Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Netværk af forebyggende sygehuse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Netværk af forebyggende sygehuse"— Præsentationens transcript:

1 Netværk af forebyggende sygehuse
og implementering af Sundhedsstyrelsens vejledning til sundhedspersonale: ”Vurdering og visitation af selvmordstruede” (2004) Præsentation af netværk af forebyggende sygehuse i Danmark

2 Netværk af forebyggende sygehuse
Formål med Netværk af forebyggende sygehuse at sætte fokus på sygehusenes rolle og ansvar at samarbejde om udvikling og organisation af tilbud og programmer at samarbejde og koordinere informationsindsatser at samarbejde i forhold til forskningsprojekter at udveksle erfaringer samt fremme og koordinering af uddannelsesaktiviteter Netværkets formål er gennem opsamling og udveksling af viden og erfaringer at styrke sygehusenes indsats inden for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Arbejdet i Netværket drives primært af netværksgrupper, som er tværfaglige arbejdsgrupper nedsat på tværs af medlemssygehusene. Målet er at udvikle strategier og metoder for implementering af forebyggelsesaktiviteter i klinisk praksis. Netværket udgiver nyhedsbladet Forebyggende Sygehuse 2 gange årligt. Næsten alle sygehuse i Danmark er medlemmer – incl. de psykiatriske sygehus Formål: at sætte fokus på sygehusenes rolle og ansvar for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme samt samarbejde på flere fronter at samarbejde om udvikling og organisation af tilbud og programmer for sygdomsforebyggelse og rehabilitering at samarbejde og koordinere informationsindsatser at samarbejde i forhold til forskningsprojekter at udveksle erfaringer samt fremme og koordinering af uddannelsesaktiviteter indenfor forebyggelse

3 Indsatserne foreslås på repræsentantskabsmøderne – og forretningsudvalget beslutter, igangsætter og er tovholdere på de valgte indsatser. November 2004 – besluttede forretningsudvalget - bl.a. implementering af Sundhedsstyrelsens publikation: ”Vurdering og visitation af selvmordstruede”. Det er en vejledning til sundhedspersonale, som Sundhedsstyrelsen udgav i 2004. Der blev søgt og bevilget økonomiske midler til udarbejdelse af strategien fra SATS-puljen.

4 Netværkspublikation Implementeringsstrategien udkommer som en netværkspublikation Publikationens målgruppe er sygehusledelserne Erfaringer fra andre netværkspublikationer viser, at publikationerne bliver anvendt Vi har erfaringer fra andre netværkspublikationer: Der er ejerskab og publikationerne bliver brugt.

5 Eksempler på barrierer for implementering
Mangel på tilbud til såvel akut krisestabiliserende som opfølgende selvmordsforebyggende behandling Ønsker om nye tiltag og besparelser på de amtslige budgetter er ikke nødvendigvis forenelige størrelser Manglende registreringspraksis og DRG-værdier Ingen prestige forbundet med en forebyggende indsats i forhold til selvmord Mange myter Når indholdet i Sundhedsstyrelsens publikation ikke allerede er implementeret i den selvmordsforebyggende indsats, kan der tænkes på mulige barrierer

6 Den overordnede strategi
skal sikre den organisatoriske og ledelsesmæs-sige forankring på sygehusene skal indeholde konkrete handleanvisninger for implementering og kvalitetssikring af indsatsen på sygehusene skal fungere som et supplement til Sundheds-styrelsens vejledning fra 2004 skal være overskuelig og nem at anvende i praksis Ideen med den overordnede strategi – som ovenstående. Foreløbig handlingsplan for udarbejdelse af strategien: Der er gennemført et inspirations- og arbejdsseminar den 24. og 25. oktober 2005 med tværfaglig deltagelse. Eksperter på området bidrager med egne erfaringer til det konkrete indhold af strategien. Med baggrund heri kan omrids til struktur og indhold af den kommende strategi fastlægges. Herefter skal publikationen udarbejdes, publiceres og lanceres. Og der skal efterfølgende ske en opfølgning og evaluering

7 Strategiens indhold Akut krisestabiliserende behandling
* lokale instrukser * standarder for behandling Opfølgende selvmordsforebyggende behandling – incl. pårørende * tilbud om indsats * opfølgning i primær sektor Der skal udarbejdes lokale instrukser og standarder for behandling Der skal være tilbud/handlemuligheder i såvel det akutte forløb – som opfølgning. Det er vigtigt, at der er et tilbud at henvise til

8 Hvad skal der gøres fortsat…
Uddannelse: frontpersonale nøglepersoner Tilbud om supervision Der skal planlægges uddannelse – både af frontpersonalet og af udvalgte nøglepersoner, som skal have tilført en ”merviden”. Desuden er det vigtigt, at der er et tilbud om debriefing – og supervision til frontpersonalet.

9 Evidens Strategien bygger på den foreliggende forskning på området.
Der er begrænset evidens i forhold til effekten af indsatsen på selvmordsforebyggelsesområdet. I Netværkets publikationer er det vigtigt, at der er evidens bag anbefalingerne. Mange har arbejdet med forebyggelse af selvmord – men der er meget lidt forskning i forhold til effekten af indsatsen

10 Kvalitetssikring og evaluering af indsatsen
Standarder for sygdomsforebyggelse og sundheds-fremme på sygehus indgår i implementeringsplanen De 5 standarder vedrører: Ledelse Vurdering af patienter Patientinformation og intervention En sundhedsfremmende arbejdsplads Kontinuitet og samarbejde Netværket har udarbejdet standarder for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme -> udgivelser ->Standarder……..

11 Samarbejdspartnere Psykiatrien (vurdering og visitation)
Praktiserende læger (tilbud at henvise til + aftale om opfølgning efter indlæggelse) Kommunen (hjemmeplejen og sundhedsplejen) Der udarbejdes samarbejdsaftaler vedr. indlæggelser og udskrivelser – sammenhængende patientforløb Psykiatrien - i forhold til vurdering og visitation Praktiserende læger har behov for et tilbud at henvise til – og ved udskrivelse fra sygehus – aftale om opfølgning hos praktiserende læge Kommunen Hjemmeplejen Sundhedsplejen

12 Perspektivering Hvornår er strategien i en realitet?
Udarbejdelse af publikation Publicering og lancering medio 2006 Lige nu er gruppen i en skrivefase – næste møde ultimo januar – så, forhåbentlig kan publikationen færdiggøres inden sommerferien 2006

13 Læs mere på hjemmesiden
… hvorfra netværkets nyhedsblade og udgivelser kan downloades


Download ppt "Netværk af forebyggende sygehuse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google