Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jordforurening i Region Nordjylland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jordforurening i Region Nordjylland"— Præsentationens transcript:

1 Jordforurening i Region Nordjylland
Foreningen af Vandværker i Danmark – Region Nord, Tranum den 31. januar 2014 Kontorchef Kenn Bloch Mortensen

2 Budgettet for Jordforurening og Råstoffer ( Fordeling af driftsmidler i 2013 )
Råstofplanlægning og kortlægning ca. 24 mio. kr. Borgerservice, IT, data, digitalisering, information m.v. Kortlægning i henhold til strategiplanen m.v. Prioriterede forurenings- undersøgelser, afværge, overvågning og drift Driftabudget : 2011 = godt 30 mio. kr. 2012 = næsten 35 mio. kr. 2013 = 26 mio. kr. På indsatsen ( udvidet undersøgelser og afværge ) er det gået fra ca. 10 mio. kr. til ca. 7 mio. kr. Samlet driftsbudget er vi tilbage på niveauet omkring 2008. Men det har ikke været muligt at øge andelen af den indsats vi har på udvidet undersøgelser og afværge ……… endnu. Strategiplanen følger vi fortsat. Indledende forurenings- undersøgelser i henhold til strategiplanen

3 kridt spagnum ler sten moler grus kalk sand

4 Opgaver på råstofområdet
Lovbundne opgaver ( efter råstofloven ) Regionen Har ansvaret for at udarbejde råstofplaner. Har ansvaret for at kortlægge råstofferne. Kommunerne ……… frem til 1. juli 2014 Har ansvaret for at meddele tilladelser i graveområder og føre tilsyn med indvindingen. Stiller vilkår for tilladelse til råstofindvinding, f.eks. vedr. transport, efterbehandlinger og hensyn til grundvand. VVM - behandling Kommunerne er bundet af råstofplanen og skal virke for planens gennemførelse.

5

6 Opgaverne på Jordforureningsområdet
Lovbundne opgaver, som regionen varetager Kortlægning (V1 – kortlægning) Indledende forureningsundersøgelser (V2-kortlægning) Udvidede forureningsundersøgelser (afgrænsninger og risikovurdering) Afværgeprojekter Øvrige myndighedsopgaver efter jordforureningsloven Værditabsordningen Oliebranchens Miljøpulje Udtalelser i §8-sager ( byggesager ) Private undersøgelser og afværgeprojekter ( kortlægning ) Ansøgninger om dispensation til rent jord i råstofgrave ( §52-sager) Udtalelser, oplysninger, information, rådgivning Myndighedsopgave efter vandforsyningsloven Mægling i sager om indsatsplaner efter §13b Væsentlig del af indsatsen ligger i den øverste del – den offentligt prioriterede indsats Den anden del af opgaven, her er vi ikke herrer over hvor mange opgaver der kommer ind – opgavemængden er styret af vore omgivelser. Men der indgår myndighedsbehandling i disse sager – gennemførelse af projekter, kortlægning osv.

7 Værditabsordningen Værditabsordningen i Region Nordjylland
Forureningsundersøgelser Værditabsordningen i Region Nordjylland Ordningen gælder for boliggrunde Ordningen startede i 1993 500 forureningsundersøgelser i Region Nordjylland 300 afværgeprojekter i Region Nordjylland ca. 40 % af pengene går til projekter i Region Nordjylland ca. 10 mio. kr. om året i gennemsnit i Region Nordjylland Afværge

8 Oliebranchens Miljøpulje
OM - ordningen Ordningen startede i 1993 Tilmelding frem til 31. januar 2005 Ca lokaliteter på landsplan Ca lokaliteter i Region Nordjylland De sidste forureningsundersøgelser i Region Nordjylland er afsluttet i 2010 3 sager tilbage i Region Nordjylland ( januar 2014 )

9 Indsats overfor grundvand, arealanvendelse , overfladevand og natur
OSD og vandværk Risiko for indeklimaet Bolig, børneinstitution og offentlige legepladser Overfladevand og natur Kontaktrisiko Vandløb Søer Kyster Fjorde Natur forurening forurening grundvandsspejl Hvorfor har vi så relativt få indsatser der retter sig mod grundvandet i Region Nordjylland ? ……… Det skyldes den struktur vi har i regionen, hvor en stor del af grundvandsindvindingen placeres udenfor de større byer, hvorved der flyttes væk fra mange af de grundvandstruende jordforureninger Indsatsen i forhold til menneskers sundhed retter sig mod arealanvendelse, kontaktrisiko og mod indeklimaproblemer, hvor der risiko for indånding af dampe fra jordforureninger Risiko for vandindvinding grundvand

10 Regionens indsats og strategi
Historiske undersøgelser Kortlægning af forurening Udvidede undersøgelser Afværge Drift Drift Strategi Kortlægning af forureninger som grundlag for videre indsats Fra V0 til V1 - kortlægning gennemføres først på indsatslokaliteter Indledende forureningsundersøgelser ( V2-kortlægning ) gennemføres områdevist incl. 1. års undersøgelser Udvidede forureningsundersøgelser og afværge prioriteres enkeltvis Revision af Strategiplan 2009

11 V1 V2 Kortlægning ….. grundlaget for prioritering og indsats Nye
Uafklarede Frivillige Ikke kortlagt V1 V1-kortlagt uden indsats Ingen risiko for bolig, grundvand, overfladevand og natur Ikke kortlagt V2 V2-kortlagt uden indsats Sager som indgår i den offentlige prioritering – den årlige indsatsplan

