhedsfare Byfornyelsesloven.

5 Almenboligloven, kapitel 13
Tilsyn Kommunalbestyrelsen har en generel pligt til at føre tilsyn med de almene boligorganisationer. Tvangsadministration Kommunalbestyrelsen kan udpege en midlertidig forretningsfører.

6 Driftsbekendtgørelsen § 117
Tilsyn Kommunalbestyrelsen skal påse, at ejendommenes vedligeholdelsestilstand er forsvarlig.

7 Hvilke boliger omfatter tilsynet?
Alle boliger og opholdsrum, som bebos eller anvendes – uanset ejerforhold. Dvs. både bygninger, der anvendes eller bebos af ejeren eller udlejede boliger eller opholdsrum. Omfatter således også: Lejede erhvervslokaler

8 Hvordan tilrettelægges tilsynspligten?
Ikke nærmere fastsatte regler for tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden. Kommunalbestyrelsen har ansvaret Der skal reageres, når man bliver bekendt med forhold, der skaber behov herfor. Skal tilrettelægges, således at formålet med loven bliver opfyldt. Varslingsregler. Vejledninger på velfærdsministeriets hjemmeside.

9 Hvem udøver tilsynspligten?
Kommunalbestyrelsen Mulighed for delegation: Forvaltningen (undersøgelsen) Boligkommission

10 Undersøgelsen Mulighed for destruktive indgreb i bygningens konstruktioner. Reetablering – med mindre at der skal udføres arbejder. Formål: Vurdere om der er sundhedsfare.

11 Kommunens rådgivning i ”bagatelsager”
Hvordan problemerne afhjælpes og forebygges. Forudsætter: Kommunen vurderer, at der ikke er mistanke om sundhedsfare.

12 Sager af ikke-bagatelagtig karakter
Synlig eller skjult fugt/skimmelsvampevækst. Udredning af den eller de tilgrundliggende årsager til problemerne.

13 Påbud/forbud/nedrivning
Hvilke foranstaltning – art og omfang Frist Forbud Kommunalbestyrelsen skal orientere ejer og de berørte beboere om resultatet af undersøgelsen og konsekvenserne heraf.

14 Genhusning Midlertidig: højst 6 måneder. Særlige tilfælde højst 12 måneder. Mindst 1 rum for hver 2 personer. Kan være uden for kommunen. Kan være hotel el. lign. Permanent: Erstatningsbolig Passende bolig

15 Støtte Indfasningsstøtte 10 år Gamle lejemål Erstatningslejemål Støtte til byfornyelse Erstatning for udlejers tab Godtgørelse af lejers flytteudgifter Godtgørelse og erstatning til erhvervslejere

16 Refusion Mulighed for refusion fra Staten på 50% af kommunens omkostninger. Forudgående ansøgning hvert år.

17 Embedslægen Såfremt kommunen vurderer, at der i en konkret sag er behov for en nærmere sundhedsfaglig vurdering. Forelæggelse for embedslægerne i de regionale enheder. NB: Bør kun ske såfremt kommunen finder det berettiget.

18 FREDERIKSBERGGADE 2, 3 1459 KØBENHAVN K TEL. 33 145 145 www.kjlaw.dk
18


Download ppt "Kommunernes tilsynspligt Hvad er de forpligtet til?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google