Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetskontrol og sikkerhedsanalyse i kortlægningsundersøgelser ATV Jord & Grundvand, 4. november 2009 Mette Tjener Andersson.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetskontrol og sikkerhedsanalyse i kortlægningsundersøgelser ATV Jord & Grundvand, 4. november 2009 Mette Tjener Andersson."— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetskontrol og sikkerhedsanalyse i kortlægningsundersøgelser ATV Jord & Grundvand, 4. november 2009 Mette Tjener Andersson

2 Faseopdeling af grundvandsundersøgelse Modificeret efter figur i EU Vejledning for grundvandsmonitering under Grundvandsdirektivet

3 Rundspørge om kvalitetsstyring I 20 adspurgte aktører inden for branchen Udført af GEO, rapporteret i Vand & Jord Kvalitetsstyring af prøvetagning A.Foretages prøvetagning efter nedskrevet metode? –75 % Ja B.Er nedskrevet metode baseret på en standard? –15 % Ja C.Foretages der kvalitetskontrol af prøvetagning? –35 % Ja D.Foretages prøvetagning akkrediteret? –10 % Ja

4 Rundspørge om kvalitetsstyring II Kvalitetsstyring af laboratorieanalyser H.Er der formuleret krav til analysekvalitet? –84 % Ja I.Kontrolleres opfyldelse af opstillede krav? –50 % Ja J.Benyttes laboratorier med akkreditering? –100 % Ja

5 Rundspørge om kvalitetsstyring III Kvalitetsstyring af feltmålinger E.Foretages kvalitetskontrol af feltmålinger? –30 % Ja F.Foretages feltmålinger akkrediteret? –10 % Ja G.Anvendes feltmålinger i stedet for laboratorieresultater? –45 % Ja

6 Kvalitetskrav undersøgelse Modificeret efter figur i EU Vejledning for grundvandsmonitering under Grundvandsdirektivet Fx test om magasin er anaerobt Fx Skal give svar på alle relevante spørgsmål Fx Prøvetagning udføres akkrediteret/certificeret Fx Feltmåling krav til maksimal usikkerhed og detektionsgrænser Fx Krav til maksimal usikkerhed og detektionsgrænser Fx Kontrol af ingen fejl ved dataoverførsel (5% spotcheck) Fx Krav til usikkerhed på modellering Fx Krav om begrundelse på vurderinger Fx Sikre at kvalitetssikring udføres af kvalificeret kollega

7 Akkrediteret/certificeret prøvetagning Akkreditering •Fås gennem DANAK •En institutions metoder til at udtage fx vand, marine sedimenter, affald eller jord akkrediteres •Velegnet for institutioner er der akkrediteret i forvejen, fx analyselaboratorier Certificering •Fås via Nordtest •Gives til enkeltpersoner, der gennem praksis, kurser og en eksamen opnår et certifikat i prøvetagning •Velegnet for mindre virksomheder fx rådgivere, der ikke er akkrediteret i forvejen •Kurserne baseres sig på bøgerne Environmental sampling 1-5. Bind 1: Basisbog, Bind 3: Grundvand, Bind 4: Jord. www.sampler-education.dhi.eu Bemærk feltmålinger kan udføres akkrediteret, men man kan ikke blive certificeret til at foretage feltmålinger.

8 Sikkerhedsanalyse i kortlægningsundersøgelser V1-kortlægning -> mistanke om mulige forureninger Ved V2: Bl.a. krav til samlet usikkerhed i undersøgelse (usikkerhed fra inhomogenitet, prøvetagning og analyse) I tilfælde nær jordkvalitetskriterierne (fx middel er 10 % under JKK): • Beslutning om sikkerhedsniveau (fx 95 %). Dvs. at der skal være > 95 %’s sandsynlighed for at et areal ikke er forurenet over jordkvalitetskriterierne, for at det ikke blive kortlagt som forurenet. • Det vil medføre skrappe krav til usikkerhed i undersøgelse Geostatistik til brug ved forureningsafgrænsning 95 % sandsynlighed for overskridelse af JKK

9 Geostatistisk redskab til jord •Geostatistikværktøjet MBGeoStat •Baseret på freeware programmet R •Pakket ind i Excel •Udviklet af DHI og EnviroStat for Miljøstyrelsen •Rapport fra MST på vej

10 Og ude i virkeligheden - Æbleplantage Koncentration stof X Blå cirkel 0-25 %’s fraktil Grøn trekant 25-50 %’s fraktil Gult plus: 50-75 %’s fraktil Rødt kryds: 75-100 %’s fraktil. Rumlig korrelation: Data tæt på hinanden er mere ens og dermed har mindre varians end data langt fra hinanden Her ses korrelation i afstande op til 75 m

11 Forureningsprædiktion og usikkerhed Det geostatistiske værktøj prædikterer forureningsudbredelsen for hele modelområdet. Relativ standard fejl på prædiktionen (standard fejl divideret med prædikteret værdi).

12 Overholdelse af jordkvalitetskriterium Prædikterede værdier som ikke med 95% sandsynlighed er mindre end grænseværdien: Viser værdien de steder, hvor grænseværdien er mindre end den øvre 95% fraktil for den prædikterede værdi. I de hvide områder er værdien med 95% sandsynlighed mindre end grænseværdien. Afværgekriterium på 60 mg/kg TS Jordkvalitetskriterium på 20 mg/kg TS

13 3D redskab til grundvandsforurening o 3D GV regneark, DHI for Miljøstyrelsen o Kan inkludere tilbageholdelse og nedbrydning o Usikkerhed kan angives for: Hydraulisk ledningsevne, hydraulisk gradient, effektiv porøsitet, målt koncentration, udbredelsesretning, dispersion (x,y,z retning), nedbrydning og retardationsfaktor 95 % 65 %

14 Opsamling - anbefaling Kvalitetskontrol •Opstil kvalitetskrav til alle faser af en undersøgelse •Lave krave konkrete og målelige •Hav fokus på minimering af usikkerhed ved prøvetagning og feltmålinger Programmer til sikkerhedsanalyse •Gode til visualisering •Støtte i beslutningstagning •Kræver at man tager stilling til usikkerhedsniveau

15 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

16 Konceptuel model •Konceptuel model = principskitse •Beskrivelse af den situation som undersøges •I første omgang ikke kvantitativ og ofte kun understøttet af begrænsede data •Forbedres og udbygges i løbet af undersøgelsen •Modellen benyttes til valg af passende prøvetagningsstrategi


Download ppt "Kvalitetskontrol og sikkerhedsanalyse i kortlægningsundersøgelser ATV Jord & Grundvand, 4. november 2009 Mette Tjener Andersson."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google