Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde mellem RHP og socialpsykiatriske botilbud i KK vedr

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde mellem RHP og socialpsykiatriske botilbud i KK vedr"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde mellem RHP og socialpsykiatriske botilbud i KK vedr
Samarbejde mellem RHP og socialpsykiatriske botilbud i KK vedr. borgere i psykofarmakologisk behandling Nedsættelse af arbejdsgruppe mhp. at drøfte muligheder for at optimere samarbejdet besluttet ved møde i samordningsudvalget nov. 2012 Observation af virkning og bivirkning af medicin Administration af p.n. medicin Ansvaret for helhedsbehandling, herunder medicinstatus Arbejdsgruppen har afdækket 8 problemstillinger og opstillet anbefalinger for forbedring af samarbejdet Her medtages 4 af de 8 Henvendelse fra KK at der er behov for at styrke samarbejdet i forhold til: Observation af virkning og bivirkning af medicin Administration af p.n. medicin Ansvaret for helhedsbehandling, herunder medicinstatus Vi vælger her, at medtage 4 af de 8 problemstillinger, idet disse en helt centrale i samarbejdet mellem RHP og KK Arbejdsgruppen fremsætter nogle anbefalinger ift. en umiddelbar forbedring af samarbejdet. Der er både tale om konkrete, specifikke anbefalinger – samt anbefalinger, som ikke lige lader sig gøre.

2 Samarbejde mellem RHP og socialpsykiatriske botilbud i KK vedr
Samarbejde mellem RHP og socialpsykiatriske botilbud i KK vedr. borgere i psykofarmakologisk behandling En helt overordnet problemstilling er, at bilag 2 til samarbejdsaftalen: er ikke fuldt implementeret, hverken i behandlingspsykiatrien eller i Københavns Kommunes socialpsykiatriske botilbud

3 De mest centrale problemstillinger
Mangelfuld koordination og besked til bostedet vedr. borgerens medicinering ved udskrivelse Ekstraarbejde ifm. indhentning af information (opdateret medicinlister mm.) kan føre til UTH (dokumenteret ved tværgående kerneårsagsanalyse) Mangelfuld etikettering ved udleveret medicin Problemer på botilbud når borgere udskrives med kort varsel - ikke tilstrækkeligt antal personale til at tage imod borgeren Manglende afklaring af ”kort varsel” og hvor mange tilfælde det drejer sig om Jf. samarbejdsaftalen skal psykiatrisk center kontakte botilbuddet og lave relevante aftaler om udskrivning. Anbefalinger: Kortlægning af om specifikke centre ikke giver korrekt besked vedr. medicinering Omorganisering af personalets vagtplaner på bosted Evt. ekstra personaleressourcer med rette kompetencer I forbindelse med borgeres udskrivelse fra psykiatrisk afdeling oplever botilbuddene hyppigt, at de ikke får tilstrækkelig information om borgerens medicinske behandling. Der er ikke opdaterede medicinlister medsendt fra psykiatrisk afdeling, og botilbuddet må foretage flere opringninger og andet opklaringsarbejde for at finde frem til de rette lægemidler i rette dosering. Dette indebærer utilsigtede hændelser, hvor borgeren ikke modtager den ordinerede behandling. Dette er også dokumenteret ved tværgående kerneårsagsanalyser. I forbindelse med borgeres udskrivelse fra psykiatrisk afdeling oplever botilbuddene også, at medsendte poser med medicin til borgeren til de næste dages forbrug er mangelfuldt udfyldt. Det drejer sig fx om, at navn på lægemiddel og dosering ikke fremgår af posen. Personalet på botilbuddet ved derfor ikke hvilken medicin, der er i posen, og kan ikke administrere denne. Dermed er der risiko for en utilsigtet hændelse, hvor borgeren ikke får den ordinerede medicin. Botilbuddene oplever, at en del borgere bliver udskrevet med kort varsel. Det er ikke afklaret, hvad der menes med kort varsel, samt hvor mange borgere der er tale om. Jf. samarbejdsaftalen skal det psykiatriske center kontakte botilbuddet for at lave relevante aftaler om udskrivningen. Når en borger er klar til udskrivning, kan psykiatrisk afdeling ikke udsætte denne med begrundelse i, at der ikke er personale på botilbuddet til at tage imod borgeren. Dette er især et problem, hvis borgeren kun er indlagt i få dage.

