Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når borgerne klager v. Katrine Langballe

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når borgerne klager v. Katrine Langballe"— Præsentationens transcript:

1 Når borgerne klager v. Katrine Langballe (kla@ebst.dk)
Geoforum Adresseworkshop 25. Marts 2010

2 Disposition Lovmæssig baggrund Hvem klager - og hvorfor?
Hvad siger loven - BBR-loven Hvad siger loven - Forvaltningsloven Klageprocessen - hvad sker der? Eksempler på fejl i forvaltningen Hvordan undgås fejl i forvaltningen? Ændring af vejnavnes stavemåde – partshøring ? Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

3 Klagemyndigheden er i 2003 uddelegeret fra økonomi- og erhvervsministeren, således at det i dag er Erhvervs- og Byggestyrelsen, som er klageinstans. Lovmæssig baggrund Omkring 12 klager pr. år i perioden Som følge af ”entydige vejnavne” var der i 2008 ca. 30 klager Fortsat højt niveau i 2009 Forventer at antal klager antager et normalt niveau igen… § 9a. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 3a-3e kan påklages til økonomi- og erhvervsministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål. BBR-loven Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

4 Hvem klager – og hvorfor?
Vil ikke ændre husnummer bare fordi naboen har foretaget en udstykning… Hvem klager – og hvorfor? Beslutningen er truffet hen over hovedet på os… Det har vejen jo heddet siden 1880… Kommunen vil ikke ændre den adgangsgivende vej… Vejen er opkaldt efter en gammel gård… Vi er ikke blevet hørt… Kommunen har ikke taget stilling til vores foreslåede vejnavn… Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

5 Hvem klager – og hvorfor?
Jeg vil ikke have ændret husnummer da jeg har et skilt med husnummeret ”18A” – hånd-udskåret i egetræ! (nummeret er pt. ikke opsat på huset pga. behandling mod vejrliget). Vi vil gerne have ændret vores husnummer fra 14 til 12B da vores Clairvoyant siger at der er en blokering i vores husnummer som påvirker økonomien. Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

6 Hvem klager – og hvorfor?
Med internationale kunder ønsker vi ikke ÆØÅ i vejnavnet… Det vil koste kr. at få lavet nye visitkort, brevpapir mv… Vores kunder kan ikke finde os… Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

7 Hvad siger loven – BBR-loven
§§ 3a-3e bestemmer at det er kommunalbestyrelsen der fastsætter og ændrer vejnavne, husnumre, etagebetegnelser mv. § 9a giver adgang til at påklage enhver afgørelse som vedrører BBR-lovens §§ 3a-3e Beskriver de nærmere regler om tildeling og ændring af adressebetegnelser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

8 Hvad siger loven – BBR-loven
Generelt er der ingen problemer med at overholde adresse- bestemmelserne i BBR-loven Hvad siger loven – BBR-loven BBR-loven §§ 3a-3e bestemmer at det er kommunalbestyrelsen der fastsætter og ændrer vejnavne, husnumre, etagebetegnelser mv. § 9a giver adgang til at påklage enhver afgørelse som vedrører BBR-lovens §§ 3a-3e Beskriver de nærmere regler om tildeling og ændring af adressebetegnelser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

9 Hvad siger loven - Forvaltningsloven
Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

10 Partshøring § 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Forvaltningsloven Hvorfor: gøre sig bekendt med og kommentere det faktiske afgørelsesgrundlag kende myndighedens beslutningsgrundlag træffe afgørelse på det bedst mulige faktuelle grundlag Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

11 Klagevejledning § 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Forvaltningsloven Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

12 Eksempel på klagevejledning:
Afgørelsen er truffet i henhold til [anfør §] i Lov om Bygnings- og Boligregistrering. Klage over afgørelsens lovlighed kan rettes til Erhvervs- og Byggestyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, e-post: inden 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse. Der kan for eksempel klages over afgørelsen, hvis De mener, at lov, bekendtgørelse eller andre regler ikke er fortolket korrekt, eller hvis De mener, at gældende procedure- og kompetenceregler ikke er overholdt. De kan derimod ikke klage over en skønsmæssig afgørelse, som ligger inden for rammerne af de regler, der gælder. Klagevejledning § 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Forvaltningsloven Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

