Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fondssøgning – find igennem nåleøjet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fondssøgning – find igennem nåleøjet"— Præsentationens transcript:

1 Fondssøgning – find igennem nåleøjet

2 Baggrund og erfaring: Siden 2002 koordinator for tre LAG-bestyrelser
Rådgivning, godkendelse og indstilling af projekter til støtte ved EU/ DK. Op mod 1000 ansøgninger mellem hænderne …og givet mange afslag

3 Hvad afgør om projekter får støtte eller afslag?

4 Aftenens program: Ansøgergruppen / teamet Den gode ansøgning
Et realistiske budget Finansiering af projektet (målretning) Projektstyring (krav undervejs) Kom sikkert i havn (udbetaling) Inspiration: materialer og søgesteder

5 På indstillingsmødet Hvad sker der på mødet?
Hvad er afgørende for, om projekter får støtte – eller afslag? Hvordan spiller man sig på banen - og får scoret?

6 LAG bestyrelsens verden:
Bestyrelsen vil gerne kendes for de gode projekter Har penge - som skal bruges (3,2 mio.kr. pr. år) 15-20 personer skal tændes på én gang Bindende strategi og mål Krav til bæredygtige projekter (5 år) Tydelige effekter / målbare resultater Skemaer m.m. der skal benyttes – dikteret ‘ovenfra’ Lokal virkelighed – spiller projekterne sammen her?

7 Der skal prioriteres – hvilket betyder….

8 Bestyrelsen indstiller
Projekter, der: Lever op til målsætningen i strategien +beskriver hvordan Har målrettet deres ansøgning til netop deres midler Bygger på en god og levedygtig idè Bygger på lokale ressourcer og kræfter Er beskrevet grundigt og engageret – ikke kun dyre ord Har sikret sig / lagt plan for at finde restfinansieringen Er modtaget rettidigt, til rette adressat og med tydelig afsender

9 Bestyrelsen indstiller ikke:
Projekter der: Glemmer at fortælle, hvordan de gør en forskel Lader for meget være usagt (tænk selv…) Ikke spiller sammen med de lokale omgivelser Ikke har overensstemmelse mellem finansiering og budget Har ‘glemt’ at lave en projektbeskrivelse Ikke udstråler engagement og solidt fundament Bliver modtaget for sent

10 1) Ansøger / projektgruppen
Hvem repræsenterer I? Er alle talenter i fokus og i spil? (NB: Idemagerne er ikke nødvendigvis tovholdere…) Er der lagt en plan for opgaverne igennem hele projektet? Kan I løfte projektet – hele vejen igennem? Kan / skal der evt. hentes supplerende hjælp udefra? Match gruppens talenter bedst muligt med opgaverne

11 Øvelse – 15 min. a) Hvem er I i jeres projektgruppe?
Hvorfor lige jer? – er der nogen, I har overset? Er I ‘nok’ til at løfte opgaven? Har I de rette kompetencer (mht. overblik, styring, økonomi, fundraising). b) Hvordan har I skabt opmærksomhed om projektideen? Ift. jeres egen forening? Ift. lokalsamfundet?

12 At bære et projekt igennem
ALFA OG OMEGA: Stabil projektgruppe Styring af projektet og økonomien hele vejen Aftal hvem der har hvilke opgaver i projektet Hvis tovholder holder/ slipper – nødplan? Opmærksomhed på krav, datoer, skemaer og dokumentation hele vejen igennem Økonomien undervejs: kassekredit/ penge på bogen?

13 Lad være med at sige ja til opgaver, I ikke kan løfte.
Projektgruppen Lad være med at sige ja til opgaver, I ikke kan løfte.

14 Omgivelserne Er projektet taget i ed i hele foreningen?
I lokalområdet (evt. modstandere)? Åbenhed – er ideen prøvet af? (inviter til ‘skyd på ideen-møder’) Lavpraktisk: Kræver projektet tilladelser / kontakt til kommunen? Få ansøgt om tilladelse i god tid. Projektperioden må ikke udløbe, mens I venter…….