4 De mest centrale problemstillinger
Sammensætning af personalegruppe på bosteder – udfordringer ift. vurdering i forbindelse med medicineringsprocessen samt p.n. medicin Journalnotat Ofte manglende journalnotat Beskrivelse af hvilke observationer der skal fortages hvornår i et tydeligt sprog Personalet efterspørger mere præcis beskrivelse af hvilke p.n. ordinationer der skal anvendes. Vedvarende uddannelsesbehov på bosteder i psykofarmaka og medicineringsprocessen Kommunal anbefaling men ikke krav at ikke sundhedsfagligt personale deltager på medicinkursus inden de deltager i medicineringsprocedurerne Anbefalinger: KK sikrer tilstrækkelig uddannelse af ikke-sundhedsfagligt personale Samarbejde med hjemmeplejen Aftaler om brug af p.n. dokumenteres i individuelle planer Implementering af p.n. vejledning i RHP Hovedparten af personalet på de socialpsykiatriske botilbud er pædagoger, og har derfor ikke som udgangspunkt kompetencer til medicindispensering og medicinadministration, samt observation af effekt og bivirkninger. Københavns Kommune afholder løbende medicinkurser for pædagoger og andre ikke-sundhedsfaglige faggrupper, og kommunen anbefaler, at pædagoger og andre gemmegår dette kursus, inden de kan få kompetence til at deltage i medicineringsprocessen. Jf. samarbejdsaftalen skal det psykiatriske center sørge for, at journalnotater bliver sendt i kopi til botilbuddet. Botilbuddet er ansvarligt for at journalnotaterne bliver opbevaret i borgerens borgermappe. Den behandlende læge er ansvarlig for, at journalnotatet beskriver, hvilke observationer der skal finde sted og hvornår. Notaterne skal skrives i et tydeligt sprog, der retter sig mod botilbuddets personale. Heri er der identificeret tre problemstillinger. Den behandlende læge dokumenterer ikke i tilstrækkelig grad, hvilke observationer der skal foretages og hvornår. Det kan være vanskeligt at beskrive, hvilke observationer der skal foretages i et tydeligt sprog, der retter sig mod botilbuddets personale, når personalet ikke har en sundhedsfaglig uddannelse. Ofte vil der blive tale om lange, forklarende og beskrivende journalnotater. Jf. samarbejdsaftalen skal kommunen sørge for, at personalet er ansvarlig for, at deres observationer vedr. fx virkning og bivirkninger ved den medikamentelle behandling bliver dokumenteret. Notaterne skal indeholde tidspunkt for observationen samt navn på observatøren. Effekt og bivirkninger er meget ofte ikke beskrevet. Vanskeligheder ved at vurdere behovet for p.n. medicin på botilbuddet: Personalet på botilbuddene efterspørger mere præcise anvisninger fra den ordinerende læge i relation til p.n. ordinationer. Problemet for personalet i botilbuddene opstår især, når der er ordineret to eller flere p.n. lægemidler, idet det kan være svært at vurdere, hvilket af de ordinerede lægemidler, borgeren vil have mest gavn af i den pågældende situation. Dette løses ikke ved, at den ordinerende læge skriver indikation for anvendelse af p.n. medicin i journalen. En ny vejledning gældende for Region Hovedstadens Psykiatri vedr. anvendelse af p.n. medicin, som bl.a. tager højde for en del af denne problematik, er udkommet september 2013. Da hovedparten af de ansatte på botilbuddene har en pædagogisk uddannelse, forstår der forestår en opgave i at få uddannet et tilstrækkeligt antal personale i medicineringsprocessen. Københavns Kommune afholder løbende medicinkurser for denne og andre ikke-sundhedsfaglige faggrupper, og kommunen anbefaler, at pædagoger og andre gemmegår dette kursus, inden de kan få kompetence til at deltage i medicineringsprocessen. Det er en anbefaling og ikke et krav, at personalet har gennemgået kurset. Der vil fortsat være situationer, hvor medicineringsprocessen for en borger er vanskelig og vil forudsætte, at det er personale med sundhedsfaglig baggrund, som varetager eller superviserer medicineringen i ydertimerne. Det anbefales, at bostedet i disse situationer samarbejder med hjemmeplejen.

5 Perspektivering Inspirationskatalog med ideer til, hvordan man kan styrke det tværsektorielle samarbejde mellem regioner og kommuner. Udgivet af Frederiksberg Kommune, Region Hovedstadens Psykiatri og Videncenter for Velfærdsledelse Konkrete værktøjer til at styrke det tværsektorielle samarbejde Tæt samarbejde mellem lederne på tværs af sektorgrænserne Skaber fælles kultur Medarbejderne oplever et mere gnidningsløst samarbejde Inspirationskataloget bygger på et projekt mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri, hvor der var fokus på, hvordan ledelsen i de to sektorer kan få det tværsektorielle samarbejde til at fungere. Projektet har givet ledere og medarbejdere i regioner og kommuner inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan de kan styrke deres tværsektorielle samarbejde. Projektet viser, at lederne skal have et tæt samarbejde på tværs af sektorgrænser og herigennem skabe en fælles kultur og sætte rammerne for, at deres medarbejdere oplever et gnidningsløst samarbejde på tværs af de to sektorer. I rapporten fra regeringens udvalg om psykiatri: En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser, oktober 2013 fremgår følgende anbefalinger i forhold til at sikre kvalitet, sikkerhed og sikre bedre rammer for en kompetent og sikker brug af medicin. Der skal ske et øget sundhedsfagligt tilsyn på botilbud. Formålet er at sikre et systematisk, lovpligtigt og proaktivt tilsyn på botilbud for mennesker med psykiske lidelser, svarende til det eksisterende embedslægetilsyn med plejeboliger. Regionerne sikrer en tværfaglig rådgivning om medicinering herunder i forhold til dosernes størrelser, polyfarmaci, interaktion mellem lægemidler, løbende medicingennemgang samt en forstærket indsats i forhold til at tilbyde ned- og optrapning af medicin under professional vejledning. Kompetenceskemaer, der understøtter kvalitet i kommunernes sundhedsfaglige opgaver, fx medicinadministrations, udbedes.


Download ppt "Samarbejde mellem RHP og socialpsykiatriske botilbud i KK vedr"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google