Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Betaling og ekstraarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Betaling og ekstraarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Betaling og ekstraarbejde
Vibeke Kragh, VIA University College februar 2014

2 Betaling § 22 stk 1: aconto betaling
§ 22. stk 1 Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren een gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige arbejder og materialer for. § 22 stk 1: aconto betaling stk 2 betaling for endnu ikke leverede materialer og sikkerhed herfor. stk 4: ratebetaling stk 5: ekstraarbejde stk.7-10: slutopgørelse stk 11: forrentning stk uenighed Ny rentelov: Implementering af EUdirektiv: Formål: at offentlig myndigheder og store virksomheder ikke kan tvinge små og mellemstore virksomheder til at acceptere lange betalingsfrister Betalingsfristen mellem off. myndighed og erhvervsdrivende max 30 dage Betalingsfristen mellem erhvervsdrivende som hovedregel 30 dage Morarentesats 8% (saml rentesats Nationalbankens udlånsrente + 8 % ml off. myndighed og erhvervsdrivende kan renten ikke ændres til ugunst for den erhvervsdrivende som kreditor ml. 2 erhvervsdrivende kan renten ændres ved aftale §22 stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage

3 Hvis bygherren ikke betaler
AB § 23 Entreprenøren kan standse arbejdet hvis betalingen udebliver. Husk 5 dages varsel AB 92 § 7 § 46 Entreprenøren kan kræve betaling fra sikkerhedsstillelsen Hvordan sker udbetaling fra den stillede sikkerhed : § 7 og § ”Sagkyndig” Anmodning om udbetaling til såvel bygherre som garant. Udbetaling til entreprenøren skal ske inden 10 arbejdsdage efter anmodningens fremkomst med mindre bygherren forinden indbringer sagen efter § 46. I så fald behandler den sagkyndige sagen efter en kort skriftveksling og beslutning om hvorvidt udbetalingskravet er berettiget eller ej skal træffes inden 15 dage efter skriftvekslingens afslutning. Den sagkyndiges afgørelse er IKKE endelig

4 AB Forbruger og betaling
AB Forbrugers betalingsregler : § 25. Betaling skal ske, når arbejdet er afleveret, jf.§ 37. Stk. 2. En faktura forfalder til betaling, når forbrugeren modtager fakturaen. Betaling anses for rettidig, når den sker senest 15 arbejdsdage efter forfaldsdagen. Stk. 3. I tilfælde af uenighed om en faktura kan forbrugeren holde hele eller dele af betalingen tilbage. Forbrugeren skal dog betale for den del af fakturaen, der er enighed om. Stk. 4. Hvis skyldige beløb ikke betales rettidigt, forrentes beløbet med rentelovens rentesats fra forfaldsdagen. § 26. Det kan aftales, at betaling for udført arbejde og anvendte materialer sker løbende. Betaling skal ske, når entreprenøren fremsender en faktura til forbrugeren i overensstemmelse med aftalen. § 25, stk finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Hvis forbrugeren anmoder om det, skal entreprenøren sende en endelig og fuldstændig opgørelse over de løbende betalinger, når det samlede arbejde er

5 Ekstraarbejde Grundsynspunkt:
Bygherren skal levere et klart og entydigt udbudsmateriale (§2) Entreprenøren skal levere et arbejdsresultat og bærer risikoen for at der er kalkuleret korrekt Entreprenøren skal overvinde uforudsete vanskeligheder, men hvis vanskelighederne ikke beror på forhold som han bærer risikoen for kan han kræve aftalevilkårene ændret såvel med hensyn til tid som til pris.

6 Ekstraarbejde Regler i AB 92 af betydning for ekstraarbejde
§ 2 om uklart udbudsmateriale § 14 om ændringer i arbejdet § 15 stk. 3 om uforudsete hindringer Konsekvens-§§’er: § 22 betaling §24 fristforlængelse § 6 entreprenørens sikkerhedsstillelse § 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse

7 Det tænker entreprenøren når bygherren beder om noget han mener ligger ud over hans tilbud
Yderligere sikkerhed ? § 6 og 7 Længere tid? § 24 Yderligere betaling § 22? Skriftligt krav

8 Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang
Forudsætning: ændringen skal have naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser Art: afhænger af entreprisetype : hoved– ctr. Fagentreprise , Omfang: konkret vurdering, Tid: feks. over vinter? Entreprenøren har ret til at udføre arbejdet Med mindre særlige forhold: 1. Urimelig tilbudspris (BH kan forlange arbejdet udført som tilbudsarbejde hvor det er sædvanligt. Er tilbudet urimeligt og vil BH ikke have regningsarbejde kan han overdrage arbejdet til anden entreprenør 2. Entreprenøren har ikke den nødvendige tekniske/faglige kunnen (Spm er dog så om arbejdet overhovedet er i ”naturlig sammenhæng!”) Mht mindreydelser: kun hvis det er egentlige projektændringer – ikke hvis det er for at give arbejdet til en anden obs Standpunktsrisiko!!! BH overlader uberettiget arbejdet til en anden entreprenør: E krav på erstatning jfr § 14 stk 5 Afviser E uberettiget at udføre arbejdet: BH erstatningskrav svarende til omkostningerne til anden entreprenør