15 2) Den gode ansøgning I har tjekket fondens / puljens strategi – inddrager strategimål i projektbeskrivelsen Viser hvordan projektet gør en forskel Bygger på lokale kendetegn, styrker og igangværende aktiviteter (fx Mariager: klosteret, pilgrimme, historien, fjorden, citta slow) Tænker gerne stort – og nyt Kopierer ikke andre, tænker selv

16 Udfordring Sæt jer i fondens/ puljens/ bestyrelsens sted:
Hvorfor skulle de tænde på jeres ide? Har I givet dem grunde til at vælge jeres projekt frem for andre? Har I bragt jer foran i feltet? Kan de få øje på det geniale i jeres projekt? Evt. hvorfor ikke? Er der kvaliteter/ effekter, I ikke selv har fået øje på?

17 To projekter / projektideer går sammen.
ØVELSE – 2 x 10 min. To projekter / projektideer går sammen. Den ene projektgruppe præsenterer meget kort de HELT centrale elementer i deres ide for ‘fonden’. Fonden lytter og noterer. Og giver feed back: Det vi hører, at I vil, er at …….. Det vi synes lyder mest interessant (hvilke centrale dele er mest interessante for fonden?) Vi er blevet nysgerrige på, om…(er ikke blevet fortalt)

18 Opsamling 1) Var der stor forskel på, det projektgruppen fortalte om projektet – og det fonden hørte? 2) Ønskede fonden at vide noget om projektet, som projektgruppen ikke havde overvejet at fortælle om?

19 Alle vigtige dele af projektet med i ansøgningen
Faseinddel projektet, sæt delmål undervejs – som I skal huske også at beskrive Synliggør målene undervejs i projektet for fonden, så de kan se, at der er flere successer i projektet end det endelige mål (vis side-effekterne). Flere delmål undervejs i forløbet kan styrke jeres projekt – idet der er flere effekter end ‘kun’ endemålet.

20 3) Et realistisk budget Skal lægges (rimeligt fast) inden man ansøger fonde Kræver overblik over alle projektets faser Bygger gerne på konkrete tilbud (evt. et krav) Tendens: krav om udspecificering af posterne – ikke for store samlede ‘klumper’.

21 Budget Træk på andres erfaringer i lignende projekter.
Kontakt koordinator, kommunen, fonden – er der nogen, vi kan hente inspiration fra? Tag kontakt til lignende projekter Få deres ‘nøgletal’ (m2 priser, priser fra håndværkere/ specialister på området) NB: Find ‘Projekter vi tidligere har støttet’ på nettet

22 Budget Hvordan med MOMS?
Hvis I betaler moms selv – skal den med i budgettet. Tips: bed om tilbud. Og gør opmærksom på, at I indhenter flere. Lad være med at putte nye poster i budgettet efter I har ansøgt.

23 Budget Vis, at I også har tænkt på DRIFT i de næste år.
Fondens ønske: Sandsynliggør, at I både kan realisere projektet – og at det er bæredygtigt i driftsfasen. Hav en buffer til ‘uforudsete udgifter’. Lav en 5-års plan (som minimum) Kan projektet give jer en indtægt?

24 4) Læg plan for fondssøgning
Gå på fondsdatabasen.dk og tjek mulighederne Lav en tidsplan – plot tidsfrister ind. Hvem søger I først – dernæst? Og dernæst? Søg kun de relevante fonde og puljer. Nogle fonde har krav til medfinansiering. Hvor lang sagsbehandling er der i fonden? Hvornår kan I forvente et svar?

25 Fonden Tag kontakt til fonden – gerne telefonisk.
Forhåndsafklaring af jeres projekts muligheder. Spørg til sagsbehandlingsforløbet – og tiden. Stiller de særlige krav til materialerne? Har de obligatoriske ansøgningsskemaer og lign.?

26 Fondssøgning Målret jeres ansøgninger.
Søg kun til det, fonden skriver, de kan støtte. Hvem der støtter anlæg - og hvem ikke. Lav en ‘ny’ ansøgning til hver fond - pas på med copy-paste

27 Fondssøgning Ikke fuld finansiering – hvad nu? Revurder jeres projekt
Skær det til – er alle elementer lige nødvendige? Kan projektet faseinddeles? Klart adskilte faser Det er muligt at søge finansiering til et afgrænset del-projekt (som gerne må lede videre til senere projekter, der er beskrevet i ansøgningen) .

28 5) Projektstyring og tilpasning
Mange projekter ændrer sig undervejs. Det er muligt at tilpasse. Reager med det samme / tilpas og HUSK at orientere om ændringerne. Der skal evt. godkendes nyt budget inden regnskab fremsendes. Kontakt fonden/ sponsorer/ koordinator og spørg hvordan I gør.

