Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indledende aktiviteter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indledende aktiviteter"— Præsentationens transcript:

1 Indledende aktiviteter
Orienter jer bredt i casen og skab et overblik over materialerne. Afspil video- sekvenserne og tag noter. Find og læs materiale der fortæller om virksomheden. Stikord til beskrivelse af: Produkter, branche, størrelse, historie (kort), kunder, idé, økonomi og lignende forhold, der har væsentlig betydning for forståelsen af virksomheden. Forslag til inddragelse af teori og metode fra fagene Idé, SWOT-analyse, mål og strategi, ejerform, virksomhedstype, virksomhedens interessegrupper, organisation, ledelsesformer, motivation, kompetencer, Leavitts model, budgetprocedurer, værdikæden, logistisksystemet, placering i forsyningskæden, indkøbsstyring, lagerstyring, opfyldelse af krav til årsregnskab, økonomi, likviditet, regnskabsanalyse, økonomisystem. Virksomhedens handlingsparametre (De 4 p’er). Virksomhedens Produkter (PLC kurven, Boston modellen /GE modellen) Gode råd I skal vise, at I har et overblik over virksomhedens aktiviteter og situation. SWOT analysen er derfor et godt redskab. En virksomhedsbeskrivelse skal være kort og præcis og relevant for det videre arbejde. Husk at inddrage aspekter fra begge fag i beskrivelsen. Kan evt. indgå i synopsen Bearbejdede bilag med SWOT-analyse, nøgletal til regnskabsanalyse og/eller logistisk effektivitet, organisationsplan mv. Mange emner kommer også til at indgå i synopsen som problemer, årsager eller løsninger.

2 Indledende aktiviteter
Fokuser på materialer og videosekvenser, der fortæller noget om virksomhedens værdier, visioner, strategier og lignende. Beskrivelse af, forhold der har afgørende betydning for forståelsen af virksomhedens bæredygtighed - evne til at overleve, konkurrenceevne. Forslag til inddragelse af teori og metode fra fagene SWOT-analyse, idé, mål, strategi, vision/mission, værdier. Kan evt. indgå i synopsen SWOT-analyse, beskrivelse af idé, mål, strategi, vision/mission, værdier. Sammenfatning af kritiske succesfaktorer

3 Indledende aktiviteter
Anvend jeres karakteristik af virksomheden og jeres beskrivelse af de kritiske succesfaktorer i en brainstorming. Fordyb jer yderligere i casens materialer og anvend jeres faglig viden. List forskellige problemstillinger (udfordringer, opgaver, muligheder, bøvl osv.) virksomheden står over for. Liste, evt. fulgt af kort forklaring, med hvad gruppen mener der er de problemer virksomheden står over for. Forslag til inddragelse af teori og metode fra fagene SWOT-analysen kan identificere: Uudnyttede muligheder,  Trusler, der skal garderes imod,  Svage sider, der skal forbedres, Styrker, der skal udnyttes bedre Overvej andre måder at gøre tingene på (organisationsformer, værdikæde, markedsføring, budgettering, ledelsesformer, strategisk tanke-model (kan/vil/bør), IT-anvendelse osv.) Konkurrentanalyse Strategisk tankemodel Hvilke delsystemer jf. Leavitts model, påvirker problemerne? Se i øvrigt flere råd til, hvordan I kan identificere problemer her Kan evt. indgå i synopsen Problemliste evt. i bilag, SWOT-analyse med identifikation af problemstillinger

4 Indledende aktiviteter
Udvælg et antal centrale problemer fra jeres liste over problemstillinger. Det er problemer, som I med jeres faglige viden, kan argumentere for er relevante og aktuelle for virksomheden. Opstil årsagskæder for at finde væsentlige problemer og deres årsager. Liste med de problemer gruppen har udvalgt, med begrundelse for valg. Listen er struktureret opdelt på strategiske, taktiske og operationelle forhold Hvilke succeskriterier vil I vurdere løsningsforslag efter? (hvad er gode løsningsforslag - hvad hjælper de virksomheden med? Inddrag idé, visioner, mål, strategi mv.) Hvilke konsekvenser kan det have, hvis man ikke gør noget ved problemet? Hvad kan man kalde problemet? Sæt ord på problemet – meget gerne begreber fra fagene. Hvilke teorier og metoder kan beskrive problemet og bidrage til løsningsforslag? Listen omfatter også en kort begrundelse for relevans og aktualitet. Forslag til inddragelse af teori og metode fra fagene Budgetter eller beregninger som viser økonomiske konsekvenser af problemerne. Mange modeller og teorier som viser årsagssammenhænge kan illustrere konsekvenser af Problemerne (dårlig logistikstyring => mindre resultat og større kapitalbinding => lav AG, forkert pris => mistet DB, dårlig ledelse => manglende motivation => dårlig service => mindre omsætning => lavere overskud) Kan evt. indgå i synopsen Årsagskæder Liste med udvalgte problemstillinger med begrundelse.

