Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mission - Vision – Strategi Udkast for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Centerledelsen - Herning 6. marts 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mission - Vision – Strategi Udkast for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Centerledelsen - Herning 6. marts 2007."— Præsentationens transcript:

1 Mission - Vision – Strategi Udkast for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Centerledelsen - Herning 6. marts 2007

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mission – I Opgave/eksistensberettigelse  Vi er ansvarlige for al hospitalsbaseret undersøgelse og behandling af psykisk syge børn og unge  Vi tilbyder borgerne højt specialiseret og ensartet behandling  Vi er ansvarlige for forskning, udvikling og undervisning indenfor børne- og ungdomspsykiatrien – samt samarbejde med de øvrige lægelige specialer

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Mission – II Opgave/eksistensberettigelse  BUC binder afdelingerne og medarbejderne sammen på tværs af matrikler  Vi indgår i driftsområdet Børn, Unge og Specialrådgivning, og dermed i samarbejdet med de øvrige institutioner mhp. rådgivning, konsulentbistand og sikring af gode patientforløb  Vi samarbejder med kommunerne mhp. at styrke det tværsektorielle samarbejde og sikre gode patientforløb

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Visioner – Kvalitet 1. Faglighed  at være førende i Danmark mht. varetagelse af det kliniske arbejde i forhold til patienterne og deres familier – herunder sikring af sammenhængende patientforløb  at være førende i forhold til forskning og udvikling af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale og implementeringen af nye behandlingsmetoder  at dokumentation tydeligt afspejler kvaliteten, effekten og nytten af undersøgelser, behandlinger og omsorgen for patienterne

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Strategier – Faglighed I Dette skal opnås ved bl.a. følgende strategier:  at hvert afdeling udarbejder en plan for kompetenceudvikling og kvalitets- og udviklingsarbejde  styrkelse af forskningen med henblik på målrettet klinisk forskning og på årsagerne til at børn og unge får psykiske lidelser  fokus på det tværfaglige samarbejde  inddragelse af kompetencer fra alle faggrupper

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Strategier – Faglighed II  systematisk formidling og implementering af forskningsresultater og nye behandlingsprincipper (både egne og andres) internt i Centeret via undervisning og seminarer  at der i højere grad arbejdes ud fra standardiserede behandlings- og plejeplaner  opstilling af mål ved ibrugtagning af nye metoder og systematisk evaluering ud fra på forhånd opstillede kriterier, herunder også evaluering af om standardplanerne følges

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Visioner – Kvalitet 2. Brugeroplevet  at være førende i Danmark mht. den af brugere og pårørende oplevede kvalitet

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Strategier – Brugeroplevet kvalitet Dette skal opnås ved bl.a. følgende strategier:  de nationale bruger- og tilfredsheds- undersøgelser indenfor børne- og ungdomspsykiatrien  skabe sammenhængende og professionelle behandlingsforløb for patienterne og deres familier  sikre at patienterne og pårørende får størst mulig indsigt og indflydelse på egen situation  sikre højt informationsniveau v.hj.a. pjecer og internettet

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Visioner – Kvalitet 3. Organisatorisk  at sikre patienter undersøgelse og behandling inden for de politisk fastlagte tidsrammer  at fremstå troværdig og faglig kompetent i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Visioner - Tilgængelighed  at alle akutte patienter indenfor 24 timer efter kontakten til skadestuen, eller direkte til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har fået en aftale om indlæggelse eller et tidspunkt for ambulant besøg  at alle akutte patienter vurderes af/konfereres med en speciallæge  at alle samarbejdspartnere og henvisere kan få råd og vejledning mht. konkrete sager  at alle kan orientere sig om Centerets målgruppe, organisering og behandlingsprincipper på Centerets hjemmeside

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Strategier – Organisatorisk kvalitet & Tilgængelighed Dette skal opnås ved bl.a. følgende strategier:  at indsatsen bygger på princippet den mest effektive og mindst indgribende indsats  bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer  sikre sammenhæng mellem krav og ressourcer  fokus på udnyttelse af alle faggruppers kompetencer

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Visioner - Ledelse  synlig ledelse – både nedefra, oppefra og set fra siden  et effektivt og samstemt ledelsessystem - tydelig i sin ramme- og rollesætning, og konsekvent i sine handlinger mht. både det faglige og personalemæssige  en ledelse, der i det løbende forandringsarbejde nyttiggør medarbejdernes viden, erfaringer og kreativitet  en ledelse, der ser det som sin primære udfordring at kombinere et sundt arbejdsmiljø med effektiv drift og fremdrift  en ledelse, som gennem løbende (re)organisering sikrer den organisatoriske kompetenceudvikling  en ledelse, som forholder sig åbent og nysgerrigt til samfundsudviklingen og de krav, der stilles

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Strategier – Ledelse I Det skal opnås bl.a. ved følgende strategier:  at der udvikles en arbejdsform i og mellem ledergrupperne (Centerledelsen, afdelingsledelserne, afsnitsledelserne og administrationen) som:  understøtter/sikrer effektiv drift og fremdrift i den samlede organisation  understøtter/sikrer, at der udvikles samstemthed om ledelsesværdier  understøtter/sikrer en effektiv arbejdsdeling i ledergruppen  sætter ledelse på dagsordenen, og sikrer at den enkelte leder kan udvikle sin lederrolle

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Strategier – Ledelse II  at der udvikles en arbejdsform i og mellem ledergrupperne (Centerledelsen, afdelingsledelserne, afsnitsledelserne og administrationen) som:  skaber mulighed og rum for, at medarbejderne ønsker at påtage sig et større ansvar  sikrer at ledelsen spotter og støtter medarbejdere, der ønsker at blive ledere  sikrer at der etableres et længerevarende ledelsesudviklingsforløb, der skaber et fælles ledelsessprog

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Visioner - Arbejdsmiljø  at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center scorer bedst af alle institutioner i Børn, Unge og Specialrådgivning i arbejdsklimaundersøgelserne  at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center bliver positivt omtalt for et godt arbejds-, udviklings- og uddannelsesmiljø

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Strategier - Arbejdsmiljø Det skal opnås bl.a. ved følgende strategier:  at medarbejderne - via klare rammer for deres arbejde - får mulighed for stor selvstændighed i udøvelsen af deres arbejde  at lederne støtter medarbejderne i at lave præcise mål for den enkelte medarbejders arbejde både i forhold til kvalitet og kvantitet  at der er plads til refleksion, humor og alvor i dagligdagen


Download ppt "Mission - Vision – Strategi Udkast for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Centerledelsen - Herning 6. marts 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google