29 Projektstyring Et fælles anliggende for projektgruppen.
Katastrofen indtræder, når tovholder slipper – og ingen opdager det. Eller opdager for sent…… Krav undervejs: Overhold frister og datoer Stift blik på især slutdatoer Overblik over krav i slutmaterialer / revisor?

30 6) Kom sikkert i havn / udbetaling
Brug opdaterede udbetalingsbilag (web) Kontakt evt. koordinator/ fonden – rådgivning Centralt : hvornår skal hvad være betalt og afrapporteret? Sørg for at have gemt alt undervejs. Henvendelser fra fonden, alle betalte regninger, evt. godkendelser undervejs

31 Afslag på udbetaling Hvis der anmodes om udbetaling af udgifter, der ikke er givet støtte til Hvis tidsfrister ikke overholdes Hvis bilagene ikke lever op til de formelle krav (tjek)

32 Stikprøvekontrol Krav til LAG projekter:
5 år opbevaring af bilag i frivillige projekter 10 år for private virksomheder

33 Godt råd Lav en projektmappe – og gem alt
Optimalt: lav en kopi til ”næstformanden”

34 Projektudviklingsværktøj
Realdania: ”Håndbog i Projektudvikling” (2014) En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Gratis.

35 Fonde og puljer Elektronisk ansøgningsskema – husk vedtægter
Tips og Lotto midlerne til friluftsliv www. friluftsraadet.dk 2013: mio. kr. uddelt til friluftsaktiviteter Tre årlige frister / Emneord: friluftsliv, natur, naturformidling, naturforståelse Elektronisk ansøgningsskema – husk vedtægter

36 Friluftsrådet Der gives høj prioritet til projekter som:
har en høj grad af frivillig arbejdskraft forbedrer vilkårene for friluftsliv og naturforståelse i nærmiljøet kan tjene som model for andre rækker ud over ansøgerens egen kreds og som en bred gruppe af mennesker får gavn af er originale og nyskabende, og/eller henvender sig til nye målgrupper har et reelt finansieringsbehov og gode chancer for at blive gennemført med det givne tilskud

37 Friluftsrådet: ”Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Friluftsrådets Tipsadministration på tlf ”.

38 Lokale og anlægsfonden
NB: Der er to indgange Klub- og værestedspuljen: mio. kr. Fonden: + 1 mio. kr. (rådgivning) Løbende søgemulighed. Svar på forløbet senest tre arbejdsdage efter modtagelse af ansøgning. To måneders sagsbehandling før tilsagn

39 MBBL Landdistriktspulje
Forsøgsprojekter (ikke til anlæg): At fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne, herunder at medvirke til skabelse og bevarelse af arbejdspladser. Det kan f.eks. være iværksættelse af nye kultur- og fritidsaktiviteter i landdistriktet, dannelse af forskellige netværk mellem borgere eller mellem erhvervsdrivende i lokalområdet eller udarbejdelse af lokale strategier og handleplaner, der definerer og præsenterer et områdes kvaliteter og muligheder med henblik på at tiltrække tilflyttere.

40 MBBL Landdistriktspulje
”I 2014 giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter særlig prioritet til projekter, der formår at udvikle, realisere, fremhæve eller på anden måde sætte fokus på ”turisme og oplevelsesøkonomi” og projekter med relation til ”sundhed i landdistrikterne.” Skemaer + vejledning ligger på nettet: Livogland.dk Læs evt. oversigt over tidligere støttede projekter Frist 2014: medio december 3-4 måneders sagsbehandlingstid

41 Tuborgs grønne fond tuborgfondet.dk
Støtter: Idéer, der er originale og som samtidig opfylder et “grønt” håb eller ønske, der ellers ikke ville blive opfyldt. Fondets formål er at støtte “almenvelgørende” formål i Danmark med bevillinger på op til kr. Idéerne skal gavne så mange som muligt – gerne i forbindelse med musik, kultur og lignende. Uddeler hver andet år – 3 mio. kr. Aktiv i 2014 – ansøge senest Små beløb – kr.

42 Fonde Obelske Familiefond – obel.com Støtter kunst og kultur, sociale og sundhedsmæssige aktiviteter mio. kr. / årligt (Rebildportalen) nordeafonden.dk mio. / året Aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire fokusområder. Høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Støtter både store og små projekter - lokalt, regionalt og nationalt. Ingen frister.


Download ppt "Fondssøgning – find igennem nåleøjet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google