Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Randers Kommune BDO-analysen - hvad gør vi nu i Social og arbejdsmarked ! Knud Aarup.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Randers Kommune BDO-analysen - hvad gør vi nu i Social og arbejdsmarked ! Knud Aarup."— Præsentationens transcript:

1 Randers Kommune BDO-analysen - hvad gør vi nu i Social og arbejdsmarked ! Knud Aarup

2 2 Randers Kommune Anbefaling 1 Organiseringen af udføredelen BDO anbefaling: • fremme dialogen mellem leverandører på dag- og døgnområdet • mere flad struktur. • overordnede styring og udvikling af udføredelen styrkes • funktionsopdelt organisering • rationalisere og styrke den strategiske ledelse på funktionsniveau.

3 3 Randers Kommune Anbefaling 1: Organiseringen af udføredelen S&A handleplan: • Handicapområdet har allerede fra 2008 gennemført omorganisering af udføredelen med etablering af 4 styringsområder: • Voksen-bo • Voksen-aktivitet • Børneområdet • CSV (tidl. Odinskolen) • Arbejder pt. med tættere samarbejde mellem egne tilbud og lokale private tilbud, f.eks. omkring aflastning.

4 4 Randers Kommune Anbefaling 2 Omorganisering af myndighedsområdet BDO anbefaling: • omorganisering af myndighedsområdets opdeling mellem anbringelse og forebyggelse.

5 5 Randers Kommune Anbefaling 2: Omorganiseringen af myndighedsområdet • Myndighedsområdet børnehandicap har få ansatte (11 ansatte soc.rådg.) - derfor er forholdene enklere! • Status pt. ca. 60 anbringelsessager og ca. 400 forebyggelsessager • Anbringelser er meget stabile pg. handicappet og børnene er forsat ”anbragt” som voksen (OHP) • Lettere at se en anbringelsessag på forhånd S&A handleplan:  Alle ansatte har nu både forebyggelse og anbringelsessager – undtagen nyuddannede

6 6 Randers Kommune Stabilitet i anbringelsen: hvordan er anbragte børn placeret som voksne? PctType institution – målgruppeEksempel 11 % Døgnanbragt som voksne på ”kenen” i døgninstitution. Typisk meget svært fysisk/ psykisk handicappede Harridslev, Sødisbakke eller Sølund 26 % Anbragt i institutionslignende bofællesskaber m.v. Hovedsagelig retarderede i noget sværere grad Bosted Høvejen, Tronholmen og dele af Bosted Harridsslev og Marienborgvej. Enkelte i egentlige mindre bofællesskaber 26 % Anbragt i institutionslignende bofællesskaber og egen bolig med hjemmevejleder. Hovedsagelig udviklingsforstyrrede. Hinnerup kollegierne, opholdsteder for voksne udviklingsforstyrrede. Nogle i egen bolig med løbende bostøtte, samt beskyttet beskæftigelse m.v 36 %Gruppe med et mindre fremtidigt støttebehov. Flere forskellige grupperinger – ADHD, Autismespekterforstyrrelser, lettere retarderede Randers bo- og erhverv, beskyttet beskæftigelse, hjemmevejleder i forskelligt omfang. Enkelte er søskende til handicappede i familier med sociale problemer og er derfor anbragt under handicap.

7 7 Randers Kommune Anbefaling 3 Sektorpolitikken BDO anbefaling: • fokus på sektorpolitikken, og man skal kvalitetssikrer håndbogens procedurebeskrivelser med udgangspunkt i standarder for sagsbehandling. • revurdering af sektorpolitikken i efteråret 2009 bør anvendes til at forankre politikkens indhold • i kommunens redskaber og værktøjer, • i medarbejdere og lederes bevidsthed.

8 8 Randers Kommune Anbefaling 3: Sektorpolitikken S&A handleplan: • Revision af sektorpolitikken er påbegyndt • Proces-, tids- og implementeringsplan, bliver forelagt Socialudv. 2/9 • Revisionen laves i samarbejde med B&S • Handicapafdelingens procedure samles i handicapportalen – del af ”broen” • Arbejdet med revision af standarder for sagsbehandling skal samordnes med sektorpolitikken og ”checkes” for om de er tilstrækkeligt operationelle (Fim/KL 25 anbefalinger)

9 9 Randers Kommune Anbefaling 4 Inddragelse af familie og netværk BDO anbefaling: • prioritering og inddragelse af familie og netværk i højere grad • både i undersøgelsesfasen og handleplansfasen. Brug af netværksmøder og familierådslagning.

