Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Køberetsordningen for kystnære havmøller

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Køberetsordningen for kystnære havmøller"— Præsentationens transcript:

1 Køberetsordningen for kystnære havmøller
29. Oktober kl

2 Velkomst v/ Hanne Windemuller, ENS
Program Velkomst v/ Hanne Windemuller, ENS 14.10: 1-øres incitamentsmodellen og generelle spørgsmål v/Lisbeth Nielsen, ENS 14.25: Køberetsordningen v/Hanne Windemuller og Birgit Gilland, ENS 15.05: Propektbekendtgørelsen v/Henrik Kurtmann, Finanstilsynet 15.25: Administration af køberetsordningen v/Henrik Kamp Justesen, Energinet.dk 15.50: Værditabsordningen v/Hanne Windemuller, ENS 16.00: Tak for i dag

3 Incitament til lokalt ejerskab 1-øres modellen
Lisbeth Nielsen

4 Incitament til lokalt ejerskab
Ekstra pristillæg på 1 øre pr. kWh i fuldlasttimer, når mindst 30 pct. ejes lokalt Lokalt ejerskab -> lokal opbakning Konkurrencefordel til projekter der er bredt lokalt forankrede Et tilbud – ikke en forpligtelse Vedtaget ved § 37 a i lov nr. 641 af 12. juni 2013 – ikke sat i kraft endnu.

5 Incitamentsmodel Hvem tæller med?
Lokale borgere: Over 18 år og bopælsregistreret i CPR på en adresse i en kommune, som har kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet Andele solgt under køberetten tæller med Lokale virksomheder: Produktionsenhed i en kommune, som har kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet og mindst en ansat i produktionsenheden Maks. 5 procentpoint pr. borger/virksomhed Interesseforbundne parter indgår samlet Lokale borgere – som køberetsordningen + andre som opfylder kravene og som ejer andele ud over de 20 pct. Lokale virksomheder – tilknyttet P-nummer og ikke CVR-nr. Mindst en ansat – person eller personer, der udøver produktion, dvs. økonomisk aktivitet, på stedet, som svarer til mindst en fuldtidsansat. Fsva. interesseforbundne parter er det specificeret i loven, hvad der tænkes på. Gøre opmærksom på, at spm. Om interesseforbundne parter kun gør sig gældende ved meget store investeringer, så det er ikke noget, som opstiller skal tage stilling til i alle tilfælde. Eksempelvis – koncernforbundne og associerede virksomheder Samme regler for kommuner og fysiske personer og familiemedlemmer

6 Incitamentsmodel Opfyldelse og dokumentation
Kravet om lokalt medejerskab skal være opfyldt ved: Nettilslutning – afgørende for at komme med i ordningen 1. årsdag for nettilslutning Herefter hver anden årsdag for nettilslutning Dokumentation over for Energinet.dk med revisorerklæring Særlige regler for fysiske personer, som flytter Pristillæg kan generhverves hvis fortabes Administrative detaljer fastlægges i vejledning eller lign. Afgørende er nettilslutningen. Der kan ikke opnås ret til pristillægget, hvis ikke dokumentation på nettilslutningstidspunktet. Dokumentationen beror på erklæringen fra ejere af andele om, at de opfylder kravene til at være lokale. 50 andelsreglen for fysiske personer småinvestorer – blot opfylde kravet på tidspunktet for nettilslutning eller erhvervelsen større investorer – opfylde kravet kravet indtil 1 år efter nettilslutning eller erhvervelsen Hvis ingen dokumentation fortabes pristillægget fra årsdagen fra nettilslutning. Ved dokumentationen erhverves således ret til pristillæg for en periode indtil næste dokumentation. Generhverves ved dokumentation. Forventer udstedelse af en bekendtgørelse – drøftelse med Energinet.dk om det.

