Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regulerende lovgivning 2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regulerende lovgivning 2"— Præsentationens transcript:

1 Regulerende lovgivning 2
Henrik Kopp, VIA University College februar 2014

2 Kvalitetssikring BB rådgiveren:
Der er i oplægget til Bedre Bolig rådgiveren krav til tilslutning til godkendt kvalitetssikringssystem. Der er ikke krav til private om kvalitetssikring eller dokumentation. Men der skal naturligvis anbefales at god ”kvalitetssikringsskik” følges. Det anbefales at ”Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder” følges. Der bør kræves, at der anvendes branchens systemer Dansk Byggeri f. eks. Der bør kræves anvendelse af godkendte materialer og komponenter.

3 Kvalitetssikring Kvalitetssikringens bestanddele:
Bygherre sætter kvaliteten Rådgiver og entreprenør sikrer kvaliteten Rådgiver og entreprenør styrer kvaliteten Alle ydelser dokumenteres Rådgiver og entreprenør leverer materialet til Drift og vedligehold

4 Kvalitetssikring Hvad siger bekendtgørelsen?
Parterne skal kvalitetssikre deres ydelser Vælge produkter svarende til ønsket kvalitet Koncentrere indsatsen om risikobehæftede forhold. Sikre sig at bygherrens krav til kvalitet modsvares af evnen til at betale. At der skal udarbejdes kontrol- og tilsynsplaner. At specielle krav til såvel rådgiver som entreprenør angives klart. At AB 92 er gældende

5 Kvalitetssikring Kvalitetssikringen for entreprenøren omhandler:
Alle de aktiviteter bygherren forlanger til dokumentation af kvaliteten i forhold til kontrakten indtil afleveringen. Kvalitetsstyringen for entreprenøren omhandler: Alle de aktiviteter der har til formål at styre kvaliteten, uanset om det er forlangt i kontrakten såsom: Arbejdsinstruktion Overvågning og styring af arbejdsprocesser Godkendelse af metode og værktøj Krav til underentreprenører og leverandører

6 Kvalitetssikring De forebyggende hvor arbejdsprocessen analyseres
Kvalitetssikringsaktiviteter på byggepladsen: De forebyggende hvor arbejdsprocessen analyseres De kontrollerende hvor opfyldelse af kravene konstateres De registrerende og korrigerende hvor information om afvigelser formidles

7 Kvalitetssikring Kvalitetssikringens ti trin Bygherrens ansvar
Rådgiverens kvalitetshåndbog Systematisering af projekteringsarbejdet Projektgranskning Projektgennemgang Tilsynsplan Kontrolplan Entreprenørens kvalitetshåndbog Dokumentation af kvalitetssikring Plan for drift og vedligehold

8 Drift og vedligeholdsplan 1 og 5 års eftersyn
Kvalitetssikring Bygherren Entreprenøren Projektgennemgang Kontrolplan Tilsynsplan Kontroljournaler Afleveringsprotokol Tilsynsjournaler Drift og vedligeholdsplan 1 og 5 års eftersyn

9 Kvalitetssikring Byggeskadefondens forslag til indsatsområder:
Mindre papir/ bedre moral Projektgranskning Projektgennemgangsmøder Fag skift Ejerskab Fælles værktøjer Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og kvalitet Mærkning af produkter Garantiordninger Certificering af produkter og håndværkere Bedre ledelse og bedre uddannelser

10 Kvalitetssikring

11 Sundhed og sikkerhed Ansvarsforhold: Bygherrens ansvar og pligter
Rådgiverens ansvar og pligter Arbejdets udførelse Byggepladsens indretning

12 Bygherrens pligter Byggeriets størrelse 5, 5- 10, mere end 10
Definitioner: Ethvert bygge/ anlægsarbejde Byggeriets størrelse 5, 5- 10, mere end 10 Koordineringspligt i projektering og udførelse Afgrænse ved flere projekterende Anmeldelsespligt Bygherrens medvirken på byggepladsen

13 Bygherrens pligter P. Koordinator under udarbejdelsen af byggeprojektet udpeges senest når projekteringen igangsættes U. Koordinator underudførelsen af byggeriet skal udpeges senest når byggepladsen etableres. En koordinator for små byggepladser skal have sagkyndig viden om byggeområdet og dets aktører En koordinator for mellemstore byggepladser skal derudover have den fornødne viden om sundheds og sikkerhedsmæssige forhold på byggeområdet. Ved større byggepladser derudover have erfaring og koordinatoruddannelsen

14 Bygherrens koordinering
Koordinator i projekteringsfasen. Bygherren sikrer at p koordinatoren i projekteringen a: tager hensyn til de generelle regler for forebyggelse især ved tekniske, organisatoriske og arkitektoniske valg, der påvirker arbejdets udførelse B: tildelingen af tid til arbejdets udførelse Bygherren sikrer at der udarbejdes en plan for sundhed og sikkerhed ved mere end ti personer Ved mindre arbejder udarbejder en journal, der er tilpasset byggeriets karakteristika, særlige forhold