13 Begrundelse § 22. En afgørelse skal (…) være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Forvaltningsloven § 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Forvaltningsloven Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

14 Klageprocessen - hvad sker der?
modtages af EBST Udtalelse og sagens akter samles Partshøring af klager EBST træffer afgørelse Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

15 Eksempler på fejl i forvaltningen
Forvaltningsfejl Eksempel på EBST’s afgørelse Manglende/ utilstrækkelig partshøring Sagen skal gå om med (fornyet) høring af sagens parter. Manglende/ utilstrækkelig klagevejledning Klagefristen forlænges eventuelt - hvilket medfører en forlængelse af sagsforløbet. Manglende/ utilstrækkelig begrundelse Der skal fremsendes ny afgørelse med begrundelse. Medfører ny klagefrist på 4 uger - og dermed en forlængelse af sagsforløbet. Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

16 Eksempler på fejl i forvaltningen
Forvaltningsfejl Eksempel på EBST afgørelse Manglende/ utilstrækkelig partshøring Sagen skal gå om med (fornyet) høring af sagens parter. Manglende/ utilstrækkelig klagevejledning Klagefristen forlænges eventuelt - hvilket medfører en forlængelse af sagsforløbet. Manglende/ utilstrækkelig begrundelse Der skal fremsendes ny afgørelse med begrundelse. Medfører ny klagefrist på 4 uger - og dermed en forlængelse af sagsforløbet. Dette er kun eksempler på EBST’s afgørelser og kan ikke anvendes som en facitliste. Afgørelsen i den enkelte sag beror på den konkrete sag. Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

17 Hvordan undgås fejl i forvaltningen?
Hørings- svar Afgørelse Parts- høring Indhold af påtænkt ændring Overordnede hensyn og afvejninger Henvisning til retsregler i BBR-loven og adressebekendtgørelsen Frist for at komme med udtalelse Begrundelse for afgørelsen Begrundelsen skal være individuel Henvisning til retsregler Inddragelse af høringssvar Ved skøn skal der angives de hovedhensyn der har været bestemmende Klagevejledning Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

18 Ændring af vejnavnes stavemåde –partshøring ?
Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Kapitel 2 Vejnavne (…) § 6, stk. 2. Vejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning i retskrivning af vejnavne. Adressebekendtgørelsen Vejledningen kan findes her: Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

19 Ændring af vejnavnes stavemåde – partshøring ?
Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Kapitel 2 Vejnavne (…) § 6, stk. 2. Vejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning i retskrivning af vejnavne. Partshøringspligten i forvaltningslovens § 19, stk. 1, gælder ikke hvis § 19, stk. 2, nr. 1. det efter oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag, (…) Forvaltningsloven Adressebekendtgørelsen Vejledningen kan findes her: Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

20 Ændring af vejnavnes stavemåde – partshøring?
Nuværende stavemåde Ny stavemåde ? Gl Kongevej Gl. Kongevej Gammel Kongevej Lærkealle Lærke Alle Aabenraavej Åbenråvej Jeppe Åkjærs Vej Jeppe Aakjærs Vej K. Langballesvej K. Langballes Vej Solsortvej Solsortevej Møllegårdvej Møllegårdsvej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager

21 Ændring af vejnavnes stavemåde –partshøring ?
Nuværende stavemåde Ny stavemåde ? Gl Kongevej Gl. Kongevej Gammel Kongevej Lærkealle Lærke Alle Aabenraavej Åbenråvej Jeppe Åkjærs Vej Jeppe Aakjærs Vej K. Langballesvej K. Langballes Vej Solsortvej Solsortevej Møllegårdvej Møllegårdsvej Nej Ja Det er altid kommunen som skal fortage den konkrete vurdering og afvejning af de forskellige hensyn vedr. partshøring Ja Ja Ja Nej Ja Ja Geoforum Adresseworkshop Når borgerne klager


Download ppt "Når borgerne klager v. Katrine Langballe"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google