7 for kystnære havvindmøller
Køberetsordningen for kystnære havvindmøller

8 Køberetsordningen siden 2008
Forpligtelsen til at udbyde mindst 20 pct. af ejerandelene i vindmøller til lokale borgere blev indsat med VE-loven ultimo 2008 Formålet er at øge den lokale interesse og opbakning til opstilling af nye møller gennem et bredt lokalt medejerskab Evaluering i 2011 viste behov for væsentlige ændringer i ordningen

9 Køberetsordningen siden 2008
Ændringerne blev gennemført ved lov nr. 641 af 12. juni 2013 og trådte i kraft den 15. juni 2013 Anvendelsesområde udvidet til også at omfatte kystnære havvindmøller, som etableres efter udbud Ordningen administreres fortsat af Energinet.dk

10 Organisatorisk ramme Forpligtelse til at udbyde ejerandele
Udg.pkt: Opstiller bestemmer organisatorisk og selskabsretlig ramme Udbud af 20 pct. af ejerandelene skal ske i det samlede vindmølleprojekt (dvs. ikke muligt at udskille en del af projektet til udbuddet af ejerandele) Vindmøllerne skal drives i en selvstændig juridisk enhed Ikke andre aktiviteter i den juridiske enhed Sikre udbytte og risiko svarende til investering

11 Organisatorisk ramme Der må ikke være personlig hæftelse tilknyttet de udbudte ejerandele juridisk enhed kan ikke være et I/S Juridisk enhed kan ikke være et ApS Hvis A/S eller P/S – ikke omsætningspapirer Udbuddet skal ske efter etableringstilladelsen og inden nettilslutning Møde om værditab afholdes inden 8 uger fra etableringstilladelsen, hvor Energinet.dk vil skulle orientere om køberetsordningen

12 Pris på ejerandele Udbuddet skal ske på en sådan måde, at provenuet fra udbuddet dækker en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet, således at opstilleren og køberen indskyder samme beløb pr. ejerandel Ejerandelene udbydes til en pris beregnet ud fra en produktion på kWh pr. år pr. andel Der må ikke stilles krav om køb af et bestemt antal andele

13 Købsberettigede borgere
Bopælsregistrerede i CPR inden for 4,5 km fra opstillingsstedet Bopælsregistrerede i CPR i en kommune, som har kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet (ikke mulighed for køb, hvis borgeren allerede ejer andele i projektet) Fortrinsret for bopælsregistrerede inden for 4,5 km på op til 50 andele

14 Krav til udbudsmateriale
beskrivelse af projektet og visse minimumsoplysninger, herunder et specificeret anlægs- og driftsbudget og ansvarserklæring med oplysninger om de ansvarlige for udbudsmaterialet Erklæring fra statsautoriseret revisor om de økonomiske oplysninger i opstillers udbudsmateriale Godkendelse fra Energinet.dk Kan også være omfattet af prospektreglerne

15 Afslutning af udbud og andelshavers rettigheder
Opstiller afslutter udbuddet ved accept at købstilbud fra de købsberettigede personer detaljerede bestemmelser ved for mange bud og ved tvivl om købsberettigelse Kun krav om udbud af 20 pct. af ejerandelene dvs. mindretal må ikke stilles dårligere end andre andele i virksomheden forbud mod tvangsindløsning

16 Praktisk ift. udbuddet Annoncering i mindst to lokale aviser eller en lokal og en regional avis i de købsberettigedes områder Fristen for at afgive købstilbud skal mindst være 8 uger Opstiller skal i 8-ugers perioden afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for udbuddet

17 Manglende overholdelse
Hvad sker der, hvis reglerne ikke overholdes? Straffebestemmelser Manglende pristillæg

18 Prospektregler og –godkendelse Henrik Kurtmann Finanstilsynet
29. oktober 2013

19 Dagsorden Dagsorden Gennemgang af prospektreglerne i værdipapirhandelsloven Kravene til omfanget af informationer i prospekter Godkendelsesprocessen Er K/S’er omfattet af prospektreglerne? FAIF Udbud af ApS’er Spørgsmål

20 Gennemgang af prospektreglerne
En udsteder må ikke udbyde værdipapirer til offentligheden før der er offentliggjort et godkendt prospekt for de pågældende værdipapirer, jf. vphl. §§ 24 og 44. Værdipapirer er defineret i vphl. § 2. Herunder aktier og andre værdipapirer der kan sidestilles med aktier.

