Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Morten Steen - Jord-Erfa-Midt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Morten Steen - Jord-Erfa-Midt"— Præsentationens transcript:

1 Morten Steen - Jord-Erfa-Midt 231013
Jord i råstofgrave Det var dengang……. Dispensation § 52 Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet Diskussion af konsekvenser – hvad gør kommunerne? Morten Steen - Jord-Erfa-Midt

2 § 52 i Jordforureningsloven
”Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt” 2 ▪

3 Baggrunden for et forbud
Undersøgelser i Århus Amt Grundvandet er ubeskyttet Meget store mængder fyldjord Grusgrave i oplande for vandindvinding Selv ”ren” jord kan true grundvand Oprensning helt uoverskueligt 3 ▪

4 § 52 stk 2 Dispensation til jord i råstofgrave
Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet, såfremt der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsvandforsyning, og andre miljømæssige hensyn ikke taler imod. 4 ▪

5 Sagsbehandlingen og senere driften - et samspil
Ansøger Region Kommune Andre parter 5 ▪

6 Regionen vurderer Er råstofgraven omfattet af § 52? Ellers sagen til kommunen Geologi og hydrogeologi, sårbarhed Grundvandskortlægning, boringer Naturlig beskyttelse af grundvandet, lerlag og umættet zone OSD, OD, begrænsede drikkevandsinteresser Grundvandets potentiale og strømningsretning Vandindvinding, også enkeltindvindere Er der viden nok? 6 ▪

7 Høring Høring i kommunen Høring af ejer/naboer
Vandindvinding, indvindingsoplande, enkeltindvindere Gældende råstof-indvindingstilladelser Efterbehandlingsplan Lokalplanforhold Natur, konflikter med § 3, habitatdirektiv Høring af ejer/naboer Hvis ikke ejer er ansøger eller medunderskriver 7 ▪

8 Afgørelse om dispensation til ren jord
Hvis en samlet vurdering viser en stor sikkerhed for robuste forhold gives en dispensation til ren jord. Ellers afslag 2 typer af dispensationer i Region Midtjylland: Generel dispensation, evt. tidsbegrænset Enkeltparti-dispensation/her og nu… Høring Annoncering, klagefrist på 4 uger 8 ▪

9 Vilkår i dispensation til ren jord
Kun uforurenet jord (MST/jordkvalitetskriterier) Ingen affald Ingen jord fra kortlagte arealer Kun jord fra områdeklassificerede områder, hvis det er godkendt af kommunen Egenkontrol Orientering af kommunen ved afvisning af jord Regionen kan tage prøver på dispensations-indehaverens regning. Indretning af grusgraven med aflåst bom eller lignende Tilførsel og opfyldning med jord i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen. Skemaer med modtagekontrol og indberetning, 9 ▪

10 Tilsyn og påbud Regionen føre tilsyn, både anmeldte og uanmeldte
Dialog med kommunens råstofsagsbehandler som ligeledes føre tilsyn/erfamøder Ved overtrædelse af vilkår gives indskærpelser og evt. påbud om stop for tilførsel af jord og undersøgelser. Forurenet jord påbydes fjernet. 10 ▪

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk

12 Klageafgørelser En pukkel af klagersager er behandlet
Hvis klager omhandler grundvand/drikkevand træffes der afgørelse som ophæver dispensationen Det kan ikke udelukkes at der er en risiko for forurening af grundvand/drikkevand Forbud skal administreres restriktivt Selv uforurenet jord kan forurene grundvand Ikke tilstrækkelig dokumentation for naturlig beskyttelse af grundvandet Alle grundvandsmagasiner der er egnede til drikkevandsproduktion. (også sekundære magasiner) 12 ▪

13 Konsekvenser Debat om fremtiden
Vi har i ca. 50 råstofgrave med dispensation (obs! kort kommer snart på internettet) Kapaciteten kender vi ikke, men den er begrænset Der kommer slet ikke nye til i samme takt som hidtil Vi giver afslag i grusgrave som før fik dispensation Der er behov for alternativ anvendelse og anvisning af overskudsjord Debat om fremtiden Er der ideer og projekter til håndtering af overskudsjord i kommunerne? Nyttiggørelse!!! Er der behov for samarbejde?.. Jordbørs eller? 13 ▪

14 Tak for opmærksomheden
14 ▪


Download ppt "Morten Steen - Jord-Erfa-Midt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google