10 10 Randers Kommune Anbefaling 4: Inddragelse af familie og netværk S&A handleplan: • Arbejdsgruppe er nedsat, der skal beskrive nye initiativer der kan fremme netværksanbringelser • beskrive metoder/ redskaber • hvordan implementering af metode/ redskaber skal foregå • Arbejdet laves i samarbejde med B&S.

11 11 Randers Kommune Anbefaling 5 Kompetenceforholdene BDO anbefaling: • der bør udarbejdes en specifik kompetenceplan på såvel området for udsatte børn som børnehandicap.

12 12 Randers Kommune Anbefaling 5: Kompetenceforholdene S&A handleplan: • Pga. økonomiske merforbrug i foråret etableret midlertidig kompetenceplan, der indebærer en ledelsesmæssig centraliseret visitation • Af strategiplan for myndighedsområdet (SU 10/12-08) fremgår: • At der skal laves en kompetence-plan. • Dette arbejde er efter BDO-rapporten fremrykket. • Centralt i kompetence-planen vil være den fremtidige tilrette- læggelse af visitationen af ydelser og indsatser • Kompetence-planen vil blive fremlagt for det nye Socialudvalg i januar 2010

13 13 Randers Kommune Anbefaling 6 IT løsning til sagsbehandling BDO anbefaling: • højere grad af anvendelse af en IT løsning, der kan fremme effektiviteten og styringen i sagsbehandlingen, • integrere sagstyring, sagsbehandling og journalisering.

14 14 Randers Kommune Anbefaling 6: IT løsning til sagsbehandling S&A handleplan: • Der arbejdes videre på at gøre AS2007 til en platform for den løbende styring på området • Der er nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde mellem Handicap, B&S og IT afdelingen • Rapport inden udgangen af 2009.

15 15 Randers Kommune Anbefaling 7 Visitations- og sparringsudvalget BDO anbefaling: • udvalget på familieområdet gen- eller nytænkes, så der sikres • sammenhængen mellem indsatsernes kvalitet og pris • legitimitet i sagsbehandlingen.

16 16 Randers Kommune Anbefaling 7: Visitation S&A handleplan: • Fokus på § 50 undersøgelsen: • Første led i en diskussion af hvad der kan iværksættes • Fastholde det bredde fokus – ikke vælge anbringelse/ forebyggelse for tidligt • Afgørende grundlag for kvalitet i handleplanen (§140) – hvad skal der komme ud af det vi gør! • Vægt på godt ”købmandsskab”: hvad vil vi købe og hvad må det koste – præcision med ydelser • Nedsat arbejdsgruppe vedr. modeller for ”købsfunktionen”  VISITATIONEN – DET AFGØRENDE OMDREJNINGSPUNKT

17 17 Randers Kommune Anbefaling 8 Benchmarkinganalysen BDO anbefaling: • de gennemsnitlige udgifter på området, er større end sammenligningskommunernes. Årsagen er primært et gennemsnitlig højt omkostningsniveau pr. sag.

18 18 Randers Kommune Anbefaling 8: Anbringelsesmønsteret (1) Karakteristik af nuværende 61 anbringelsessager: • Meget lille omsættelighed i anbringelserne, jf. tidligere • Stor del af udgifterne går til meget specialiserede institutioner – få substitutionsmuligheder. • Hovedparten af anbringelserne kommer fra velfungerende familier, som har måttet give op overfor deres barns handicap. Plejefamilier44 % Opholdssteder18% Institutioner34 % Eget værelse3 %