21 Gennemgang af prospektreglerne
Ved udbud af værdipapirer til offentligheden forstås enhver henvendelse til fysiske eller juridiske personer i enhver form og ad enhver vej med fyldestgørende oplysninger om udbudsbetingelserne og de udbudte værdipapirer, som bevirker, at en investor kan træffe afgørelse om køb eller tegning af disse værdipapirer, jf. vphl. § 2 b.

22 Gennemgang af prospektreglerne
Prospektpligten reguleres efter to regelsæt: Optagelse til handel på et reguleret marked og offentlige udbud over 5 mio. euro: prospektdirektivet (vphl. Kap. 6 + prospekt bkg. 643/2012 ”store”) Offentlige udbud mellem 1mio. og 5 mio. euro: Danske regler (vphl. Kap prospekt bkg. 644/2012 ”lille”) Det er modydelsen af de værdipapirer der udbydes der lægges til grund ved beregning af grænserne, som beregnes over 12 måneder

23 Gennemgang af prospektreglerne
Undtagelser for visse udbud Offentlige udbud (ikke udtømmende) Kvalificerede investorer Henvendelse til under 150 personer Mindste investering på euro Pålydende på mindst euro

24 Gennemgang af prospektreglerne
Tilsynet foretager en formel og ikke en materiel gennemgang af prospektet Offentliggørelse ”små”: E&S + FT’s hjemmeside ”store”: Udsteder + FT’s hjemmeside

25 Informationskrav For de ”store” prospekter er indholdet fastlagt på europæisk plan ved forordningen om oplysninger i prospektet (809/2004) samt ændringsforordninger Resume Registreringsdokument, oplysninger om udsteder værdipapirnote, oplysninger om værdipapirerne

26 Informationskrav Registreringsdokument skal bl.a. indeholde (Forordningen bilag I) Ansvarlige Risikofaktorer Oplysninger om udsteder Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer Resultatforventninger eller –prognoser Bestyrelse, Direktion og tilsynsorganer samt ledere Historiske regnskaber Forretningsoversigt Organisationsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr

27 Informationskrav Værdipapirnote skal bl.a. indeholde (Forordningens bilag III) Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger, herunder arbejdskapital og gældssituation Oplysninger om værdipapirer der udbydes Vilkår og betingelser for udbuddet Udgifter ved emissionen Udvanding

28 Informationskrav Indholdet i de ”små” prospekter er fastlagt i bkg. 644/2010 (”lille”) Værdipapirerne (§§ 4 og 5) Ansvarserklæring Værdipapirtype Pålydende værdi og antal af udbudte værdipapirer Formålet med udstedelsen Kurs Betaling for og frist for udlevering af værdipapirer (rådighed). Udbudsperiode Det evt. marked, hvor værdipapirerne kan omsættes

29 Informationskrav Udstederen og dennes kapitalforhold (§ 6):
Udstederen og dennes kapitalforhold (§ 6): Navn og hjemsted  Stiftelsesdato Udsteders retlige form og gældende lovgivning for selskabet Udsteders vedtægtsmæssige formål Størrelsen af nuværende kapital og evt. opdeling i klasser Vigtigste kendetegn for de værdipapirer, på hvilke kapitalen er fordelt Størrelsen af den evt. ikke indbetalte del af kapitalen Aktiviteter samt regnskabsforhold (§§ 7 + 8) Hovedaktivitet, herunder regnskab Risikofaktorer Udsteders bestyrelse og direktion (§ 9) Beskrivelse af udsteders hovedaktiviteter, herunder betydningsfulde hændelser, evt. patenter, licenser og aftaler af grundlæggende betydning, igangværende væsentlige investeringer samt evt. retstvister af væsentlig økonomisk betydning. Årsregnskab samt evt. koncernregnskab Evt. perioderegnskaber, herunder halvårsregnskaber Udstederens udvikling siden sidste regnskabsårs afslutning samt forventede udvikling i det omfang, det kan have væsentlig betydning for vurderingen af udstederen. Udsteders revisors fulde navn og adresse Revisors evt. forbehold/nægtelse af at påtegne bl.a. årsregnskab med begrundelse. Evt. supplerende oplysninger i revisors påtegning skal fremgå.

