Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Driftsøkonomi Kapitel 1 – 4 Indledning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Driftsøkonomi Kapitel 1 – 4 Indledning."— Præsentationens transcript:

1 Driftsøkonomi Kapitel 1 – 4 Indledning

2 Disposition for Kapitel 1 - 4
Introduktion til driftsøkonomi Virksomhedstyper Virksomhedens målstruktur Konkretisering af målene

3 Disposition for Kapitel 1
Virksomhedens placering i samfundet Interessent-modellen Det økonomiske princip Om modeller Forholdet mellem teori og praksis

4 1.1 Placeringen i samfundet
Det driftsøkonomiske fagområde: Erhvervsøkonomi / Driftsøkonomi / Virksomhedsøkonomi Erhvervs- og samfundsbeskrivelse Erhvervs- / økonomisk historie Virksomheden (eller foretagendet) er en økonomisk og juridisk enhed kan bestå af flere tekniske enheder (også kaldet bedrifter)

5 Placering i samfundet Virksom- heder Stat, regioner og Hushold-
B2B, B2C, C2B, B2A, A2B – kom med eksempler herpå! Skeln mellem hvad økonomer kalder husholdninger (forbrugsenhed) og statistikker kalder husstande (boligenhed)! Stat, regioner og kommuner Hushold- ninger

6 1.2 Virksomhedens interessenter
”En model til forståelse af, hvorledes virksomheden virker som et socialt system” Positionsanalyse Væsentlighed Indflydelse Udbytte / bidrag Hvilke aktiviteter? Inddragelse - Info Konflikt eller koalition? Evt. opdeling på interne og eksterne interessenter. Interessent analyse kan udarbejdes generelt eller specifikt f.eks. i forbindelse med et projekt!

7 Virksomheden og dens omverden
Virksomheden er i samspil med sin omverden Økonomisk omverden Teknologisk omverden Kulturel omverden Økologisk omverden PEST(EL)-analyse Political , Economical, Social, Technological, (Environmental, Legal) Rammebetingelserne PEST-analyse: Nævn BERI (Business Environment Risk Inelligence / Index) for vurdering af investeringsklimaet i et land!

8 PEST-analyse - BERI

9 Ændrede rammebetingelser
Den hurtige teknologiske udvikling Den tiltagende globalisering af produkter, markeder og virksomheder Dynamisk ændrede konkurrencevilkår Hurtige og uforudsigelige politiske ændringer Time-to-market! Time-to-volume! Tænk på EU: Fra Frihandelsområde -> Toldunion -> Fællesmarked -> Økonomisk Union Politisk Union???

10 1.3 Økonomi – ”at holde hus med”
Effektiv forvaltning af knappe ressourcer Økonomisk problem: Et problem vedrørende optimal allokering af knappe ressourcer Det økonomiske princip: Output-maksimering Input- minimering Det optimale forhold mellem input og output afstemmes efter opstillet målsætning (effektivitèt)

11 Produktivitèt og effektivitet
Laver vi tingene rigtigt? Forholdet mellem input og output Eks.: Antal fremstillet pr. løntime Effektivitèt Er det de rigtige ting vi laver? Indsats af ressourcer i forhold til de opstillede mål! Økonomiske nøgletal Rentabilitèt, Kapacitèt, Likviditèt, Soliditèt

12 1.4 Modeller og teori Modeller er forenklinger af virkeligheden
Fokus på specifikt / afgrænset problem Systematisk afklaring af et problem Deskriptive modeller (hvordan det er) Beskrivende modeller, der hjælper med at forstå et problemområde. Normative modeller (hvordan det bør være) Bidrager i beslutningsprocessen Bygger på målsætninger Driftsøkonomien er primært normativ

13 Stokastiske og deterministiske modeller
Løn Stokastisk model Uddannelses- længde Løn Deterministisk model Uddannelses- længde