19 19 Randers Kommune Anbefaling 8: Anbringelsesmønsteret (2) S&A handleplan: • Flere familieplejere – specialiserede familieplejere – som alternativ til institutionsanbringelse • Øget brug af anbringelser på eget værelse med støtte af forskellige former – især ift. udviklingsforstyrrelser • Øget støtte til de familier, der er ved at give op overfor deres barns handicap – effekt: barnet bliver længere i hjemme (Handicap har allerede pt. en høj alder for anbringelser)  Effekt af indsatsen: udgifterne per anbringelse skal gennm. nedbringes med kr. 51.700 2010201120122013 Kr. 630.000Kr.1.260.000Kr. 2.205.000Kr. 3.150.000

20 20 Randers Kommune Anbefaling 9 Økonomistyring BDO anbefaling: • strammere og mere fokuseret økonomistyring • på sagsniveau, fx gennem konsekvent inddragelse af viden om foranstaltningernes pris i visitationen, • den samlede overordnede økonomistyring af områderne. • initiativer der retter sig mod • såvel ledere og medarbejdere, • understøtte en økonomistyringskultur, • at have og bruge de nødvendige værktøjer til økonomistyringen • sammenkæde budgetansvar med det faglige ansvar.

21 21 Randers Kommune Anbefaling 9: Økonomistyring (1) S&A handleplan: • Budgetansvarligheden skal ud til den enkelte besluttende medarbejder – budgettet skal nedbrydes yderligere ift. i dag. • Dispositionsregnskab på individniveau • Økonomistyring og budgetlægning baseres herefter på taksterne (prisen) gange antal personer – korrigeret til helårs- virkning m.m. (Eks på skema næste side)

22 22 Randers Kommune Anbefaling 9: Økonomistyring (2) Antal borgere 2009 Gennemsnits- pris pr. person 2009 Forventet forbrug ud fra nøjagtigt antal personer og gennemsnitspris Løbende månedlig budgetopfølgning med faktisk konkret beregning på antal personer og priser Antal voksne med handicap- hjælpere 41635.993 kr.26.075.713 kr. +/- i forhold til budget – forklaring i form af enten flere/færre personer eller stigende/faldende priser Antal handicappede børn i plejefamilier 29413.913 kr.12.003.477 kr. +/- i forhold til budget – forklaring i form af enten flere/færre personer eller stigende/faldende priser Eks. Antal borger i tilbud og gennemsnitspriser for disse tilbud

23 23 Randers Kommune Anbefaling 9: Økonomistyring (3) • S&A klar v.hj.a. IT-systemet AS2007 med data for følgende områder: • Handicap voksne: • Handicaphjælpere • Familiepleje • Ledsageordninger • Handicap børn: • Plejefamilier • Døgntilbud • Dispositionsregnskab dækkende alle handicapområder fra 1. januar 2010. og 2. budgetkontrol 2009 for alle store døgnområder  Besluttet at lade BDO lave en økonomiske analyse af voksen-handicapområdet

24 24 Randers Kommune Anbefaling 10 Budgetfordelingsmodel og styring på aktivitetsniveau BDO anbefaling: • der bør indføres en form for aktivitetsbaseret budgetfordelingsmodel på de forebyggende og rådgivende institutioner • afbalancering af hensynet til fleksibelt, overfor at opgaverne ikke altid visiteres særligt præcist • hensynet til at udnytte kapaciteten i egne tilbud mere effektivt.

25 25 Randers Kommune Anbefaling 10: Budgetfordelingsmodel og styring på aktivitetsniveau S&A handleplan: • På handicapområdet er der indført aktivitetsbaseret budgetfordelingsmodel – en ren BUM model med faste takster • Det videre arbejde er at evaluere modellen i 2010, for eventuelle justeringer

26 26 Randers Kommune Anbefaling 11 Handleplansarbejdet BDO anbefaling: • fokus på handleplansarbejdet, • skal bruges ved bestilling og opfølgning på ydelser ved leverandøren.

27 27 Randers Kommune Anbefaling11: Handleplansarbejdet S&A handleplan: • Se tidligere punkter • i forbindelse med de ½ årlige kvalitetstilsyn, vil der blive fulgt op på handleplansarbejdet • Første kvalitetstilsyn er planlagt i efteråret 2009.


Download ppt "Randers Kommune BDO-analysen - hvad gør vi nu i Social og arbejdsmarked ! Knud Aarup."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google