30 Godkendelsesprocessen
Tidsplan skal afklares med FT 10 børsdage til første gennemgang 5 børsdage til efterfølgende gennemgange Sidste runde kan afkortes til 2-3 dage, men vi vil forbeholde os retten til at benytte 5 dage hvis nødvendigt Afsæt minimum 4 gennemgange Prospektet fremsendes i udkast Kræver at der er tale om en udgave, der har en endelig form. Der må således ikke være væsentlige afsnit, der ikke er færdigt formulerede. Finanstilsynet giver bemærkninger Tjekker om indholdet svarer til kravene i forordningen eller bekendtgørelsen FT modtager revideret udkast i rettemarkeret udgave

31 Godkendelsesprocessen
Godkendelse sker på baggrund af et komplet eksemplar af prospektet samt underskrevne erklæringer. En godkendelse kan gives på baggrund af fax eller scannede underskrifter. Mangler der én underskrift, kan FT give en betinget godkendelse En godkendelse kan gives på baggrund af en bemyndigelse fra bestyrelsen til direktionen for selskabet. FT fremsender godkendelsesbrev til udsteder og kopi til E&S Offentliggørelse og registrering hos E&S Udbuddet kan starte 5 arbejdsdage efter offentliggørelsen (tirsdag – tirsdag)

32 Er K/S’er og I/S’er omfattet af prospektreglerne?
Prospektpligt for udbud af værdipapirer Værdipapirer er defineret i vphl. § 2. Herunder aktier og andre værdipapirer der kan sidestilles med aktier. Værdipapirer der kan sidestilles med aktier Anparter i K/S og I/S’er kan være omfattet af værdipapirbegrebet Konkret vurdering Forudsætter, at: Udstedelsen primært har et finansielt sigte Instrumenterne er omsættelige Instrumenterne handles på kapitalmarkedet

33 Er K/S’er og I/S’er omfattet af prospektreglerne?
Udstedelsen primært har et finansielt sigte Tager udgangspunkt i investors formål med investeringen At udbuddet sker som følge af VE-loven, udelukker ikke i sig selv, at instrumenterne har et finansielt sigte Instrumenterne er omsættelige Kan godt være ”omsættelige” i værdipapirhandelslovens forstand, selv om der til værdipapiret er knyttet omsættelighedsbegrænsninger i selskabsretlig forstand Instrumenterne handles på kapitalmarkedet Om der er en efterfølgende handel med instrumenterne Har haft sager hvor omsætteligheden har været så begrænset, at der ikke reelt er en efterfølgende handel Forkøbsret for eksisterende andelshavere Køb skal godkendes af bestyrelsen

34 FAIF - Forvaltere af alternative investeringsfonde
Lovens formål er at regulere forvaltere af alle andre fonde end fonde omfattet af UCITS-direktivet. Finanstilsynets rolle er derfor et indirekte tilsyn med fondene. Loven indeholder bestemmelser, der stiller krav til forvalterne om, hvordan de alternative investeringsfonde skal indrettes og drives, men loven stiller ikke som sådan krav til selve den alternative investeringsfond (investeringsenheden).