14 Kapitel 2 Virksomhedstyper
Driftsøkonomi Kapitel 2 Virksomhedstyper

15 Disposition for Kapitel 2
Juridisk organisationsform Ejerkredsen Størrelse Produktionens art Produktionsform Produktionens tilrettelæggelse Motiver og målsætninger bag start og drift af egen virksomhed

16 2.1 Juridisk organisering
Personligt ejede Enkeltmandsvirksomheder Interessentskaber Selskabsformer med begrænset hæftelse Anpartsselskaber (ApS) Aktieselskaber (A/S) Andelsselskaber (Amba) Kommanditselskaber Selvejende institutioner Foreninger og fonde Franchising

17 2.2 Ejerkreds Privatejede virksomheder Offentlige virksomheder
Kommuner Regioner Stat EU Halvoffentlige virksomheder Koncessionerede selskaber Kooperative virksomheder

18 2.4 – 2.5 Inddeling efter produktion
Produktionens art Landbrug, fiskeri (primære erhverv) Håndværk, industri (sekundære erhverv) Servicevirksomheder (tertiære erhverv) Produktionsform Lønintensive Kapitalintensive Materialeintensive

19 2.6 Produktionens tilrettelæggelse
Enkeltordreproducerende virksomhed Ordreproducerende virksomhed Serieproducerende virksomhed Masseproducerende virksomheder

20 Kapitel 3 Målsætninger / målstruktur
Driftsøkonomi Kapitel 3 Målsætninger / målstruktur

21 Disposition for Kapitel 3
Fra idè-grundlag til handlingsplaner Det strategiske, taktiske og operative styringsniveau Elementerne i en økonomisk analyse

22 3. Overordnede mål Målsætning: Gevinstmaksimering på langt sigt
Målsætningen er at opnå den maksimale gevinst fra nu af og frem til udløbet af interessehorisonten. Anvendes primært ved valg mellem handlingsalternativer Andre maksimeringsprincipper Maksimal vækst Maksimal markedsandel Maksimering af egenkapitalens forrentning Maksimering af virksomhedens værdi Politiske mål og beslutningsmodeller

23 Fra idègrundlag til handlingsplaner
Idegrundlag (hvilket behov opfyldes) Målsætning Strategier (langt sigt) Politikker Handlingsplaner

24 Idègrundlag, mission, vision og værdier
Idè-grundlag og eksistensberettigelse Mission Den værdi virksomheden giver sine kunder Virksomhedens forretningsgrundlag og vigtigste kendetegn Vision Hvor er virksomheden om 5-10 år? Ledestjernen Værdier / kulturen Hvordan måler vi ”kulturen” / virksomhedens værdier og udviklingen i dem? Se Berg-Marketings definition/beskrivelser heraf!!

25

26

27

28 3.2 Styringsniveauer Styringsniveauer Tidsperspektivet
Det strategiske Det taktiske Det operative Tidsperspektivet Detaljeringsgraden Sammenhæng til organisationen

29 3.3 Økonomisk analyse Et mål / sæt af mål (Problemformulering)
Opstilling og udvælgelse af alternativer En model (afgrænset / fokuseret og specifik) Vurdering af fordele og ulemper vedr. alternativerne Valgkriterium

30 Kapitel 4 Konkretisering af målene
Driftsøkonomi Kapitel 4 Konkretisering af målene

31 Disposition for Kapitel 4
Virksomhedens regnskab Proces- og resultatmål Business Excellence modellen Balanced Scorecard modellen (Præstationsmål) Benchmarking Virksomhedens værdikæde

32 4.1 Virksomhedens regnskab
Resultatopgørelse Opgørelse over årets indtægter og omkostninger Balance Opgørelse over aktiver og passiver på statustidspunktet

33 Resultatopgørelse Omsætning Variable omkostninger =Dækningsbidrag
Markedsføringsomkostninger = Markedsføringsbidrag Faste omkostninger (kapacitetsomkosninger) = Indtjeningsbidrag

