Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Finansiering af behandlingen Møde den 21. juni 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Finansiering af behandlingen Møde den 21. juni 2006."— Præsentationens transcript:

1 Finansiering af behandlingen Møde den 21. juni 2006

2 Serviceloven, § 101 •Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. –Behandlingsgaranti inden 14 dage –Frit valg til andre tilsvarende behandlingstilbud •For unge under 18 år med stofmisbrug: –Handleplan for behandling og støtte.

3 Regler for takstfastsættelse af social behandling •Taksterne indarbejdes i rammeaftaler •Takster omfatter de samlede omkostninger, heraf til: –Løn –Udvikling – uddannelse, opkvalificering af tilbud m.v. –Administration (ledelse, adm., kontorudgifter, edb m.v.). –Andel af central ledelse og administration. –Tilsyn. –Ejendoms- og kapitalomkostninger (vedligehold./afskriv. m.v.). –Dækning af underskud/overskud fra tidligere år. •Belægningsprocenten, som taksten beregnes efter, skal oplyses.

4 Sundhedsloven § 142 •Kommunalbestyrelsen skal tilbyde lægelig behandling til stofmisbrugere. –Efter overtagelsen af KABS indgår Glostrup Kommune aftaler med andre kommuner om tilvejebringelse af tilbuddet

5 Regler for takstfastsættelse af lægefaglig behandling •Indgår hverken i rammeaftaler •… eller sundhedsaftaler, •…. men aftales mellem kommunerne.

6

7 Betingelser for takstfastsættelse •Forskelle i kommunernes forbrug af behandling tilsiger, at takststrukturen skal indrettes efter en prisfastsættelse pr. bruger •Ressourceforbruget for behandlingen pr. bruger i forskellige målgrupper tilsiger, at der ikke kun bør være én, men flere takster.

8 Principper for takststruktur 1.Sammenhæng til visitationsprocessen – ethvert takstforløb skal godkendes af kommunen 2.Lægelig behandling og social behandling leveres samlet (med mindre andet aftales – jf. Ballerup og Herlev kommuner) 3.Etablering af en takstkategori forudsætter en væsentlig omkostningsforskel fra alternativ takstkategori.

9 Baggrund for omkostningsforskelle •Omfanget af lægelig behandling •Specialisering af den sociale behandling •Varigheden af behandlingsindsatsen

10 Forslag til takststruktur •Ca. 40% af udgifterne til behandling vedrører lægelig behandling, •Ca. 60% af udgifterne til behandling vedr. den sociale behandling

11 Forslag til takststruktur – lægelig behandling BehandlingForventet antal årsværk Forventet indeks Substitutionsbehandling720100 Stoffri behandling17020

12 Takstberegning – lægelig behandling •Brugere i substitutionsbehandling: –Medicin og medicinudlevering (Centralapoteket, Apoteker, Falck, Lokal udlevering) –Læge/sygeplejerske ydelser (forebyggelse, diagnostik, behandling) –Andel af fællesomkostninger (husleje, adm., edb) •Brugere i stoffri behandling –Læge/sygeplejerske ydelser (forebyggelse, diagnostik og behandling) –Andel af fællesomkostninger (husleje, adm., edb)

13 Forslag til takststruktur – social behandling BehandlingForventet antal årsværk Forventet indeks Ambulant behandling600100 Psykisk syge30470 Det Udkørende Team30240 Børn og unge50340 Gravide5500 Dag- og døgnbehandling40170

14 Takstberegning – social behandling •Hver takst indeholder –Løn –Øvrig drift –Andel af fællesomkostninger (husleje, adm., edb) •Dag- og døgnbehandling omfatter foruden takst også viderefakturering af ekstern opkrævning fra behandlingsstedet.

15 Forslag til visitationsproces – nye henvendelser 1.Henvendelse kan ske direkte til Behandlingscentret. 2.Kommunen underrettes straks m.h.p. accept af indledende udredning 3.Behandlingscentret gennemfører udredningen 4.Behandlingscentret giver kommunen forslag til behandlingsplan 5.Kommunen træffer visitationsafgørelse således at tilbuddet kan iværksættes senest 14 dage fra henvendelsen Perioden fra henvendelse til afgørelse faktureres

16 Forslag til visitationsbeslutning •Visitationsbeslutningen gælder for 6 måneder •Særlige forhold der ikke kræver fornyet visitation: –Drop out inden for visitationsperioden –Efter afsoning –Efter hospitalsophold –Tilflyttere fra kommuner, som anvender andre behandlingsinstitutioner

17 Forslag til overdragelse af behandling •1. januar overtager behandlingscentret behandlingen af samtlige eksisterende brugere •I løbet af 1. halvår 2007 fremsendes forslag til revisitation samt behandlingsplaner for alle brugere. •Kommunen træffer visitationsbeslutning •Processen tilrettelægges således at enhver kommune får et jævnt flow i perioden. Behandlingsperioden faktureres

18 Forslag til visitationsproces – fortløbende •Kommunen træffer hvert halve år beslutning om fortsættelse af behandlingen på baggrund af et forslag til behandlingsplan fra Behandlingscentret. •Kommunen godkender ethvert skift i takstforløb – vedrører primært dag/døgnbehandling og gravide. Behandlingsperioderne faktureres.


Download ppt "Finansiering af behandlingen Møde den 21. juni 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google