35 FAIF – Hvornår en AIF? Alle investeringsordninger, som
rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere kapitalen i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer, og hvor investorerne ikke har nogen daglige beføjelser eller kontrol, og Investeringsordninger er omfattet, uanset Ordningens juridiske struktur Hvad pengene bliver investeret i Hvilke typer af investorer ordningen modtager penge fra Ved en alternativ investeringsfond (herefter AIF) forstås en kollektiv investeringsenhed, som rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer. Hverken juridisk form eller hvad virksomheden investerer i har betydning i forhold til vurderingen af, hvorvidt en virksomhed er omfattet af loven. En typisk AIF vil være en kapitalfond (private equity fond), venturekapitalfond eller en hedgefond. Dog kan K/S selskaber i form af fx et ejendomsselskab eller en vindmøllepark ligeledes være omfattet af loven. En konkret vurdering af hver enkelt enhed er derfor nødvendig for at kunne fastslå, om enheden er omfattet af FAIF-loven.

36 FAIF Den nye lovgivning medfører, at:
alle forvaltere af alternative investeringsfonde enten skal lade sig registrere eller søge om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, alt afhængigt af den samlede størrelse af de aktiver, som de forvalter alle alternative investeringsfonde skal have en godkendt eller registret forvalter, ellers betragtes fonden som selvforvaltende. En selvforvaltende fond vil samtidigt blive betragtet som en forvalter og den selvforvaltende fond skal derfor overholde det samme regelsæt som de øvrige forvaltere. Kontor for Kollektive Investeringsforeninger Johanne Daugaard Risbjerg, vicekontorchef, , Christian Malling, specialkonsulent, ,

37 FAIF - Lovændring i høring
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love Fremsat den 23. oktober med høringsfrist den 20. november 2013 § 2, stk. 2. § 2, stk. 1, nr. 3, affattes således: »3) andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller lov om investeringsforeninger m.v., og andele i andre institutter for kollektiv investering,«. § 2, stk. 3. § 23, stk. 4, nr. 3, affattes således: »3) Andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller lov om investeringsforeninger m.v. For andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. gælder undtagelsen dog ikke for fonde af den lukkede type.«

38 Udbud af ApS’er Anparter i danske anpartsselskaber er ikke et værdipapir i værdipapirhandelslovens forstand. Selskabsloven § 1, stk. 3: ”Et anpartsselskab kan ikke udbyde selskabets kapitalandele til offentligheden.”

39 Spørgsmål Kontaktoplysninger: Henrik Kurtmann vicekontorchef
Finanstilsynets børskontor

40 Køberetsordningen og Kystnære havmøller v/Henrik Kamp Justesen
VE-lovens §§ 13–17 OBS: nye regler pr. 15. juli - de gamle regler beskrives ikke på dias, men nævnes muligvis undervejs Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013

41 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer og driver energiens motorveje Gas transmission El transmission Administrerer de fire ordninger i VE-loven Dato - ændres under 'Indsæt' og 'Sidehoved og Sidefod' Vindmølleprojekt XXX - ændres under 'Indsæt' og 'Sidehoved og Sidefod'

42 Hvad er køberetsordningen?
Opstillere af nye vindmøller skal udbyde min. 20 % af vindmølleprojektet til lokale borgere Som borger kan man dermed blive medejer af vindmølleprojektet og få del i et evt. overskud Andelene skal udbydes til kostpris Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013

43 Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013
Hvem kan købe andele? Alderskrav: Over 18 år Bopælskrav: Ved havvindmøller: ENTEN bosiddende inden for 4,5 km fra møllerne ELLER bosiddende i en kommune med kyststrækning inden for 16 km fra nærmeste mølle Fortrinsret til op til 50 andele Både alderskrav og bopælskrav skal være opfyldt i hele udbudsperioden. Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013

44 Placering og beregning af de 20 % andele
Udbuddet af de 20 % af vindmølleprojektet skal foregå i det samlede projekt Selvstændig juridisk enhed De 20 % beregnes på baggrund af den samlede beregnede produktion for vindmølleprojektet Eks.: Samlet beregnet produktion = kWh 20 % af kWh = kWh skal udbydes Disse møller bør altid drives samlet for at opnå størst mulige stordriftsfordele og derved sikre køberne de lavest mulige driftsomkostninger. Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013