34 Balance Aktiver Passiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver
Bygninger Maskiner Omsætningsaktiver Varelagre Debitorer Likvide midler Passiver Egenkapital Fremmedkapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Kortfristet gæld Leverandørgæld Kassekredit

35 4.2 Proces- og resultatmål
Hvad vil vi nå? Proces-mål Hvordan vil vi nå resultat-målene? Strategiske mål Virksomheds- mål Kunde- Samfundsrelaterede mål Processen Medarbejdertilfredshed Intern servicekvalitet Produktivitet Ansattes dygtighed og vilje til fortsat udvikling Loyalitet Produktkvalitet Servicekvalitet Levering til tiden Miljøhensyn Brug af ressourcer Sociale støttesystemer Resultatet Det økonomiske driftsresultat Økonomiske nøgletal Markedsandel Markedsværdi-vækst Kundetilfredshed Kundeloyalitet Etisk regnskab Miljøregnskab Holistiske resultatopgørelser

36 4.3 Business Excellence Hvad kendetegner succesrige virksomheder?
Der skal opnås fremragende forretningsresul-tater indenfor Medarbejdertilfredshed Kundetilfredshed Samfundseffekt Sammenhængen mellem Indsats og Resultater Helhedsforståelse mod Business Excellence Litteratur: Peters & Watermann: In search of Excelence, Watermann: Fornyelsens element og Rosabeth Moss Kanter: The Change Masters

37 4.3 Business Excellence model
Processer Medarbejder-tilfredshed Kunde-tilfredshed Samfunds-effekt Indsats Resultater Lederskab Personale- ledelse Politik og strategi Ressourcer Forretnings-resultater

38 4.4 Balanced Scorecard Objectives Measures Targets Initiatives
Økonomiske og finansielle resultater Kunderelationer / -loyalitet Interne nøglekompetencer Kompetence og udviklingsevne

39 Finansielle fokusområder
Indtjeningens udvikling og fordeling på produkter og segmenter Omkostningsstyring / produktivitetsforbedring Kapacitetsudnyttelse / investeringsstrategi

40 Kundefokusområder Markedsandel / kundeandel Genkøbstilbøjelighed
Akkvisition (tiltrækning af nye kunder) Ambassadøreffekt Kundetilfredshed Kundelønsomhed

41 Procesfokusområder Gennemløbstid Ressourceforbrug
Kvalitet (fx defektrater, spildprocent m.v.) Tilpasnings-/omstillingshastighed

42 Fokusområder inden for kompetence og udviklingsevne
Medarbejderloyalitet Medarbejdertilfredshed Medarbejderproduktivitet (fx indtjening pr. medarbejder) Organisationsklimaet (innovationsevne, ledelseskvalitet, holdninger / værdier mv)

43 Formål med Balanced Scorecard
Etablering af fremadrettet sammenhængende system bestående af: Mål Aktiviteter Opfølgning Finansielle og nonfinansielle Early warning system

44 4.6 Benchmarking Best in Class Best practices Baserer sig på
Sammenligning med andre virksomheder Processer Kvantitative data / Ydelsesforløb Bidrag til at opnå konkurrencemæssige fordele Ser virksomheden udefra og indefter

45 4.7 Værdikæden En virksomheds konkurrencedygtighed skabes ved et mix af mange forskellige aktiviteter - design, produktion, marketing, levering og support af produkter og serviceydelser. Dette er grundlaget for Porters kendte opstilling af og arbejde med en værdikæde. Den består af værdiaktiviteter og "margin" som er forskellen mellem den totale værdi og omkostningerne ved at fremstille og gennemføre aktiviteterne. Værdikæden betragtes som en velegnet systematisk måde til at behandle hver enkelt hovedaktivitet i lys af konkurrencen og placeringen i værdisystemet (the value system) - jf. nedenfor.


Download ppt "Driftsøkonomi Kapitel 1 – 4 Indledning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google