Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Behandlingscentret ”Den Lille Prins”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Behandlingscentret ”Den Lille Prins”"— Præsentationens transcript:

1 Behandlingscentret ”Den Lille Prins”
Telepsykiatri- anvendelses muligheder i Danmark Davor Mucic speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscentret ”Den Lille Prins” Havneholmen 82 1561 København V

2 Hvordan kan telepsykiatri anvendes i Danmark?
? ? ?

3 (næsten) aktuelt telepsykiatri projekt:
” Telepsykiatri- et verktøj til primær sektor ”

4 Behandlingscentret ”Den Lille Prins” i København forbindes med 8 lægehuse i Danmark (inkl. Færøerne)
Ventetid til initial konsultation via telepsykiatri: max 2 uger. Antal samtaler via telepsykiatri: min.1 – max. 8. Samlet tidsforløb: 1.april april 2012.

5 Målgruppe: Danske patienter som henvender sig til deres egen læge pga. psykisk besvær med eller uden tidligere kendt psykiatrisk anamnese. Danske patienter med behov for statusbedømmelse eller speciallæge-undersøgelse Børn og unge med eller uden kendt psykisk lidelse. Patienter af anden etnisk baggrund end dansk, med behov for psykiatrisk ekspertise via eget modersmål.

6 Formål : at øge adgang til specialist ekspertise mhp. hurtigere og mere nøjagtig diagnosticering og efterfølgende behandling af psykisk syge patienter i almen praksis at virke som ”afstandsophævende” tiltag gennem fjernsupervision og medvirker til faglig udvikling af praktiserende læger især i yderområder at øge patienttilfredshed ved øget tilgængelighed af specialist ekspertise via nedsat ventetid

7 at oprette et ”fælles patientforløb” (shared-care modellen) med kvart årlige konsultationer hos speciallæger i psykiatri og jævnlig kontrol hos almen praksis læge i de mellemliggende perioder at øge kontinuitet og en bedre koordinering mellem lægen i almen praksis og speciallægen

8 at øge faglig overføring og udvikling
at øge personale-tilfredshed via ovennævnte tiltag at påvirke kvaliteten af sundhedstjenesten

9 Fordele ved etablering af telepsykiatri service til almen praksis :
Forbedret kommunikation mellem psykiatrien, almen læge og patienter. Lettere adgang til specialist service. Nedsat ventetid til førstegangs konsultation. Bedre behandlingsmuligheder i og med, at der muliggøres tidlig diagnosticering. Psyko-edukation af både patienter og pårørende.

10 Opbakning og supervision til almen praksis lægen øger vedkommendes færdigheder og giver tryghed.
Kvalificeret bedømmelse af patienter med ”specielle behov” ( etniske minoriteter som kan bedømmes via tosprogede eksperter i transkulturel psykiatri). Mindsket stigmatisering af patienter. Bevaret integritet og kontinuitet af behandling.

11 Tidlig opsporing af psykiatriske lidelser hos børn og unge som henvender sig i almen praksis.
På et administrativt niveau opnår man fordele, idet modellen vil føre til bedre økonomi og mere effektiv udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. Nedsat CO2 udslip, da teknologien gør det muligt at blive behandlet uden at rejse

12 Evaluering med fokus på følgende områder:
i hvilken grad telepsykiatrien har ført til ændringer i visitationen og behandlingen af psykiatriske patienter i almen praksis konsekvenser for kvaliteten på sundhedstjenesten som ydes dokumentation af økonomisk effekt af servicen (”cost-efficacy” analyse) direkte konsekvenser for patienterne (”treatment respons and treatment adherence”)

13 Successkriterier: Øget tilgængelighed af sundhedstjenesten;
nedsat ventetid for diagnostik og initial behandling; fravær af lange sygemeldinger; øget patienttilfredshed; positiv feedback fra læger involveret i projektet; økonomiske fordele; permanentgørelse af servicen efter afslutningen af projektet.