45 Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013
Hvad koster en andel? Afhænger af de budgetterede omkostninger i forbindelse med etablering og drift af vindmølleprojektet. Prisen pr. andel beregnes ud fra en produktion på kWh pr. år pr. andel: [samlet projektpris i DKK] x [samlet beregnet produktion for projektet i kWh] = pris pr. andel Eks.: DKK x kWh kWh = 4260,10 DKK (~ DKK) Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013

46 Hvordan informeres der om udbuddet?
Generel info om køberetsordningen: På mødet om værditabsordningen (Energinet.dk orienterer) Info om det konkrete udbud: Annonce (ved udbudsstart) Offentligt møde (i udbudsperioden) Udbudsmateriale (udleveres på mødet og kan rekvireres) Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013

47 Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013
Krav til annoncen Skal godkendes af Energinet.dk Antal og pris på andelene  Virksomhedsform (for den virksomhed, som skal eje og drive andelsmøllen/-erne)  Omfanget af hæftelsen pr. andel  Frister og betingelser for afgivelse af købstilbud  Tid og sted for afholdelse af møde om udbuddet  Hvor købsberettigede skal henvende sig for at få tilsendt eller udleveret udbudsmaterialet. En henvisning til I forbindelse med kravet om, at annoncen skal indeholde en henvisning til, hvor købsberettigede kan henvende sig for at få tilsendt eller udleveret udbudsmaterialet, skal det bemærkes, at opstiller er forpligtet til at fremsende udbudsmaterialet til borgere, som ønsker dette. Det er altså ikke nok at henvise til hjemmesiden om køberetsordningen eller anden hjemmeside, hvis borgeren ønsker udbudsmaterialet tilsendt. Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013