5 Indledende aktiviteter
Anvend jeres faglige viden til at udarbejde forslag til løsninger på de centrale problemer i har valgt. Et problem kan ofte løses på flere måder og en løsning kan være løsning for flere centrale problemer. Beregn eller vurder konsekvenserne af jeres forslag på kort og langt sigt. . Forslag til inddragelse af teori og metode fra fagene Budgettering (aktive budgetfase, lav grove beregninger af konsekvenserne af jeres løsningsforslag). Afsætningsalternativer. Logistik (indkøbsstørrelse, logistiksystem, organisering, SCM mv.) CRM. Se eksempler på inddragelse af teori i VØ her Kan evt. indgå i synopsen Beskrivelse der skitserer jeres løsninger. Så vidt muligt inddrages begreber fra lærebøgerne Beskrivelsen forklare kort, hvordan problemerne løses

6 Indledende aktiviteter
Anvend jeres faglige viden til at overveje, hvordan de foreslåede løsninger kan føres ud i praksis og hvordan løsninger måske kan skabe nye problemer. Forslag til inddragelse af teori og metode fra fagene Projektorganisationen, Gannt-skema, planer og budgetter Kan evt. indgå i synopsen Jeres overvejelser omkring implementeringen af jeres løsninger (stikord/telegramstil). Gannt-skema i bilag med kort begrundelse for aktiviteter og rækkefølge.

7 Indledende aktiviteter
Anvend selvevaluerings-skemaet til i gruppen at pege på gode og dårlige erfaringer fra casearbejdet. Anvend endvidere skemaet til at pege på, hvordan et fremtidigt casearbejde kan gøres bedre. Beskrivelse af gode og dårlige erfaringer, samt forslag til forbedringer i forbindelse med kommende casearbejde. Beskrivelsen omfatter erfaringer fra det faglige arbejde, samarbejdet og præsentationen af arbejdet. Forslag til inddragelse af teori og metode fra fagene Inddrag teori om arbejdsmetode, studieteknik og gode råd i øvrigt i analysen og i forslag til forbedringer. Kan evt. indgå i synopsen

8 Centrale begreber Informationshæfte til elever om erhvervscase

9 Studieplan processen Læseplan Årsplan

10 Synopsis Synopsis Synopsen skal være på maksimalt 3 sider. Dertil kommer dog forside og bilag. Synopsen skal derfor formuleres kort og præcist. Forside: Eksamen og dato Navnet på casevirksomhed Deltagere Klassebetegnelse Skolens navn Lærerens navn Indhold: Kort introduktion Oversigt over relevante problemstillinger 3-4 udvalgte problemstillinger, begrundelse for valg af problemstilling. Analyse af problemstillinger. Årsagssammenhænge og konsekvenser. Anvend relevante teorier og modeller, evt. med henvisning til beregninger eller opstillinger i bilag. Alternative løsningsforslag. Anvend teorier og modeller, evt. med henvisning til bilag. Vurdering af løsningsforslag og mulige konsekvenser. Kriterier for valg af løsningsforslag. Valg af løsningsforslag. Implementering. Hvordan føres forslagene ud i livet. Bilag med jeres beregninger eller bearbejdning udfra casen: SWOT-analyse Organisationsdiagrammer Modeller fra fagene tilføjet relevante forhold fra casen Regnskabsanalyse Afsætningsalternativer Budgetter, der f.eks. viser konsekvenser af jeres forslag under givne forudsætninger Osv. Se vejledning her Eksempler på synopser (ikke nødvendigvis perfekte): eks1 eks2

11 Præsentation Gode råd og tips til præsentationen

12 Powerpoint tips Vejledning til brugerdefineret animation (til opbygning af dias) Vejledning til master (til menu) Eksempler på præsentationer (ikke nødvendigvis gode eksemper): Eks1 eks2 eks3 eks4 eks5

13 Sådan foregår eksamen 4.2 Prøveformer Erhvervscase
Mundtlig flerfaglig prøve på grundlag af en centralt stillet åben case. Eksaminanderne udarbejder i grupper på op til 4 personer en synopsis med løsningsforslag til de problemstillinger, som den åbne case aktualiserer. Inden den mundtlige eksamination sendes synopserne normalt 14 dage før prøven til censor sammen med skolens plan for tilrettelæggelse af undervisningen. Synopsis udgør maksimalt 3 normalsider eksklusive bilag. Eksaminanderne går til prøve individuelt og bedømmes alene ud fra den mundtlige præstation. Når erhvervscase ikke er udtrukket til prøve gives en årskarakter. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter. Der gives mindst 48 timers forberedelse. Den efterfølgende mundtlige prøve placeres efter skolens valg. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af gruppens synopsis med efterfølgende samtale. 4.3 Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de relevante mål for studieområdet del 2. Eksaminanden skal herunder kunne: - anvende faglig teori og metode - anvende faglig terminologi - selvstændigt foretage analyse af erhvervsnære problemstillinger - argumentere fagligt - ræsonnere selvstændigt - perspektivere egne løsninger - forholde sig kritisk til casens materiale og egne konklusioner. Bedømmelsen sker på grundlag af en helhedsvurdering.

14 Erhvervscase materiale

15 Pædagogik Ifølge bekendtgørelsen


Download ppt "Indledende aktiviteter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google