12 Region Nordjylland i tal …………
10.693 1.606 kortlagt på V2 434 kortlagt på V1 og V2 2.112 kortlagt på V1 4.150 ikke kortlagt eller udgået 2.391 uafklarede 4.000 nye adresser indbyggere 10 – 20 % har betydning for vore prioriteringer – det giver nogle muligheder i relation til prioriteringen af den grundvandsrettede indsats. Det vil jeg komme ind på senere. Flad organisation med ét ledelsesniveau i kontoret Teamstruktur, hvor alle deltager i mere end et team, tovholderfunktion uden ledelsesmæssige beføjelser, oprettelse og nedlæggelse af teams ( stamme af teams ) Knap lokaliteter i JAR Kortlægning har i flere år været en væsentlig udfordring for os – den har vi haft meget fokus på siden vi lavede Strategiplan 2009. Men vores nykortlægning vil medføre at vi får et betydeligt antal nye lokaliteter ( adresser) som vi skal tage stilling ( nye lokaliteter fra perioden 1994 frem til 2001 )

13 Indledende forureningsundersøgelser ……….( V2-kortlægning )
Indledende forureningsundersøgelser i 2014 Der gennemføres undersøgelser i 8 kommuner Følger kommunernes grundvandsplanlægning Grundvandslokaliteter i færdige indsatsplaner er undersøgt i Jammerbugt, Morsø, Aalborg og Frederikshavn Kommuner Hvor der kommer nye lokaliteter undersøges de løbende Antal Bolig Grundvand 1-års Økonomi 2013 209 166 84 56 11 mio. kr. 2014 ( planlagt ) 80-85% 10-10,5 mio. kr. 2014 – igangsat 111 91 26

14

15 Prioritering af indsats efter strategiplanen
Overordnet prioritering Grundvand og følsom arealanvendelse prioriteres lige højt Indeklima højere prioritet end kontaktrisiko Overfladevand og natur……. ?

16 Prioritering af indsats ( Arealanvendelsen )
Boliger, børneinstitutioner eller offentlige legepladser Indeklima højere prioritet end kontaktrisiko Risiko for eksplosion Antal boliger på lokaliteten

17 Prioritering af indsats ( Grundvand )
Forudsætninger Decentral vandindvindingsstruktur OSD og indvindingsoplande udgør ca. 25 % af regionens samlede areal Vandindvinding generelt udenfor større byer Prioritering Indvindingsoplande højere prioritet end OSD Lokaliteter udenfor større byområder - højere prioritet Forureningernes mobilitet Afstand til indvindingsboring Indsatsplaner for grundvand - højere prioritet

18

19 Prioritering af grundvand giver udfordringer

20 myndigheder og vandforsyninger.
…….. ja, men det kræver samarbejde mellem myndigheder og vandforsyninger.

21 Prioritering af overfladevand ……. en ny opgave

22 Prioritering af overfladevand
ca kortlagte lokaliteter Kritiske stoffer Afstands-kriterier Flux / Koncen-tration Fortynding i overfladevand Overfladevandstruende lokaliteter

23 Indsatsen på landsplan
2014 Indenfor nuværende ramme 2018 Kildeopsporing Ingen aftale om finansiering 10 mio. pr år 2021 Akutte foranstaltninger 2027 Oprydning 50 mio. i perioden 4 år á 5 mio. 3 år á 10 mio. Der er lavet en økonomisk aftale på landsplan mellem MST og Danske regioner Kildeopsporing – Miljøstyrelsen udviklet et automatisk og et manuelt screeningsværktøj. Alle kortlagte V1 og V2 grunde i Danmark screenes automatisk i forhold til overfladevand. Der er lavet 5 dele som tilsammen danner værktøjet. Kommer ind på dem senere A) Miljøstyrelsen screener V1 og V2 – liste til regioner med lokaliteter der potentielt kan udgøre en risiko. B) Regionerne skal vurdere om disse udgør en risiko (ud fra vores viden om sagerne og ved hjælp af et manuelt screeningsværktøj) C) Eventuelt identifikation af akutte sager ”højt prioriterede” (her har vi som region mulighed for at rådføre os med et udvalg som består af rep. Fra MST, Regionerne og Naturstyrelsen og ud fra rådene kan vi træffe beslutning i sagen) D) Oprydning (indgår i vores årlige prioritering af den offentlige indsats). Oprydning – Behovet for afværgeforanstaltninger skal skrives ind i vand og naturplanerne for 2021. ? mio.

24 Indsats overfor grundvand, arealanvendelse , overfladevand og natur
OSD og vandværk Risiko for indeklimaet Bolig, børneinstitution og offentlige legepladser Overfladevand og natur Kontaktrisiko Vandløb Søer Kyster Fjorde Natur forurening forurening grundvandsspejl Hvorfor har vi så relativt få indsatser der retter sig mod grundvandet i Region Nordjylland ? ……… Det skyldes den struktur vi har i regionen, hvor en stor del af grundvandsindvindingen placeres udenfor de større byer, hvorved der flyttes væk fra mange af de grundvandstruende jordforureninger Indsatsen i forhold til menneskers sundhed retter sig mod arealanvendelse, kontaktrisiko og mod indeklimaproblemer, hvor der risiko for indånding af dampe fra jordforureninger Risiko for vandindvinding grundvand


Download ppt "Jordforurening i Region Nordjylland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google