48 Krav til udbudsmaterialet
Skal godkendes af Energinet.dk Beskrivelse af vindmølleprojektet Vedtægter for den virksomhed, som skal eje og drive møllerne Specificeret anlægs- og driftsbudget Oplysninger om finansiering Antal og pris på de udbudte ejerandele Frister og betingelser for at afgive købstilbud Revisorerklæring fra statsautoriseret revisor Ansvarserklæring med oplysninger om de ansvarlige for udbudsmaterialet Energinet.dk's afgørelse om godkendelse af udbuddet og udbudsmaterialet 5.3.1 Vedtægterne Hvis der er tale om en virksomhed med personlig hæftelse (I/S), skal det fremgå af vedtægterne, i hvilket omfang selskabet kan stifte gæld. Hvis der er tale om et aktieselskab, skal fremgå af selskabets vedtægter, at der ikke er tale om omsætningspapirer. 5.3.2 Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet skal bl.a. indeholde oplysninger om omkostninger til møller inkl. fundament, nettilslutning, projektering, køb/leje af grund, evt. opkøb og fjernelse af ældre møller, forventet værditabsbetaling til naboer for værditab, udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale samt gennemførelse af udbud.  5.3.3 Oplysninger om finansiering Såfremt der stiftes gæld i virksomheden, skal det af materialet fremgå hvilken type finansiering, der er valgt, herunder om der er tale om lån med variabel rente. 5.3.4 Revisorerklæringen Udbudsmaterialet skal ledsages af en erklæring fra en statsautoriseret revisor om: at projektet opfylder betingelserne i § 13, stk. 5, (herunder at projektet er organiseret i en selvstændig juridisk enhed), at omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst, jf. stk. 1, at prisen på ejerandelene er fastsat som angivet i § 14, stk. 4 eller som angivet i modellen efter § 14, stk. 6, at andele afsat gennem udbuddet ikke stilles dårligere end andre andele i virksomheden, jf. § 17, stk. 1, og økonomiske forhold i øvrigt. Udbyders forventninger og forudsætninger skal også omfattes af revisorens gennemgang og indgår i erklæringen efter gældende standarder. Kravet om revisorerklæring gælder, uanset om virksomheden er underlagt revisionspligt i henhold til årsregnskabsloven eller anden lovgivning. Erklæringen skal give investorerne sikkerhed for, at projektets økonomiske forhold er korrekt beskrevet i udbudsmaterialet. Udgifterne til revisorbistand indgår i projektets omkostninger. Revisoren skal udforme sin revisorerklæring på baggrund af de til enhver tid gældende og relevante revisorstandarder, herunder den gældende ISAE 3000 om andre erklæringsopgaver og ISAE 3400 om undersøgelser af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger). Med kravet om afgivelse af erklæring fra de ansvarlige for udbudsmaterialet og en uafhængig revisorerklæring, præciseres fordelingen af ansvaret for udbudsmaterialet herunder, at det ikke kan være den erklæringsafgivende revisor, der fastsætter forudsætningerne og forventningerne til fremtiden. Erklæringen skal afgives i overensstemmelse med de generelle krav om forbud mod selvrevision i revisorloven og bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed. 5.3.5 Ansvarserklæringen Ansvarserklæringen skal indeholde oplysninger om de ansvarlige for udbudsmaterialet, dvs. fulde navn, stilling, bopæl og eventuel forretningsadresse. Ved "de ansvarlige" forstås i denne forbindelse de fysiske og juridiske personer, der står bag udarbejdelsen af udbudsmateriale og dermed er ansvarlige for indholdet. Det kan være opstilleren, men også en tredjemand, der optræder på opstillers vegne ved at bistå med gennemførelse af køberetsordningen, f.eks. ved at udbyde standardprægede løsninger til en selskabsmodel, vedtægter for selskabet, finansiering m.v., vil være ansvarlig. Hvis en person kun er ansvarlig for dele af udbudsmaterialet, vil personen skulle afgive en erklæring vedrørende de relevante dele. Ansvarserklæringen svarer til den erklæring, som skal afgives for prospekter omfattet af bekendtgørelse nr. 644 af 19. juni 2012 om prospekter ved offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2. For prospekter omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EC for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering, skal der afgives erklæring i overensstemmelse med forordningen, herunder bilag 1, pkt og 1.2. Hvis udbuddet af ejerandele således er omfattet af disse regler, vil det være erklæringen efter prospektreglerne, som anvendes. Der skal således ikke afgives to parallelle erklæringer. Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013

49 Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013
Krav om offentlig møde Afholdes tidligst 2 uger efter indsættelsen af annoncen Dog senest 4 uger inden fristen for afgivelse af købstilbud Energinet.dk anviser lokaliteten. Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013

50 Tidsfrister for udbud, annoncering og møde
- varighed min. 8 uger - tidspunkt: EFTER etableringstilladelse el. byggetilladelse – FØR nettilslutning første mølle) Udbud starter ved annoncering. Der skal afholdes møde tidligst 2 uger efter udbudsstart/annoncering og senest 4 uger inden udbuddets udløb. Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013

51 Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013
Energinet.dk’s rolle Rådgiver om reglerne for køberetsordningen Orientere om køberetsordningen på det offentlige møde om værditab Driver en hjemmeside, som informerer om køberetsordningen og indeholder oplysninger om de konkrete udbud (www.koeberetsordningen.dk) Godkender, at opstillers udbudsmateriale er udarbejdet og udbuddet af ejerandele er sket i overensstemmelse med VE-loven Kan pålægge opstiller at acceptere købstilbud fra købsberettigede personer (ved tvivlstilfælde) Foretager lodtrækning af andele, der ikke kan fordeles efter fordelingsprincippet Vi sender godkendelsesbrev i forbindelse med godkendelse af materialet, samt når udbuddet er afsluttet. Opstiller kan desuden bede om godkendelser løbende. Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013

52 Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013
Vil du vide mere? OBS: Vindmølleprojektoversigten Temadag om den reviderede VE-lov – 13. juni 2013

53 Følg med på www.ens.dk/kystnære


Download ppt "Køberetsordningen for kystnære havmøller"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google