14 Behandler – behandler Som en integreret del af helhedsbehandlingen (shared care model)‏

15 Behandler – behandler Supervision af yngre læger
Undervisning (faglige konferenser psykiatriske afdelinger imellem, også tværs over regionens grænser)‏ Uddannelse af personale

16 Behandler - patient Konsulent-virksomhed til : Plejehjem Fængsel Asylcenter REVA Jobcenter Kompetance-afklaringscenter Praktiserende læge

17 Behandler - patient (Diagnostisk) interview : a)akut modtagelse,
b) indlagte patienter ( egen psykiater via video-link)‏

18 Behandler - patient terapeutiske samtaler til ambulante patient forløb eller patienterne som er institutionsplaceret

19 Behandler - patient opfølgende kontakter (follow-up service)- egnet til patienter som bor langt fra sygehuset og / eller har det svært ved at blive transporteret osv.

20 Service til patienter med særlig behov f.ex. :
Behandler - patient Service til patienter med særlig behov f.ex. : døve blinde autister ”spille-glade” misbrugere immobliserede institutionsplacerede

21 Behandler - pårørende Pårørendegrupper mhp. psykoedukation og støtte

22 Patient-patient Selvhjælpsgrupper (især unge)

23 Flygtninge og indvandrere:
at involvere både pårørende og patienter i terapeutisk/edukativ forløb via deres eget modersmål forbedre nøjagtighed af diagnosticeringen samt forkorte behandlingstid i og med at ingen tolke anvendes uanset afstanden superviserer og informerer andre involverede i patient behandlingen (f.ex. egen læge, psykolog, socialrådgiver,fysioterapeut, evt.arbejdsgiver osv. )  reducere tolke- og transport udgifter

24 Fordele ved telepsykiatri
øget adgang til resourser med særlig ekspertise f.ex.transkulturel psykiatri, tegnsprog professionelle bedre og hurtigere diagnostik og efterfølgende behandling

25 øget adgang til sparsomme resourser indenfor: børne-ungdoms psykiatri, voksen og ældre psykiatri samt retspsykiatri og behandlingen af døve øget samarbejde mellem patientens egen læge og det psykiatriske behandlingssystem

26 Flere fordele øget kontinuiteten af behandlingen
Forbedre uddannelses muligheder øget effektivitet i det daglige arbejde (“through improved performance”)

27 … og endnu flere Reducerede udgifter til transport og besparelser i personaletid Nedsat antal unødvendige henvendelser til psykiatrisk skadestue Nedsat antal unødvendige indlæggelser

28 Uddannelse undervisning på afstand - kan være tid- og penge besparende i og med at en undervisnings session transmitteres til tre universitets auditorier samtidig

29 Telepsykiatrien kan tilføre professionelle ressourcer til yderområder, hvor ressourcerne er små eller svær tilgængelige (lange ventetider). En læge kan betjene flere fjerne afdelinger – arbejdet kan effektiviseres i og med at man anvender læge-tiden kun når det behøves.

30 Projektforslag: Telepsykiatri i behandling af ofre for menneskehandel

31 Telepsykiatri i krisecentret (for mænd?)‏

32 Telepsykiatri som led i kompetenceafklaring

33 Telepsykiatri på plejehjemmet
International telepsykiatri

34 Forudsættninger for effektiv telepsykiatri service
“Viljen til at ville skaber evnen til at kunne” Både skriftlig og muntlig information om telepsykiatriens mangfoldige anvendelses muligheder (afmystificering af teknologien og fordomme)‏

35 Vejledning (Instruksbog):
1. Administrativ: “hvem-gør-hvad” ang. henvisninger, journalnotater, indkaldelser, modtagelse af patienter samt oprættelse af telepsykiatri-forbindelsen etc. 2. Praktisk / Teknisk ‏: træning i anvendelse af udstyret samt ”hvad-nu-hvis” løsninger (afbrudt forbindelse, agressiv patient, udeblivelse , ad hoc konsultationer etc)

36 Evaluering med både personale og patienter (spørgeskema og/eller semistruktureret interview)‏
Klinisk arbejde Opsamling af data mhp. videnskabeligt arbejde Publikationer

37 Tell Me - I`ll forget, Show Me - I may remember, Involve Me - I`ll understand !


Download ppt "Behandlingscentret ”Den Lille Prins”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google