Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye danske regler om rekonstruktion (”gjeldsforhandling”)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye danske regler om rekonstruktion (”gjeldsforhandling”)"— Præsentationens transcript:

1 Nye danske regler om rekonstruktion (”gjeldsforhandling”)
Oslo 1. februar 2011 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur., Københavns Universitet Formand for Konkursrådet (Danmark)

2 Nye danske regler om rekonstruktion
Konkursrådets Bet. 1512/2009 om rekonstruktion m.v. Lov nr. 718/2010 om ændring af konkursloven mv. (rekonstruktion m.v.) vedtaget 4. juni 2010, der bl.a. indeholder regler om rekonstruktion i konkurslovens §§ 10-15b. Mest omfattende konkurslovsændring i 25 år. Forventet ikrafttræden 1. marts 2011 (Justitsministeren fastsætter tidspunktet)

3 Hvad er en rekonstruktion ?
Redning af virksomheden (aktiviteten) – men ikke nødvendigvis af skyldneren (den juridiske person) Lovlige formål med rekonstruktionsbehandling: Tvangsakkord (de gamle tvangsakkordregler ophævet; ingen mindstedividendekrav) Virksomhedsoverdragelse Ikke kun ren afvikling af virksomheden

4 Hovedtræk af processen
Rekonstruktør og tillidsmand beskikkes (skal være uafhængige af skyldneren) Efter ca. 1 måned: Rekonstruktionsplan skal vedtages (for at undgå konkurs) Efter ca. 7 måneder: Rekonstruktionsforslag skal vedtages (for at undgå konkurs) De 7 måneder kan med kreditorvedtagelse forlænges op til 11 måneder

5 Hvem har ledelsen under rekonstruktionsbehandling?
HR: Skyldner bevarer ledelsen U1: Væsentlige dispositioner skal godkendes af rekonstruktøren U2: Virksomhedsoverdragelse kræver kreditorvedtagelse (rekonstruktionsforslag) U3: Rekonstruktøren kan overtage ledelsen af en skyldner, der er en juridisk person med begrænset hæftelse, hvis skyldneren ikke samtykker i rekonstruktionsbehandlingen fordringshaverne vedtager det der er fare for, at skyldneren vil råde til skade for fordringshaverne

6 Stemmeregler Hovedprincipper:
kun stemmeret til på reelt usikrede fordringer kun stemmeret til fremmødte ingen stemmeret til nærstående ingen stemmeret på fordringer der kan forvente fuld dækning eller ingen dækning forslag vedtaget medmindre flertal stemmer imod

7 Panthavernes stilling under rekonstruktion
HR: Forbud mod realisation af pantet - U1: Separatistrettigheder - U2: Manglende betaling af ydelser på uomstødeligt pant, der må forventes dækket af pantet (NB: Kun ydelser vedrørende rekonstruktionsbehandlingsperioden) - U3: Skyldnerens samtykke Bindende vurdering af pant (gælder ikke fast ejendom!) Panthaverne skal betale omkostningerne ved vurdering og salg af overbehæftede aktiver

8 Ekstinktion og omstødelse
HR: Ekstinktiv virkning indtræder ved rekonstruktionsbehandlingens indledning U: Fast ejendom, andelslejligheder, biler m.v.: Ekstinktiv virkning indtræder ved tinglysning Omstødelse adgang til anlæg af omstødelsessag og salg af omstødelseskrav fra rekonstruktionsbehandlingens indledning

9 Gensidigt bebyrdende aftaler
HR: Mulighed for at videreføre aftaler med rekonstruktørens samtykke. Medkontrahent for massekravsstatus i eventuel senere konkurs (for løbende ydelser dog kun fra fristdagen). U1: Aftaler, der er ophævet mere end 4 uger før rekonstruktions- behandlingens indledning, eller hvor medkontrahenten har disponeret i tillid til ophævelsen. U2: Aftaler, medkontrahenten kunne hæve af anden grund end forsinkelse U3: Modstående lovbestemmelser (eksempelvis reglerne om slutafregning) og retsforholdets beskaffenhed.

10 Gensidigt bebyrdende aftaler (fortsat)
HR: Medkontrahent ifølge videreført aftale kan ikke: kræve sikkerhed for skyldnerens opfyldelse udøve standsningsret kræve skyldnerens ydelse før aftalt forfaldstid hæve aftalen på grund af forsinkelse medmindre denne ikke ”helbredes” uden ugrundet ophold U: Bagudbetalte ansatte kan kræve sikkerhed for førstkommende løn

11 Gensidigt bebyrdende aftaler (fortsat)
Tvungent debitorskifte Videreførte aftaler der overdrages som led i rekonstruktion i form af virksomhedsoverdragelse HR: Adgang til tvungent debitorskifte (således at erhververen træder i skyldnerens sted) 2) Aftaler om lån mod pant i biler og løsøre om er bindende vurderet Adgang til tvungent debitorskifte på gæld, der er sikret inden for pantets værdi 3) Ansættelsesaftaler der overdrages som led i rekonstruktion i form af virksomhedsoverdragelse Tvungent debitorskifte.

12 Virkning af vedtaget og stadfæstet rekonstruktion
Rekonstruktion indeholdende bestemmelse om tvangsakkord retsforlig der også er bindende for ukendte fordringshavere akkordfordringer nedsættes til akkorddividenden heraf (der tillige er dividendemaksimum i senere konkurs) efterstillede krav bortfalder (NB: Herunder leasingkrav i det omfang de må sidestilles med renter efter rekonstruktionsbehandlingens indledning, og ansvarlig lånekapitel medmindre efterstilling udtrykkeligt er begrænset til konkurs) indgivne konkursbegæringer bortfalder tredjemandshæftelse (kaution mv.) påvirkes ikke

13 Virkning af vedtaget og stadfæstet rekonstruktion (fortsat)
B) Rekonstruktion indeholdende bestemmelse om virksomheds-overdragelse virksomhedsoverdragelse kan ikke omstødes i senere konkurs tvunget debitorskifte, jf. ovenfor

14 Vil de nye regler virke? Hvad er kriteriet for succes ?
Flere virksomhedsredninger end i dag Men formentlig vil de fleste insolvente virksomheder stadig ende i konkurs – og det er godt !


Download ppt "Nye danske regler om rekonstruktion (”gjeldsforhandling”)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google