Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AB 92 Aftalegrundlaget Aftale mellem to parter, køber/sælger – bygherre/entreprenør Kan fraviges efter tydelig aftale Fastsætter sprog, lovvalg og værneting.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AB 92 Aftalegrundlaget Aftale mellem to parter, køber/sælger – bygherre/entreprenør Kan fraviges efter tydelig aftale Fastsætter sprog, lovvalg og værneting."— Præsentationens transcript:

1 AB 92 Aftalegrundlaget Aftale mellem to parter, køber/sælger – bygherre/entreprenør Kan fraviges efter tydelig aftale Fastsætter sprog, lovvalg og værneting til dansk. Krav om skriftlighed Bestemmelser om returnering af både udbuds- og tilbudsmateriale Fastsætter acceptfrist på 20 dage

2 B. Sikkerhedsstillelse
”Arbejdsgaranti” på 15 % stilles af entreprenøren, nedskrives ved aflevering Bygherre (kun private) skal efter krav stille sikkerhed for mindst 3 måneders betaling. Bygherre tegner brand og stormskadeforsikring Entreprenør skal være ansvarsforsikret, og kunne dokumentere dette

3 C Entreprisens udførelse
Parterne samarbejder om en arbejdsplan Entreprenøren leverer alle materialer i ”sædvanligvis god kvalitet” med 5 års leverandøransvar Bygherre kan kræve gennemgang dokumentation m.v. for kvaliteten Entreprenør har vedligeholdelsespligten indtil aflevering Specificerer mulighed for ændringer i arbejdet. Krav og byggemøder og bygherretilsyn

4 D. Betalingsforpligtigelse
Betaling hver måned eller efter betalingsplan Betaler man ikke stopper arbejdet. Slutopgørelse efter 25 / 35 arbejdsdage- Herefter kan bygherre give 10 dages frist, ellers bortfalder pligten til at betale

5 E .tidsfrister Entreprenørens ret til fristforlængelse:
Ved ændringer i arbejdet Force majure Unormalt vejr Offentlige påbud som ikke skyldes entreprenørens forhold Skal meddeles skriftligt. Ellers er fristoverskridelser ansvarspådragende og erstattes ved: Dagsbod eller- Erstatning Tilsvarende gælder for bygherre, der kan have ret til fristforlængelser.

6 F. Aflevering Entreprenør færdigmelder skriftligt.
Bygherre indkalder til afleveringsforretning Afleveringsprotokol med de mangler bygherre ønske at påberåbe sig Afleveringen er væsentlig, herfra løber bl.a: Frist for endelig opgørelse 5 års ansvaret Risiko og vedligehold overdrages til bygherre 1 og 5 års eftersyn

7 G. Mangler Mangler er: Afvigelse fra det aftalte
Ikke fagmæssig udførelse Dårlig kvalitet jf. ”sædvanlig god kvalitet” Det er bygherre der skal bevise manglen som udgangspunkt Entreprenøren har ret og pligt til at afhjælpe fejl og mangler- Dog er der en offergrænse! Den kan give afslag i købesummen Følgeskader af mangler er ansvarspådragende Mangler kan påberåbes i op til 5 år

8 H. 1 og 5 års eftersyn Bygherre indkalder entreprenør til gennemgang af byggeriet Entreprenør har stadig pligt og ret til at udbedre mangler Udføres 30 dage før udløbet, af hensyn til regres for underentreprenører

9 I. Ophævelse Bygherre kan ophæve ved:
Væsentlig forsinkelse der medfører betydelig ulempe Det kan godtgøres at entreprenør ikke vil være i stand til at udføre arbejdet Entreprenør kan ophæve ved: Manglende betaling Smøl fra bygherre med f.eks. byggetilladelse

10 J. Tvister Trin er syn og skøn Trin er voldgift
Syn og skøn er en faglig vurdering af en uoverensstemmelse, samt bevissikring Voldgift er en rets-lignende kendelse, der er endelig og kan tvangsfuldbyrdes

11 NLM94 Betingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande Benyttes inden for de nordiske lande. Dette skyldes, at betingelserne udgives af industriorganisationerne i disse lande på dansk, finsk, norsk og svensk


Download ppt "AB 92 Aftalegrundlaget Aftale mellem to parter, køber/sælger – bygherre/entreprenør Kan fraviges efter tydelig aftale Fastsætter sprog, lovvalg og værneting."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google