Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ændring af arbejdsmiljøloven

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ændring af arbejdsmiljøloven"— Præsentationens transcript:

1 Ændring af arbejdsmiljøloven
Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Vedtaget af Folketinget den 11. maj 2010. Træder i kraft den 1. oktober 2010. Ændringer vedrører primært organisering af arbejdsmiljøarbejdet – og der er tale om betydelige forbedringer for virksomhederne – ikke mindst på grund af reglernes fleksibilitet. For at markere, at der også er tale om modernisering, har man valgt at udskifte ordet ”sikkerhed” med ”arbejdsmiljø” – altså sikkerhedsrepræsentant bliver til arbejdsmiljørepræsentant og sikkerhedsorganisation bliver til arbejdsmiljøorganisation. Men det dækker ikke over reelle ændringer i opgaverne.

2 De nye regler Bygger på resultater af drøftelser i trepartsudvalget, bestående af arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet. Trepartsudvalget nåede frem til en enig indstilling.

3 Intentioner med lovændringen
At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomhederne Styrkelse af arbejdsmiljøuddannelsen Mere fleksible muligheder for at organisere arbejdsmiljøarbejdet, så det passer til den enkelte virksomheds behov Der lægges op til, at organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet tilpasses den enkelte virksomhed. Dermed forventes det, at arbejdsmiljøarbejdet fremover vil få en mere fremtrædende plads og vil blive opfattet som mere positivt, noget som alle kan have fordel af.

4 Organisering

5 Virksomheder med 1-9 ansatte
Arbejds-giver Arbejds-leder Ansat Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Ingen formel organisation, men netop vægt på den løbende og direkte kontakt mellem leder og ansatte.

6 Virksomheder med 10 – 34 ansatte:
Arbejdsgiver Arbejdsleder Repræsentant Samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljøorganisation bestående af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne som formand. Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de daglige og de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.

7 Virksomheder med 10 – 34 ansatte:
Arbejdsgiver Arbejdsleder Repræsentant Samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljøorganisation bestående af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne som formand. Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de daglige og de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.

8 Virksomheder med 35 eller flere ansatte:
Arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøgruppe Arbejdsleder(e) og repræsentant(er) Samarbejde skal organiseres således, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, hvor: En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed

9 Virksomheder med 35 eller flere ansatte:
Arbejdsmiljø-udvalg Arbejdsmiljø-gruppe Samarbejde skal organiseres således, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, hvor: En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed

10 Aftaler Regler om organisering kan fraviges, når der indgås aftaler på to niveauer:
1) mellem lønmodtagerorganisation(er) og modstående arbejdsgiverorganisation(er) eller arbejdsgivere eller dem, de bemyndiger hertil, og 2) mellem arbejdsgiveren og de ansatte i virksomheden eller de ansatte i en del af virksomheden (på virksomheder, der er omfattet af en aftale) Samme formelle krav til aftaler som i de eksisterende regler – men rammerne for, hvad der kan aftales, er betydeligt videre.

11 En arbejdsmiljøorganisation kan omfatte:
Som noget helt nyt kan arbejdsmiljøorganisationen fx omfatte: Flere driftsmæssigt forbundne virksomheder. Det kunne fx være ”kæde-virksomheder”, som fx Matas eller måske Automester, hvor de enkelte enheder er selvstændige juridiske enheder. Flere arbejdsgivere på samme arbejdssted. Det kunne fx være en autoforhandler, der har skilt klargøringsværkstedet ud som en selvstændig juridisk enhed. Kommuner eller regioner og selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst. Flere driftsmæssigt forbundne virksomheder Flere arbejdsgivere på samme arbejdssted

12 Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med arbejdslederne og de ansatte antallet af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen Fastsættes under hensyntagen til virksomheden og dens arbejdsmiljøforhold. De ansatte skal have mulighed for at drøfte arbejdsmiljøforhold med arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

13 Krav til arbejdsgiveren

14 Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skal efter forholdene have rimelig tid til rådighed til at varetage deres pligter i arbejdsmiljøarbejdet.

15 Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skal have lejlighed til at deltage i planlægningen for så vidt angår spørgsmål om arbejdsmiljø

16 Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skal have mulighed for at koordinere deres samarbejde.

17 Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet
Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne. Den årlige drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet anses for omdrejningspunktet i den nye fleksible arbejdsmiljøorganisation. Der er tale om en væsentlig forenkling i forhold til de eksisterende krav, idet der ikke er fastsat krav vedrørende antal møder mv. Det er optil arbejdsgivere og medarbejdere i fællesskab at beslutte hvornår de skal mødes og hvordan samarbejdet skal tilrettelægges. På det årlige møde skal der både ses fremad – hvad skal vi lægge vægt på i det kommende år? – og bagud – nåede vi det, vi havde sat os for?

18 Miljø Arbejdsmiljøorganisationens opgaver kan efter aftale mellem virksomheden og de ansatte udvides til også at omfatte miljøspørgsmål i direkte tilknytning til virksomheden.

19 Arbejdsmiljøorganisationen skal have lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om eller uddannelse i arbejdsmiljømæssige spørgsmål.

20 Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen
Dage Obligatorisk Skal tilbydes

21 Kompetenceudvikling Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgiveren i virksomheder med 1-9 ansatte skal hvert år drøfte med de ansatte og arbejdslederne, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

22 Overgangsbestemmelse
Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse mellem den 1. april 1991 og den 1. oktober 2010, skal ikke gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse efter den nye lovs bestemmelser. Arbejdsgiveren skal dog tilbyde disse medlemmer supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 1½ dags varighed hvert år i funktionsperioden. Det er vigtigt at bemærke, at også medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der har gennemført den obligatoriske uddannelse efter de hidtil gældende regler, skal have tilbud om supplerende uddannelse (1½ dag om året)

23 To nye bekendtgørelser
Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Bekendtgørelserne skal træde i kraft samtidig med loven – 1. oktober 2010.

24 Spørgsmål?

25

26 Holdopstilling De faste Branche + teksam + JLO og NIS Teksam A-skade


Download ppt "Ændring af arbejdsmiljøloven"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google