Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010"— Præsentationens transcript:

1 Temadag om Villatankvejledningen - ATV - 26. januar 2010
Hvordan kommer vejledningen til at lette arbejdet – set fra oprenserens synsvinkel? Projektchef Anders Riiber Høj Oliebranchens Miljøpulje Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

2 Temadag om Villatankvejledningen - ATV - 26. januar 2010
Agenda Hvorfor tilbyder olieselskaberne forsikring? Status - forsikringsordningens første tiår Hvorfor en vejledning ? Kommer vejledningen til at lette arbejdet ? Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

3 Hvorfor en forsikringsordning?
Jordforureningsloven fra år 2000 påbyder ejere af ”villaolietanke” at tegne forsikring mod forurening Olieselskaberne valgte, i samarbejde med Topdanmark, at oprette en forsikringsordning, hvor præmien er en del af fyringsolieprisen. Årlig præmie på 200 – 300 kr. Oliebranchens primære ønske med forsikringsordningen: ”Sikre tilfredse kunder i butikken” Derfor er udgangspunktet for enhver skade, at der - om muligt - skal renses fuldstændigt op eller til et niveau, hvor kortlægning undgås Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

4 Status – forsikringsordningens første tiår
Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

5 Status – forsikringsordningens første tiår
1.508 påbudssager håndteret af OM 1/3 ’ /1 ’10 1.250 oprenset og påbudssag afsluttet af myndigheden 62 afvist (uforurenet / ikke forsikringsdækket) 196 aktive sager, heraf 92 under oprensning og 104 under myndighedsbehandling/klage Oprensningsgrad Ca. 70 % renset fuldstændigt op Ca. 25 % renset op til et niveau, hvor der ikke sker kortlægning Ca. 5 % med restforurening, der har medført kortlægning Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

6 Status – forsikringsordningens første tiår
Hvor lang tid går der, inden myndigheden afslutter påbudssagen? 25 % er afsluttet efter 98 dage 50 % er afsluttet efter 185 dage (½ år) 75 % er afsluttet efter 356 dage (1 år) Men nogle sager trækker ud: 120 af de 196 aktive sager er fyldt 2 år Hvad koster det? Gennemsnit: kr. + moms Samlet omkostning: mio. kr. + moms Skade >2,0 mio. kr.: sager (4,8 %) Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

7 Temadag om Villatankvejledningen - ATV - 26. januar 2010
Forventninger? Miljøminister Troels Lund Poulsen i brev til KL 23. september 2008: ”Det er min forventning, at vi med mere præcise retningslinier vil kunne nedbringe de samlede undersøgelses- og oprydningsomkostninger, og den tid der går, fra en forurening konstateres, til sagen er afsluttet.” Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

8 Temadag om Villatankvejledningen - ATV - 26. januar 2010
Forventninger? Oprenserens ønsker til vejledningens indhold (januar 2009): Hurtig indsats er afgørende - ”skru ned” for formalia: Undgå overflødige varsler og ”endeløse” påbud om nye undersøgelser Forurening, der under alle omstændigheder skal graves væk, skal ikke først detailundersøges Klarere retningslinjer for risikovurdering af restforurening under bygninger Indeklima Grundvand Kontakt Hvornår er ”nok nok”? Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

9 Oprenserens forventninger
Kommer vejledningen til at lette arbejdet ? Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

10 Oprenserens forventninger
Det korte svar: JA! Vejledningen giver klare svar på mange ”små” administrative og tekniske spørgsmål, som har forsinket og kompliceret mange sager: Fokus på hurtig indsats Bagatelgrænse Omfang af undersøgelse og dokumentation Inddragelse af erfaringsdata ved risikovurdering Proportionalitet Administrativ klarhed om f.x. høringsfrister, garanti og retablering OM forventer mere effektive sagsforløb – til glæde for oliekunden, kommunen og selskaberne - og et uændret oprensningsomfang! Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

11 Fokus på hurtig indsats
Klarhed om kommunens håndtering: Pligt til akut indsats Underret straks Topdanmark om den anmeldte skade, så forsikringsselskabet kan lave skadesbegrænsende indsats ”Alle parter i sagen har en fælles interesse i, at der foretages en hurtig og kvalificeret skadesbegrænsende indsats.” Besigtigelse hurtigst muligt (om nødvendigt) Høringsfrister tilpasses altid den konkrete sag ”Høringsfrister bør fastsættes under hensyntagen til sagens omstændigheder.” Oprensning som del af undersøgelsen er udgangspunktet! Ved fjernelse af forurening i forbindelse med undersøgelsen kan sagsforløbet ofte afkortes og ejeren sikres den hurtigst mulige oprensning til lavest mulige omkostninger Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

12 Administrativ bagatelgrænse (10 kg)
”Bagatelgrænsen er en vejledende administrativ grænse, som skal forhindre, at der bruges store ressourcer på risikovurdering, oprensning og myndighedsbehandling af forureninger, som generelt må antages at udgøre en ubetydelig risiko. Derfor skal der i sådanne tilfælde ikke foretages en risikovurdering af forureningen, medmindre der er begrundet mistanke om, at forureningen mod forventning udgør en betydende risiko i det konkrete tilfælde.” En (rest)forurening op til 10 kg fyringsolie er en bagatel, hvis: Svært tilgængelig Tilstrækkeligt dokumenteret Ingen konkrete særlige risikoforhold, der kan betyde at forureningen mod forventning kan udgøre en risiko for indeklima eller grundvand (f.eks. en indvindingsboring i umiddelbar nærhed) Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

