Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs"— Præsentationens transcript:

1 Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs
Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Orcale Professor, dr.jur. Henrik Udsen

2 Lidt om den bagvedliggende jura
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR) Lidt om den bagvedliggende jura Software er ophavsretligt beskyttet Ophavsret giver bl.a. ophavsmanden eneret til at sprede og kopiere (eksemplarfremstille) værket Eneretten indebærer, at andre skal have ophavsmandens tilladelse til at foretage de ophavsretligt beskyttede handlinger

3 Lidt om den bagvedliggende jura
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR) Lidt om den bagvedliggende jura Spredning foreligger når et eksemplar af værket sælges, udlånes, udlejes, bortgives eller på anden måde overdrages til andre Tilladt at sprede værker inden for sin egen privat sfære Tilladt at sprede eksemplarer af værker som er overdraget til andre med ophavsmandens samtykke (konsumption)

4 Lidt om den bagvedliggende jura
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR) Lidt om den bagvedliggende jura Kopiering (eksemplarfremstilling) foreligger ved en hel eller delvis og permanent eller midlertidig kopiering af værket Brug af et program (programafvikling) indebærer, at der sker delvis kopiering af programmet ”Den der har ret til at benytte et edb-program” må fremstille de eksemplarer af programmet, som er nødvendige for at programmet kan anvendes efter sit formål

5 De principielle spørgsmål
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR) De principielle spørgsmål Hvornår foreligger der et salg og ikke en licensering? Gælder retten til viderespredning for online-eksemplarer (eksemplarer som brugeren har downloadet fra internettet)? Kan retten til viderespredning forbydes ved aftale? Eller med andre ord et licensvilkår om, at licensen ikke må videreoverdrages gyldig? Har den der får overdraget et program fra en anden bruger ”ret til at benytte programmet”?

6 UsedSoft-sagen - baggrund
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR) UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel får adgang til programmet ved at downloade det fra Oracles hjemmeside. Brugeren lagrer en kopi af programmet på en central server. Der fremstilles kopier på de enkelte brugeres computere. Brugen forudsætter at der indgås en licensaftale med Oracle. Licensaftalen forbyder videreoverdragelse af programmet. UsedSoft formidler kontakt mellem sælgere og købere af brugt Oracle programmel

7 UsedSoft-sagen - baggrund
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR) UsedSoft-sagen - baggrund Sælgeren afgiver erklæring om at have slettet alle kopier af programmet Køberen downloader programmet fra Oracles hjemmeside. Køberen angiver at have ret til at bruge programmet ved at overtage brugsretten fra sælgeren. I nogle tilfælde hvor køberen allerede brugte programmet blev købet af licenser alle brugt til at udvide antallet af brugere. Oracle mente dette var i strid med Oracles ophavsret og forbuddet mod videreoverdragelse i licensaftalen Oracle fik medholde ved to tyske domstole. UsedSoft indbragte sagen for den tyske højesteret, som forelagde den for EU-Domstolen

8 EU-Domstolens afgørelse
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR) EU-Domstolens afgørelse Der foreligger et ”salg” når brugeren får en brugsret til en kopi af et edb-program for et ubegrænset tidsrum mod en engangsbetaling, der gør det muligt for indehaveren af ophavsretten at opnå et vederlag, der svarer til den økonomiske værdi af kopien af værket Ikke afgørende om aftalen bruger ordet ”salg” eller ordet ”licens” Ingen betydning at programmet kan downloades gratis, hvis den efterfølgende brug kræver licensaftale og betaling

9 EU-Domstolens afgørelse
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR) EU-Domstolens afgørelse Online-eksemplarer er også omfattet af viderespredningsretten Viderespredningsretten gælder for programmet i den opdaterede version på tidspunktet for videreoverdragelsen Gælder også selv om den efterfølgende erhverver ikke tegner vedligeholdelsesaftale Ikke muligt at foretage en opdeling af licensen, således at den oprindelige bruger bevarer et vist antal licenser Den oprindelige bruger skal gøre sin egen kopi ubrugelig på overdragelsestidspunktet Producenten kan eventuelt sikre dette med DRM-teknologi

10 EU-Domstolens afgørelse
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR) EU-Domstolens afgørelse Den efterfølgende erhverver er omfattet af begrebet ”den der har ret til at bruge programmet” => Erhververen må foretage de nødvendige eksemplarfremstillinger Et overdragelsesforbud i en licensaftale har ikke virkning

11 Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)
Uafklarede spørgsmål Gælder viderespredningsretten hvis software overdrages tidsubegrænset med uden betaling? Gælder viderespredningsretten for andre typer af online-værker end software – og hvilken betydning har det for programmer, der også indeholder andre værker som f.eks. musik eller beskyttet tekst? Må producenten hindre overdragelsen af programmer gennem DRM-teknologi? Kan den efterfølgende erhverver kræve vedligehold af programmet?

12 Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)
Dommens konsekvenser Åbner for at brugtsalgsmarked af software i Europa (i modsætning til USA) Gælder ikke licensmodeller med løbende betaling => kan medføre en øget brug af disse modeller Ikke muligt at forbyde videreoverdragelse og dermed som udgangspunkt heller ikke muligt at betinge videreoverdragelse af betaling Mange leverandører må genoverveje deres licensvilkår og licensmodeller Kunder må også genoverveje deres licenspolitik Har også betydning ved virksomhedsoverdragelser, fusioner og outsourcing af drift Nye mellemmandstjenester: Elektroniske byttecentraler?


Download ppt "Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google