Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljøcertificering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljøcertificering"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljøcertificering
Risikovurdering

2 Risikovurdering Organisationen skal etablere, implementere og vedligeholde en eller flere procedurer til løbende identificering af farer, risikovurdering og fastlæggelse af de nødvendige kontrolforanstaltninger.

3 Der skal tages hensyn til:
Rutinemæssige og ikke-rutinemæssige aktiviteter. Aktiviteter, der udføres af alle personer, der har adgang til stedet (herunder leverandører, entreprenører og gæster). Menneskers adfærd og andre menneskelige faktorer. Identificerede farer opstået uden for arbejdsstedet, der kan have ugunstig virkning på sundheden og sikkerheden for personer på arbejdsstedet, der er under organisationens ledelssesret. Farer, der er skabt i nærheden af arbejdsstedet af arbejdsrelaterede aktiviteter under organisationens ledelsesret. Infrastruktur, udstyr og materialer på arbejdsstedet, uanset om de er tilvejebragt af organisationen eller af andre. Ændringer eller foreslåede ændringer i organisationen, dens aktiviteter eller materialer. Modifikationer af arbejdsmiljøledelsessystemet, herunder midlertidige ændringer og deres indvirkning på operationer, processer og aktiviteter. Alle relevante juridiske forpligtelser vedrørende risikovurdering og implementering af de nødvendige kontrolforanstaltninger Udformningen af arbejdsomåder, processer, installationer, maskiner/udstyr, driftsprocedurer og arbejdets tilrettelæggelse, herunder tilpasning til menneskets evner.

4 Metoder til identificering af farer og risikovurdering skal:
Defineres med hensyn til omfang, art tidspunkt for at sikre, at de er proaktive frem for reaktive. Sørge for , at de er proaktive frem for reaktive. Sørge for identificering, prioritering og dokumentation af risici og anvendelse af kontrolforanstaltninger, hvor det er relevant.

5 Ledelse af ændringer Til ledelse af ændringer skal organisationen identificere de arbejdsmiljøfarer og arbejdsmiljørisici, der er forbundet med ændringer i organisationen, arbejdsmiljø-ledelsessystemet eller dets aktiviteter, før sådanne ændringer indføres. Organisationen skal sikre, at resultaterne af disse vurderinger tages i betragtning ved fastlæggelsen af kontrolforanstaltninger.

6 Kontrolforanstaltninger
Ved fastlæggelse af kontrolforanstaltninger eller ved overvejelse af ændringer til eksisterende kontrolforanstaltninger skal det overvejes af nedsætte risiciene efter følgende rangorden: Eliminering Erstatning Tekniske kontrolforanstaltninger Skiltning/advarsler og/eller administrative kontrolforanstaltninger Personlige værnemidler

7 Opdatering Organisationen skal sikre, at arbejdsmiljørisiciene og de fastlagte kontrolforanstaltninger tages i betragtning ved etablering, implementering og vedligeholdelse af arbejdsmiljø-ledelsessystemet

8 Kortlægning og risikovurdering - kort sagt (eller på dansk)
Skal tage hensyn til gyldighedsområdet Kortlægning og risikovurdering skal dokumentere virksomhedens risici og fastsætte kontroller (= arbejdsmiljø-driftsstyring) Skal holdes opdateret Skal tage hensyn til forebyggelses-principperne Skal omhandle aktiviteter fra personer med adgang til arbejdspladsen Adfærd, evner og andre menneskelige faktorer Ændringer for processer og aktiviteter Udefrakommende arbejdsmiljøpåvirkninger som kan kontrolleres af virksomheden Udstyr og materialer på arbejdspladsen, uanset om det er egne eller tilhører andre med adgang til arbejdspladsen lovoverholdelse

9 Hvordan risikovurderer man?

10 Risikostyring Risikoidentifikation - (hvad er der sket tidligere, andre steder på lignende områder (reaktivt)? Hvad kunne der ske på dette område i fremtiden (proaktivt)?)  Risikobeskrivelse - et sammenhængende syn på risici. Et specifik beskrivelse af risiciene, for at sikre et fælles sprog og en fælles forståelse for kommunens risici. Risikovurdering – vurdering af risici m.h.t. skadesandsynlighed og –konsekvens. (Er der risici, som er alvorlige nok til, at vi ønsker at håndtere dem og hvilke skal vi vælge først? Risikostrategi - Hvordan skal de konkrete risici håndteres for at reducere eller eliminere disse. Hvilke finansieringsmuligheder findes og hvem gør hvad og hvornår. Risikorapportering - Dokumentation/evaluering. Regnskaber og rapporter (Hvordan vil vi vise effekten af vores indsats?  Hvordan kommunikerer vi effekten af vores indsats til relevante interessenter?)

11 Virkemidler Når man skal fjerne eller reducere sine risici, kan følgende generelle liste opstilles: Påvirkning af ansattes adfærd og holdninger. Kan f.eks. have til formål at sikre, at ansatte husker at bruge eksisterende hjælpemidler, at bruge korrekte løftestillinger, at køre kommunens biler på en hensigtsmæssig måde, at arbejde ergonomisk korrekt, at opdrage ansatte til at være risikobevidste osv. De adfærdsregulerende påvirkninger sker f.eks. ved afholdelse af møder, kurser, udsendelse af informationer til den enkelte ansatte osv. En af de store kommuner, der har arbejdet med området i flere år, giver udtryk for, at effekten af adfærdsregulerende påvirkninger udgør ca. 70% af den samlede effekt ved risikostyring.

12 Virkemidler Mekanisk/elektronisk sikring.
Den mekaniske/elektroniske sikring kan bestå i etablering af tyverialarmer, adgangskontrol, videoovervågning, brandalarmeringsanlæg, motorvarmere /antidugsystemer i biler osv. Som tidligere nævnt vil udgiften til anskaffelse af sikringsmateriel kunne reduceres betydeligt ved samlet indkøb for hele kommunen.

13 Virkemidler Fysiske ændringer af arbejdspladser
Opfølgning på arbejdspladsvurderinger. Anskaffelse af hjælpemidler.

14 Virkemidler Ændringer af arbejdsprocedurer.


Download ppt "Arbejdsmiljøcertificering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google