15 Bygherrens koordinering
Bygherren sikrer at p koordinatoren jounal indeholder: Registrering af eksisterende forhold, herunder i jorden, naboforhold m.m. Etablering af nødvendige tekniske installationer Forsvarlig intern transport Tekniske hjælpemidler kan anvendes Der ikke arbejdes med farlige stoffer eller processer samtidigt med andet arbejde Oplysninger og instrukser fra leverandører Oplysningen om bemanding, ansvar for vedligehold, etablering og fjernelse af sikkerhedsforanstaltninger. Hvem laver hvad i fællesområderne såvel sommer og vinter. Journalen skal være færdig før byggestart og være tilgængelig

16 Bygherrens koordinering
U koordinators ansvar: Indkalde til opstartsmøder med følgende indhold: Bygherrens aftaler om fællesområderne Anvendelse af plan for sundhed og sikkerhed Deltagelse i sikkerhedsmøder Underretning om anvendelse af underentreprenører. Små og mellemstore byggerier er ikke omfattet.

17 Rådgiverens ansvar Definitioner:
Omfatter stort set alle projekter indenfor byggeriet, opførelse, nedrivning, udvidelse, reparation…….. Omfatter tillige rådgivning om et konkret forhold der har konkret betydning for arbejdsmiljøet i forhold til ovennævnte arbejder. Forpligtelserne påhviler den der leverer et projekt der udgør grundlaget for ovennævnte arbejder. Hvis flere projekterende leverer et projekt, er hver ansvarliog for sin del. Grænseflader skal afdækkes, så det samlede projekt dækkes.

18 Rådgivers pligter Den projekterende skal med sine angivelser i projektet angive at arbejdsmiljøreglerne overholdes under udførelse og drift. I forbindelse med undersøgelse og udarbejdelse, skal der tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på sikkerhedsområdet især: A. Ved arkitektoniske, tekniske eller organisatoriske valg med henblik på arbejdets udførelse B. Fastlæggelsen af den tidsmæssige ramme for arbejdets udførelse. Med afsæt i ovenstående skal den projekterende angive i projektet, de materialer, metoder m.m. som tænkes anvendt og hvordan det tidsmæssigt kan forløbe. Dette materiale skal overgives til koordinator. ( Journal/ liste) Den projekterende skal sørge for at tekniske hjælpemidler kan anvendes. Farlige stoffer skal forsøges erstattet.

19 Rådgivers pligter Bygherren skal orienteres om eventuelle undersøgelser. Rådgiveren skal i projektmaterialet angive hvilke særlige risici der kan optræde under udførelse og drift. Den der leverer et projekt, skal oplyse bygherren om dennes forpligtelser. Rådgiveren skal levere en beskrivelse af bygningens karakteristika, hvis det har indflydelse på sikkerheden. Beskrivelsen skal indeholde en liste over de særlige forhold der skal iagttages, ved disse arbejder. Listen gives til koordinator. Se liste over særlige risici og generelle forebyggelsesprincipper i bekendtgørelsen.

20 Arbejdets udførelse Område:
Bekendtgørelsen gælder for alle arbejder der udføres for en arbejdsgiver. Forpligtelsen påhviler, arbejdsgiver, virksomhedsledere, leverandører, projekterende reperatører efter de almindelige arbejdsmiljø regler. Planlægning Arbejdet skal planlægges i alle led og tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt og de almindelige forebyggelsesregler skal iagttages. Firmaets ansatte skal deltage i planlægningen og kontrollen med arbejdsmiljøet.

21 Arbejdspladsvurdering
Arbejdsgiveren skal sørge for der foreligger en skriftlig arbejdspladsvurdering. De ansatte skal inddrages og medvirke til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af APVèn. Forebyggelsesprincipper iagttages og løsninger angives. Der er metodefrihed, men der er mange branche modeller. Minimumindhold: Identifikation og kortlægning af firmaets arbejdsmiljøforhold. Beskrivelse af problemerne og deres løsning Inddragelse af sygefraværet Prioritering og opstilling af handlingsplan Retningslinier og tildeling af ansvar for opfølgning af planen

22 Arbejdspladsvurdering
En APV skal justeres i forbindelse med ændringer i arbejdet ellers er den gyldig i tre år. Ved farligt arbejde skal der altid laves en APV. APV`en skal forefindes på arbejdsstedet og være til rådighed for ledelse, medarbejdere og AT. Arbejdsgiveren skal sørge for oplæring og instruktion og informere om eventuelle farer eller påvirkninger i forbindelse med arbejdets udførelse.

23 Kontaktinformation: Henrik Kopp Tlf


Download ppt "Regulerende lovgivning 2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google