Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hospitalsenheden Vest Opgaveflytning på sygehusene – et område i fortsat vækst FOA sygehuskonference 26. maj 2009 Chefsygeplejerske, MPM Ida Götke Hospitalsenheden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hospitalsenheden Vest Opgaveflytning på sygehusene – et område i fortsat vækst FOA sygehuskonference 26. maj 2009 Chefsygeplejerske, MPM Ida Götke Hospitalsenheden."— Præsentationens transcript:

1 Hospitalsenheden Vest Opgaveflytning på sygehusene – et område i fortsat vækst FOA sygehuskonference 26. maj 2009 Chefsygeplejerske, MPM Ida Götke Hospitalsenheden Vest

2 Hospitalsenheden Vest Regionens hospitalsenheder

3 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig Regionshospitalet Ringkøbing Regionshospitalet Tarm ·akut ·kræft ·børn ·kirurgi ·akut ortopædkir. ·hjerter ·endokrinologi ·gastro- enterologi ·infektions- medicin · akut ·urologi ·mamma- kirurgi ·neurologi ·øre-næse- hals ·øjne ·lungemedicin ·nefrologi ·reumatologi ·hæmatologi · neuro- rehabilitering ·røntgen ·blodprøver ·jordmoder- konsultation ·praksislæger · røntgen ·jordmoder- konsultation ·praksislæger ·sundheds- center ·Åkanden · medicinsk ·ortopæd. dagkirurgi ·friklinik ·røntgen ·blodprøver ·fys./ergo ·jordmoder- konsultation ·skadeklinik Præhospital dækning overalt * Budget: 1,7 mia. kroner – operationer: 50.000 – ambulante besøg: 330.000 * Sengedage: 190.000 – behandlede cpr-numre: 114.000 – skadestuebesøg: 24.000

4 Hospitalsenheden Vest Et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst Kvalitet og Akkreditering Produktivitet og budgetoverholdelse (BUA2008) Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb (BUA) Effekt Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag Mission, vision og strategi Sundhedsfaglig strategi Vækststrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi Brugere Hensigtsmæssige patientforløb Tilfredse patienter og samarbejds- partnere (BUA2008) Klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser (BUA2008) Udbygge partnerskaber Proces Effektive patientforløb og arbejdsgange (BUA2008) Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed (BUA2008) Klar markedsføring - eksternt og internt Én virksomhed Et godt arbejdsmiljø (BUA2008) Med i front på IT, apparatur og fysiske rammer Attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø (BUA2008) Dialogbaseret kultur Dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere Godt lederskab STRATEGIKORT FOR HOSPITALSENHEDEN VEST Medarbejder og ressourcer

5 Hospitalsenheden Vest Hvad styrer vi efter Trygge, sikre og sammenhængende patientforløb Faglig kvalitet Brugeroplevet kvalitet Økonomi, aktivitet, produktivitet Servicemål Den gode arbejdsplads Uddannelse og forskning + 2

6 Hospitalsenheden Vest Hvad betyder det her for vores konkrete styringsfokus / budgetaftaler / resultatkontrakter – hvad styrer vi reelt efter?  2 + 2 - kan fx. være Fx. klar aftale om profilen:  Særlige spydspidsområder (segmenter)  Særlige markedsmæssige fordele  Partnerskabsaftaler  DRG (mer)aftaler  Indenregions  Udenregions Klare og operationelle og målelige resultatmålsætninger InfoRM

7 Hospitalsenheden Vest Udfordringer vi står i  Fremtidens sygehus i fremtidens sundheds- væsen. Sygehusenes skærpede og specialiserede opgaveprofil.  Generel mangel på arbejdskraft  Internationaliseringen  Multietniciteten

8 Hospitalsenheden Vest Udfordringer  Betydelige strukturændringer  Samling af den akutte modtagelse og mest almindelige medicinske og kirurgiske interventioner på 25 sygehuse  Færre stationære senge, større ambulant- og dagafsnitstilbud, patienthotel  Decentrale tilbud  Accelerede patientforløb – patientpakker  Målrettet pleje-behandling af høj kvalitet, god koordinering og kommunikation

9 Hospitalsenheden Vest Udfordringer  Nye/ændrede opgaver  Brugernes ændrede krav – borgeren som aktør og ressource  Interprofessionel opgaveløsning  Sundheds-og sygdomsprofiler  Væksten i de kroniske sygdomme  Væksten i meget gamle med flere konkurrerende sygdomme.

