Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektgranskning Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektgranskning Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014."— Præsentationens transcript:

1 Projektgranskning Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014

2 Projektgranskning relationen Bygherre - entreprenør
AB 92 § 2 sammenholdt med § 15 Hvis projektmaterialet ikke er i orden og bygherre (hans rådgiver) selv opdager det: entreprenøren skal acceptere at det bliver korrigeret ikke ubetydelige meromkostninger for entreprenøren kan af ham kræves betalt som ekstrabetaling medfører projektfejl forsinkelser kan entreprenøren kræve fristforlængelse efter § 24 §2 Udbudsmaterialet skal være entydigt og således udformet at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold §15 Finder entreprenøren at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger

3 Projektgranskning Hvis projektmaterialet ikke er i orden og bygherre (hans rådgiver) ikke selv opdager det: - der gælder en almindelig loyalitetspligt hvilket betyder at entreprenøren skal underrette bygherren om fejl og uoverensstemmelser af en så åbenlys karakter, at de umiddelbart bør konstateres af en sagkyndig entreprenør. - kun i helt specielle tilfælde vil der kunne kræves underretning i tilbudsfasen fordi entre- prenøren oftest har ganske kort tid til at kalkulere et tilbud, dvs. entreprenøren har ikke en pligt til at tjekke om udbudsmaterialet er korrekt ligesom han ikke har pligt til at finde fejl eller uklarheder i udbudsmaterialet under en gennemgang af det eksisterende byggeri. - dvs spørgsmålet opstår under udførelsen: Underretter entreprenøren ikke i de situationer han burde: entreprenøren skal udføre det rettede projekt uden eller med reduceret tillægsvederlag og han kan blive erstatningsansvarlig for udbedringsomkostningerne og evt. følgeskader

4 Projektgranskning Kontraktsvilkår
om at entreprenøren bærer risikoen for projektfejl vil blive fortolket indskrænkende, således at de kun kan gøres gældende, hvis der er tale om åbenlyse fejl som entreprenøren under alle omstændigheder har pligt til at underrette bygherren om efter § 15 stk 1 og 2. En sådan bestemmelse kan f.eks. være formuleret som følger: ”Det påhviler entreprenøren at gøre sig bekendt med forholdene på stedet forinden tilbudsgivningen. Krav om betaling af ekstraarbejder som følge af manglende omhu fra entreprenørens side i forbindelse med besigtigelsen af de eksisterende forhold er bygherren uvedkommende” Hvis den skal have virkning, skal det præciseres, hvilke særlige fokuspunkter entreprenøren skal være opmærksom på, og der skal gives entreprenøren den fornødne tid og mulighed for at komme med rettelser eller spørgsmål. (inspiration nyhedsbrev januar 2014)

5 Med forbehold kan der opstilles følgende generelle synspunkter om entreprenørens pligt til at sige fra over for projektfejl: 1) Jo klarere projektfejlen fremstår, 2) jo mere centralt projektfejlen er placeret i den ydelse, entreprenøren skal præstere, 3) jo dybere entreprenøren er involveret i byggeriet (f.eks. jo længere han er kommet i udførelsen), 4) jo mere bygherren - kendeligt for entreprenøren - forlader sig på entreprenørens ekspertise, 5) jo mere forventelige de problemer er, som projektfejlen - evt. kun i bestemte henseender - vil kunne give anledning til, 6) jo mere alvorlige de problemer er, som projektfejlen - evt. kun i tilfælde af en ugunstig udvikling - vil kunne give anledning til, desto mere nærliggende er det at pålægge entreprenøren et erstatningsretligt (med)ansvar over for bygherren. Fra ”Entreprenørens indsigelsespligt ved projektmangler ” af Professor dr.jur. Torsten Iversen UfR

6 Rådgiveransvar i den forbindelse
Hvis en rådgiver skal levere en ydelse, f.eks. et hovedprojekt, der kan anvendes til udbud i henhold til AB 92, skal han levere dette resultat – Leveres hovedprojektet ikke til aftalt tid eller opfylder projektet ikke kravet om et klart og entydigt udbudsmateriale foreligger der misligholdelse. Hvis entreprenøren har krav på tillægsbetaling (når det ikke skyldes BH anmodning om ekstraarbejde) er det nærliggende at konkludere at rådgiveren er ansvarlig for uklart materiale. ”Entrepriseretlige mellemformer” af Ole Hansen, Djøf Forlag

7 Kontaktinformation: Vibeke Kragh Tlf


Download ppt "Projektgranskning Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google