Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BA-projekt 2014 Krav før I går i gang Tidsfrister Eksamensbestemmelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BA-projekt 2014 Krav før I går i gang Tidsfrister Eksamensbestemmelser"— Præsentationens transcript:

1 BA-projekt 2014 Krav før I går i gang Tidsfrister Eksamensbestemmelser
Målbeskrivelse Vejledere og vejledning Aflevering og bedømmelse

2 Krav før i går i gang: Min. 90 ECTS ved udgangen af 5. semester Emne og sprog skal godkendes af vejlederen Tidsramme: Formular til Studieservice med tema og vejleder (ligger på studiets hjemmeside; skal underskrives). ( Emne-valg fra liste i Studieservice ) Aflevering (senest kl )

3 Eksamensbestemmelserne i studieordningen (§45):
Sprog: Projekt på ét af de to fremmedsprog Resumé på det andet fremmedsprog Omfang: minimum 25 og maksimum 30 normalsider (min 20 og maks. 25 normalsider, hvis flere studerende har bidraget) 1 ns = 2100 typeenheder – husk at angive antal på forsiden Inklusive: fodnoter, indledning, konklusion Eksklusive: forside, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og appendiks Resumé: 1 normalside Okt. 2012

4 Målbeskrivelsen i studieordningen (§45):
I skal i projektet: integrere viden og kunnen fra hele studiet selvstændigt indsamle og bearbejde relevant materiale kritisk og metodisk præsentere materialet som en samlet og logisk opbygget enhed dokumentere kendskab til projektets fagområde, evne til problemformulering, problemafgrænsning og problembehandling, overblik over relevante teorier og metoder dokumentere evne til at udvælge og anvende teorier og metoder systematisk og sammenhængende ved at behandle en konkret problemstilling

5 Vejledere der står til rådighed i FS2014
Nicole Baumgarten (på engelsk; om engelsk eller engelsk-tysk kontrastivt) Maria Bonner (på engelsk, tysk, dansk; om tysk eller om engelsk-tysk, dansk-tysk kontrastivt) Maria Egbert (sprog aftales med ME selv) Søren Wind Eskildsen (sprog aftales med SWE selv) Kerstin Fischer (på engelsk og tysk; om engelsk eller tysk, om dansk på visse betingelser) Pia List (på engelsk, tysk, dansk; om tysk og dansk) Irene Simonsen (på engelsk, tysk, dansk; om dansk og tysk-dansk kontrastivt) Okt. 2012

6 Vejledning, jf. Studievejledningen pkt. 5.2.3
Tag kontakt til en vejleder, som ”passer til” emnet Lav faste aftaler med vejlederen – og overhold dem! Afklar forventninger med vejlederen (vejledningstid, krav til opgaven etc.) Vejledning til BA-projektet omfatter ca. 6 arbejdstimer (inkl. læsning af de sider der afleveres). Dette arbejdsforbrug inkluderer også den tid, som vejlederen måtte bruge på at besvare s. Husk at det i udgangspunktet er jeres egen opgave at finde et emne og litteratur til jeres emne.

7 Vær opmærksom på jeres vejleders frist(er), især for godkendelse af problemformuleringen:
[…] Hvad angår godkendelse af problemformulering ifm. BA-projektet fastsætter vejlederen en dato for, hvornår problemformuleringen skal afleveres. Afleveres problemformuleringen ikke rettidigt, frafalder retten til yderligere vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.”

8 Ekstern censur; 7-trinsskalaen Vægtning på eksamensbeviset: 15 ECTS
Aflevering: Projektet afleveres digitalt på BB. (OBS: Det er ikke ændret i Studieordningens § 16, men det er en ny regel fra 2014) Bedømmelse: Ekstern censur; 7-trinsskalaen Vægtning på eksamensbeviset: 15 ECTS Alle opnåede karakterer på uddannelsen vægter 1 på nær BA-projektet, som vægter 2. Resumé: Et manglende resumé vil bevirke, at BA-projektet ikke bestås. Et godt hhv. dårligt resumé kan trække den samlede bedømmelse en karakter i hhv. op- eller nedadgående retning.

9 OBS: Fællesbestemmelserne§9: SPROG
”Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, uanset hvilket sprog eksamenspræstationen er affattet på.” (Fællesbestemmelserne, § 9) Juni 2009

10 Præsentation af studieordningens bestemmelser
Opslagstavlen Datooversigt  Præsentation af studieordningens bestemmelser  Generel information: Dansk / Deutsch  Hidtidige BA-projektemner på BA i sproglig og kulturel formidling  Vejledning til udarbejdelse af forside Blanket til emnevalg Okt. 2012


Download ppt "BA-projekt 2014 Krav før I går i gang Tidsfrister Eksamensbestemmelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google