10 Hospitalsenheden Vest Udfordringer  Nye behandlingsmetoder  IKT i alting – pervasive Health Care  Mulighederne for at overskride fysiske begrænsninger - internt samarbejde - hospital – hjem og arbejde - mobilitet og kontinuitet  Arbejdskraftbesparende teknologi

11 Hospitalsenheden Vest Udfordringer  Kommunalreformen  De lovpligtige sundhedsaftaler  Shared care  Samarbejde

12 Hospitalsenheden Vest Udfordringer  Finansieringsmodellen  RM: reduktion af omkostninger (besparelser)  Krav om evidensbaserede indsatser  Krav om dokumentation af produktivitet og kvalitet  Opgaveflytninger såvel vertikalt som horisontalt

13 Hospitalsenheden Vest Fremtidens medarbejdere i Region Midtjylland Matche alle disse udfordringer og forandringer

14 Hospitalsenheden Vest Konkrete opgaveflytninger med relation til FOA- faggrupper  Afledt af kommunalreformen, sundhedsloven og ændret patient-/pårørendeinddragelse  Assistance ved div. operationer bl.a. hofte- og knæoperationer  Madservering til patienterne  Opvask af operationsudstyr  Rengøring- og klargøring af anæstesiudstyr  Skyllerumsarbejde  Diverse serviceopgaver (bestilling af depotvarer, bestille og lægge tøj på plads, lave kaffe til personalet m.m.

15 Hospitalsenheden Vest Konkrete opgaveflytninger  Rengørings- og egenkontrolopgaver  Varetagelse af mammografiscreening  Varetagelse af blodprøvetagning  Varetagelse af plejen ved specifikke patientgrupper  Varetagelse af konkrete opgaver

16 Hospitalsenheden Vest Udvikling i stillingsforbruget, HEV 20062008 Portører75,0172,66 SOSU m.fl. 175,65193,61

17 Hospitalsenheden Vest Systematisk kompetenceudvikling  Trepartsaftalen om kompetenceudvikling – relation til DDKM, standard nr. 1.4.5  § 1, stk.1: Løbende udvikling af regionale medarbejderes kompetencer og kvalifikationer er en forudsætning for effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet og en fortsat udvikling af arbejdspladsen.  Formålet er at forpligte en øget kompetenceudvikling - gensidig forpligtelse: Arbejdspladsens behov og medarb. Individuelle og faglige udvikling

18 Hospitalsenheden Vest Systematisk kompetenceudvikling  §5, stk.1: På den enkelte arbejdsplads foretages strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling for alle medarbejdere  stk.2: Dette indebærer, at der på arbejdspladsen – i dialog mellem medarbejder og ledelse – opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere  stk.3: Alle medarbejdere skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale  stk.4: Gensidig forpligtelse at medarbejdersamtalerne og planlagte kompetenceudviklingsaktiviteter gennemføres. Ledelsen skal sikre rammer og betingelser for kompetenceudvik-lingen og medarbejderen skal arbejde på at nå de beskrevne udviklingsmål og gennemføre udviklingsaktiviteter

19 Hospitalsenheden Vest Systematisk kompetenceudvikling  Aftalen trådt i kraft 1. april 2008 – 30. juni 2011  Afsat midler (AC, FTF; LO)  Midlerne skal fortrinsvis anvendes til kompetencegivende kurser/efter- og videreuddannelse hos anerkendt udbyder  Medarbejderudviklingssamtaler/udviklingspl aner er det naturlige udgangspunkt for ansøgninger om midler. Der forudsættes individuelle udviklingsplaner på de overenskomstområder, hvor det er aftalt

20 Hospitalsenheden Vest Systematisk kompetenceudvikling  Er FOA-området et område med overenskomstaftale om udviklingsplaner ?  Hvor mange her deltager i årlig MUS- samtale ?

21 Hospitalsenheden Vest Systematisk kompetenceudvikling  Systematisk kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter ved HEV – generel kompetenceprofil og kendetegn. Downloades på www.vest.rm.dkwww.vest.rm.dk  Generel kompetenceprofil  5 grundkompetencer: basis, faglig, kritisk, organisatorisk og social kompetence  5 udviklingsniveauer: novicen/nybegynderen; den avancerede begynder; den kompetente; den kyndige; experten Modellen kan bruges til andre faggrupper

22 Hospitalsenheden Vest Konklusion  Forandringer som vilkår  Store udfordringer  Fortsat opgaveflytninger – horisontalt og vertikalt og enten faggruppebaseret eller individuelt.  Anerkend og accepter differentiering  Fortsat fokus på trygge, sikre og sammenhængende patientforløb og dernæst LEON- princippet


Download ppt "Hospitalsenheden Vest Opgaveflytning på sygehusene – et område i fortsat vækst FOA sygehuskonference 26. maj 2009 Chefsygeplejerske, MPM Ida Götke Hospitalsenheden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google