9 Hvis en ændring af arbejdet skal medføre en ændring af pris/tid/sikkerhed skal ændringen i pris/tid/sikkerhed fremsættes skriftligt (§ 14 stk 2) Skriftlighed kræves såvel ved kravet om ekstraarbejde som ved krav om vilkårsændringer pga ændringen. Det er en ordensforskrift, dog vil E –forinden han udfører - kunne kræve at kravet er fremsat skriftligt, mens han ikke vil kunne kræve at en aftale om pris, tid og sikkerhed er på plads før han udfører. Krav om skriftlighed i udbudsmaterialet ud over hvad AB skriver: skærper, men afgørelser viser at E feks. hvis det er sædvanligt at han udfører ekstraarbejde uden skriftlig aftale og bliver honoreret herfor eller hvor det har været nødvendigt at udføre arbejdet, bliver honoreret uanset skriftlig aftale. Et krav om ekstraarbejde fra BH side indikerer at der skal betales for det – BH har bevisbyrden for at E ikke skal betales for det. Forhandlingen om vilkårsændringerne må ikke forsinke byggeriet.

10 Ren prisreguleringsregel hvor er er aftalt enhedspriser:
§ 14 stk. 3 Ren prisreguleringsregel hvor er er aftalt enhedspriser: Ændringer af den enkelte enhedsprisfastsatte post skal holde sig inden for +/- 100% og +/- 15% af hele entreprisesummen. Ved større ændring er ingen af parterne bundet af enhedsprisen for den del der ligger ud over grænsen Gælder kun hvor der til enhedsprisen er knyttet en mængde cfr.løse enhedspriser. Ikke en ret for BH til frit at reducere mhp. at lade en anden udføre arbejdet – i så fald har E krav på erstatning efter stk. 5 § 14 stk 5 Formindskelse af arbejdet Handler kun om den økonomiske opgørelse. E skal stilles som om arbejdet var gennemført = skal have sædvanlig betaling for det ikke udførte arbejde mod dog at begrænse sit tab ved at godskrive BH det E sparer (f eks.endnu ikke indkøbte materialer (indkøbsprisen (skal have dækningsbidraget )), købte materiale der ikke kan afbestilles: det de indbringer ved et salg - E’somkostninger ved at sælge dem) Kilde: Mogens Hansen mfl.: AB 92 for praktikere

11 AB 92 § 15 Selvom en entreprenør har fulgt tegninger og beskrivelser, risikerer han alligevel at blive erstatningsansvarlig, hvis han ikke reagerer over utilstrækkelig vejledning/”umulighed” stk 1 og 2 Opstår der uforudsete forhold som hindrer/vanskeliggører arbejdet/påfører bygherren tab, skal Entreprenøren underrette bygherren. Kan underretning ikke nås skal entreprenøren bedst muligt træffe foranstaltninger så tab undgås mod fristforlængelse og betaling stk 3 Bygherren skal have undersøgt jordbundsforhold, grundvand, forurening. Er dette ikke sket, kan entreprenøren kræve betaling for ekstra arbejde stk 4 Bygherren kan i ganske særlige tilfælde (uforudsete forhold der medfører offentlige påbud der hindrer arbejdets videreførelse/gør det urimeligt byrdefuldt, afbestille arbejdet mod at betale godtgørelse. Ikke tabt fortjeneste. Stk 5

12 AB Forbruger Ændringer i arbejdet
§ 23. Forbrugeren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret og pligt til at udføre disse ændringer, medmindre forbrugeren kan påvise særlige forhold, der begrunder, at forbrugeren kan lade en anden entreprenør udføre arbejdet. Stk. 2. Der udarbejdes snarest en skriftlig tillægsaftale om eventuelle ændringer, herunder om omfang, kvalitet, pris, konsekvenser for sikkerhedsstillelse, jf. §§ 10 og 11, og konsekvenser for tidsplanen, jf. § 12. Entreprenøren har bevisbyrden for, hvilke ændringer der er aftalt. Stk. 3. Bliver arbejdets omfang mindre end oprindeligt aftalt, skal entreprenøren godskrive forbrugeren de udgifter, som spares, eller burde have været sparet.

13 Kontaktinformation: Vibeke Kragh Tlf


Download ppt "Betaling og ekstraarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google