13 Omfang af dokumentation
Klarere retningslinier for undersøgelse/oprensning/monitering: De særlige forhold ved nye villatankskader, herunder: Behov for hurtig afhjælpningsindsats Forureningen udvikler sig over tid Boringsafstand Prøveantal Jord Vand Poreluft Behandling af poreluftdata Antal renbundsprøver Omfang af monitering Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

14 Opsamling af erfaringer - grundvand
Erfaringer fra de første >1.400 sager: Fanelængder, alle data Median [meter] Maksimum [meter] >9 µg/l TVOC 13 48 Fanelængder, sidste monitering 12 28 Fanelængder, <500 kg, alle data 11 22 Figur: Absolut fanelængde (fordelingsplot) og udvikling i relativ fanelængde over tid, opdelt på moniteret produktmængde. Tabel: Opmålte fanelængder for TVOC: a) alle 14 sager der opfylder screeningskriterierne, b) stabiliserede fanelængder og c) sager med <500 kg olieprodukt Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

15 Opsamling af erfaringer - grundvand
Erfaringer fra de første >1.400 sager: Opmålte + beregnede fanelængder Median [meter] Maksimum [meter] Opmålte faner 13 48 JAGG trin II >1.000 JAGG trin III (anaerob) 558 JAGG trin III (aerob) 98 328 Figur: Fordelingsplot for opmålte og JAGG-beregnede forureningsfaner med opløst fyringsolie i grundvandet. Tabel: Opmålte og JAGG-beregnede fanelængder for TVOC (9 µg/l). Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

16 Opsamling af erfaringer - poreluft
Erfaringer fra de 353 første sager på Fyn og i Nordjylland (53 målepunkter): Poreluftkoncentrationerne falder generelt markant over tid Faldet er mest markant de 2 første år Ved <500 kg (rest)forurening falder poreluftkoncentrationerne indenfor 1-2 år til et lavere niveau end for større forureninger Alle koncentrationerne er <100 gange afdampningskriteriet efter 6 måneder, hvis afstand til (rest)forurening er mindst 1 m Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

17 Risikovurdering overfor grundvand
Risikovurdering af forurening, som ikke blot kan fjernes, er stadig ikke ukompliceret! Udgangspunktet er altid, at forureningen fjernes: uanset om JAGG på trin 1 indikerer en mulig grundvandsrisiko eller ej Men hvis en fjernelse kan være uproportional skal inddrages: Erfaringsdata, understøttet af konkrete målinger og monitering i en begrænset periode eller andre risikovurderingsværktøjer, f.eks. JAGG på trin 2+3 understøttet af konkrete data Vigtigheden af grundvandsressourcen, herunder OSD-interesser og aktuelle planer om lokale indvindinger Oprensningsomkostninger ved relevante scenarier Hvis en fjernelse af forureningen er uproportional – og der derfor må accepteres forurening af en begrænset del af en grundvandsressource – skal der være en stor grad af sikkerhed for, at forureningen ikke vil sprede sig ud over det der er antaget. Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

18 Det svære: Proportionalitetsvurderingen
Hvornår står omkostningerne i et rimeligt forhold til den miljømæssige gevinst ved en (hel eller delvis) fjernelse af forureningen? Miljøstyrelsen opstiller 3 tænkte eksempler, der skal vejlede kommunen i den konkrete afgørelse om oprensningsomfang: F. eks. Miljøstyrelsens eksempel 8.5: Forurening udenfor bygningen er fjernet Erfaringsopsamlingen og konkrete målinger viser en påvirkning af grundvandsressourcen højst 22 meter nedstrøms 100 kg olie efterlades i mere end 1 meters dybde under betongulv Ulempe for grundejer ved eventuel senere ændring i boligen (kælder) En merudgift på 1,5 mio. kr. til oprensning under bygningen vurderes ikke at være proportional: - Forureningen efterlades Eksempel 8.3: En merudgift på kr. er ikke proportional Eksempel 8.4: En merudgift på 1,25 mio. kr. er proportional Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

19 Temadag om Villatankvejledningen - ATV - 26. januar 2010
Afklaring Afklaring om administrative aspekter: Forsikringsselskabets ret til garantistillelse Værdisætning af bygninger Udgifter til retablering af bygninger Partshøring + konkret fastsatte høringsfrister Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010

20 Oprenseren forventer:
Vejledningen vil lette arbejdet: Hurtigere og mere effektive sagsforløb Uændret oprensningsomfang Men: Vejledningen afklarer ikke enhver tvivl Kommunerne skal fortsat lave konkrete afvejninger og skøn Hvad siger domstolene og klagenævnet ? Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010


Download ppt "Temadag om Villatankvejledningen - ATV januar 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google