Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regionens rolle og samspil med kommunerne Jord-ERFA-Midt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regionens rolle og samspil med kommunerne Jord-ERFA-Midt"— Præsentationens transcript:

1 Regionens rolle og samspil med kommunerne Jord-ERFA-Midt 121212
Jord i råstofgrave Regionens rolle og samspil med kommunerne Jord-ERFA-Midt

2 § 52 i Jordforureningsloven
”Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt” 2 ▪

3 Baggrunden for et forbud
Undersøgelser i Århus Amt Grundvandet er ubeskyttet Meget store mængder fyldjord Grusgrave i oplande for vandindvinding Selv ”ren” jord kan true grundvand Oprensning helt uoverskueligt 3 ▪

4 § 52 stk 2 Dispensation til jord i råstofgrave
Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet, såfremt der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsvandforsyning, og andre miljømæssige hensyn ikke taler imod. 4 ▪

5 Sagsbehandlingen og senere driften - et samspil
Ansøger Region Kommune Andre parter 5 ▪

6 Regionen vurderer Er råstofgraven omfattet af § 52? Ellers sagen til kommunen Geologi og hydrogeologi, sårbarhed Grundvandskortlægning, boringer Naturlig beskyttelse af grundvandet, lerlag og umættet zone OSD, OD, begrænsede drikkevandsinteresser Grundvandets potentiale og strømningsretning Vandindvinding, også enkeltindvindere Er der viden nok? 6 ▪

7 Høring Høring i kommunen Høring af ejer/naboer
Vandindvinding, indvindingsoplande, enkeltindvindere Gældende råstof-indvindingstilladelser Efterbehandlingsplan Lokalplanforhold Natur, konflikter med § 3, habitatdirektiv Høring af ejer/naboer Hvis ikke ejer er ansøger eller medunderskriver 7 ▪

8 Afgørelse om dispensation til ren jord
Hvis en samlet vurdering viser en stor sikkerhed for robuste forhold gives en dispensation til ren jord. Ellers afslag 2 typer af dispensationer i Region Midtjylland: Generel dispensation, evt. tidsbegrænset Enkeltparti-dispensation/her og nu… Høring Annoncering, klagefrist på 4 uger 8 ▪

9 Afgørelse om dispensation til forurenet jord
Her bliver det noget kompliceret og der er behov for meget koordinering mellem Region og kommunen Meddelelse om dispensation til forurenet jord forudsætter desuden en tilladelse og vilkår for jorddeponering i medfør af § 19 eller kap. 5 i Mbl. Andre regler i spil. Deponeringsbekendtgørelsen Godkendelsesbekendgørelsen Affaldsregler EU-regulering, VVM, Habitat, Mineralaffaldsdirektiv, vandrammedirektiv, deponeringsdirektiv, IPPC-direktiv….fortsæt selv.. 9 ▪

10 Vilkår i dispensation til ren jord
Kun uforurenet jord (MST/jordkvalitetskriterier) Ingen affald Ingen jord fra kortlagte arealer Kun jord fra områdeklassificerede områder, hvis det er godkendt af kommunen Egenkontrol Orientering af kommunen ved afvisning af jord Regionen kan tage prøver på dispensations-indehaverens regning. Indretning af grusgraven med aflåst bom eller lignende Tilførsel og opfyldning med jord i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen. Skemaer med modtagekontrol og indberetning, 10 ▪

11 Tilsyn og påbud Regionen føre tilsyn, både anmeldte og uanmeldte
Dialog med kommunens råstofsagsbehandler som ligeledes føre tilsyn/erfamøder Ved overtrædelse af vilkår gives indskærpelser og evt. påbud om stop for tilførsel af jord og undersøgelser. Forurenet jord påbydes fjernet. 11 ▪

12 Dispensationer og tilsyn i Region Midtjylland
12 ▪

13 Mere tilsyn 13 ▪

14 Tak for opmærksomheden
14 ▪


Download ppt "Regionens rolle og samspil med kommunerne Jord-ERFA-Midt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google