Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA Regionssundhedsplejerske Anita Fogh, og formand for arbejdsgruppen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA Regionssundhedsplejerske Anita Fogh, og formand for arbejdsgruppen."— Præsentationens transcript:

1 Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA Regionssundhedsplejerske Anita Fogh, og formand for arbejdsgruppen Regionalt Sundhedssamarbejde

2 1. Hvorfor indgå en sundhedsaftale om infektionshygiejne/MRSA?
Jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA fra 2006: Hospitaler, praksisområdet og kommunerne fået pålagt generelle forebyggende og specifikke behandlende indsatser over for MRSA Årsag: Øget forekomst af MRSA i Danmark, specielt udenfor hospitalerne (samfundserhvervet) Udfordringer til sundhedsvæsenet: Interne indsatser: Generel forebyggelse: forhindre smittespredning Specifik behandling: varetage den konkrete MRSA- behandling Eksterne indsatser: Samarbejde om sammenhæng og effekt i MRSA- indsatsen 2 ▪

3 2. Hvorfor indgå en sundhedsaftale om infektionshygiejne/MRSA?
10 kommuner i regionen viste interesse for et samarbejde om den forebyggende indsats over for MRSA (bilaterale sundhedsaftaler - forår 2007) Regional interesse for etablering af et fælles tværsektorielt infektionshygiejnisk samarbejde, herunder MRSA (Den regionale ledelsesgruppe vedr. infektionshygiejne - efteråret 2007) 3 ▪

4 Tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe
Repræsentanter for kommunerne: 6 repræsentanter – en fra hver af de 6 klynger (Herning, Skive, Silkeborg, Syddjurs, Århus, Horsens) Repræsentanter for hygiejnesygeplejerskerne: 4 hygiejnesygeplejersker fra hospitalsenhederne Vest, Viborg, Skejby, Horsens Repræsentanter for klinisk mikrobiologisk afdeling: 2 klinisk mikrobiologer (Skejby og Viborg) Repræsentant for hospitalsledelserne: 1 cheflæge (Viborg-Skive) Repræsentant for almen praksis: 1 Praktiserende læge/praksiskonsulent Repræsentant for Sundhedsstyrelsen: 1 embedslæge, Embedslægerne i Midtjylland Repræsentanter for Region Midtjylland: Afdelingen for Regionalt Sundhedssamarbejde (formand) Afdelingen for Kvalitet og Sundhedsdata (referent) 4 ▪

5 Arbejdsgruppens kommissorium:
Udarbejde forslag til en regional sundhedsaftale mellem sygehusene, de kommunale sundhedsordninger og almen praksis med retningslinjer for det tværsektorielle samarbejde om MRSA, som omfatter følgende: Forebyggelsesindsats over for spredning af MRSA MRSA- behandling MRSA- smitteopsporing Kvalitetssikring af MRSA- indsatsen Finansieringsfordeling af MRSA- indsatsen Målet er at sikre sammenhæng i sundhedsydelserne og patientforløbene ved indsatser over for MRSA og andre infektioner i primær og sekundær sektor 5 ▪

6 Sundhedsaftalens udgangspunkter:
SST’s vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Erfaringer fra Randers - udviklingsprojekt og Vejle Amts samarbejdsaftale v. ST22-udbruddet i 2005 SST’s generiske model for forløbsprogrammer (inspirationskilde) Udarbejdet i Region Midtjyllands rammebeskrivelse for dokumentstyring i e-Dok 6 ▪

7 Sundhedsaftalens delforløb
Aftalens primære fokus: Ikke så meget den sundhedsfaglige indsats men Ansvars- og opgavefordeling ved det infektionshygiejniske samarbejde om: 1. Infektionshygiejniske forebyggelsesforanstaltninger 2. Behandling af patienter med MRSA 3. Opfølgning ved MRSA- udbrud 7 ▪

8 1. Infektionshygiejniske forebyggelses-foranstaltninger
Primær og sekundær sektors samarbejde om forebyggelse af infektioner, herunder MRSA Hygiejnepolitik (DDKM: hospitaler + kommuner) Hygiejneorganisation (DDKM: hospitaler) Infektionshygiejniske videnpersoner m. forskellige kompetencer: Hygiejnesygeplejersker (regionsniveau) Hygiejnenøglepersoner (kommunalt niveau) Hygiejnekontaktpersoner (regions-, kommunale og praksisniveau) Kompetenceudvikling og uddannelse Specialrådgivning og -vejledning 8 ▪

9 2. Behandling af patienter med MRSA
Primær og sekundær sektors samarbejde ved indlæggelse og udskrivelse af patienter med MRSA Delaftalen beskriver opgavefordelingen for almen praksis, kommuner og hospital, som ligger ud over den generelle sundhedsaftale vedr. Indlæggelse af patienter med MRSA eller patienter omfattet af risikosituation/risikofaktor vedr. MRSA Udskrivelse af patient, der er MRSA- podet eller i MRSA- behandling 9 ▪

10 3. Opfølgning ved MRSA- udbrud
Primær og sekundær sektors samarbejde om smitteopsporing ved MRSA- udbrud i primær sektor Vedrører: Sundhedsstyrelsen v. embedslægerne i Midtjylland Klinisk mikrobiologisk afdeling Praktiserende læge Kommunale institutioner Ved: Erkendelse af udbrud i primær sektor Opfølgning ved udbrud af MRSA i primær sektor Evaluering af indsats ved udbrud af MRSA i primær sektor 10 ▪

11 Plan for udkastet til sundhedsaftalen:
Næste møde i arbejdsgruppen: den 4. marts 2009 Færdiggørelse af oplægget til sundhedsaftalen Sundhedsstyregruppens møde den 15. april 2009 Fremlæggelse og beslutning af oplægget til sundhedsaftale Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 18. maj 2009 Godkendelse af sundhedsaftalen Kommunal vurdering fra medio maj til medio august 2009 Kommunernes tilmelding til sundhedsaftalens delforslag Sundhedsstyregruppens møde den 2. september 2009 Orientering om bl.a. kommunernes tilmeldinger til delaftaler Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 8. oktober 2009 Fra medio oktober 2009 Implementering af sundhedsaftalen 11 ▪


Download ppt "Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA Regionssundhedsplejerske Anita Fogh, og formand for arbejdsgruppen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google