Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilskudsordninger til finansiering af fosforvådområder Informationsmøder for kommuner 2012 Kristina Larsen NaturErhvervstyrelsen, Tønder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilskudsordninger til finansiering af fosforvådområder Informationsmøder for kommuner 2012 Kristina Larsen NaturErhvervstyrelsen, Tønder."— Præsentationens transcript:

1 Tilskudsordninger til finansiering af fosforvådområder Informationsmøder for kommuner 2012 Kristina Larsen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

2

3 Titel3 Landdistriktsprogram tilsagnsmodel •Ansøgning I: Forundersøgelse •Tilsagn til - tekniske forundersøgelser - undersøgelse af lodsejernes tilslutning Formål: At afklare om et projekt kan gennemføres

4 Titel4 Landdistriktsprogram tilsagnsmodel •Ansøgning II: Realisering •Tilsagn til anlæg •Reservation af ramme til ”Fastholdelse af vådområde” Formål: At gennemføre vådområdeprojektet

5 Tilskudsberettigede projekter Projekter der opfylder Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder.

6 Hvem kan søge og tilskuddets størrelse Ansøger kan være den projektansvarlige kommune. Op til 100 % af de tilskudsberettigede udgifter.

7 Tilskudsberettigede projektudgifter Forundersøgelser •Løn til tilsagnshavers personale. Under forudsætning af dokumentation og at udgiften ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. •Udgifter til konsulentbistand.

8 Tilskudsberettigede projektudgifter anlæg •Undersøgelser •Konsulentbistand •Anlægsarbejde •Løn til tilsagnshavers personale Under forudsætning af dokumentation og at udgiften ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. •Udgifter til tinglysning

9 Ikke tilskudsberettigede projektudgifter •Udgifter som tilsagnshaver har afholdt, inden Naturstyrelsen har givet igangsætningstilladelse, eller som tilsagnshaver har afholdt inden der er givet tilsagn om tilskud. •Udgifter vedrørende aktiviteter som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af arealer i projektområdet er forpligtet til at gennemføre efter anden lovgivning. •Udgifter hvortil der ydes offentlig støtte eller støtte efter anden lovgivning. •Moms medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. •Forskning og teknologisk udvikling. •Finansierings- og pengeinstitutomkostninger. •Udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel. •Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel. •Udgifter vedrørende anlægsarbejde på skovarealer og arealer omfattet af fredskovspligt (på anlægsdelen).

10 Betingelser for tilskud forundersøgelser •Projektet afsluttes inden projektets slutdato •Tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning, forundersøgelsesrapport og udtalelse rettidigt •Udbetalingsanmodning og originale bilag holdes tilgængelige i mindst 5 år. •Ansøger afgiver nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen.

11 Betingelser for tilskud anlæg •Nødvendige tilladelser opnås inden første udbetaling •Projektet afsluttes inden projektets slutdato •Tilsagnshaver indsender anmodning om slutudbetaling, afsluttende projektrapport og udtalelse rettidigt •Projektet opretholdelse i mindst 5 år •Udbetalingsanmodning og originale bilag holdes tilgængelige i mindst 5 år. •Ansøger afgiver nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen.

12 Betingelser for tilskud anlæg - fortsat •Ansøger skal oplyse om projektet er omfattet af en kontrakt, som er omfattet af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler •Dokumentation for overholdelse af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler holdes tilgængelige i 5 år. •Tilsagnshaver sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet. •Tilsagnshaver skal sikre, at der bliver tinglyst servitut af de i bekendtgørelsen anførte bestemmelser.

13 Forpligtelse til information •Tilsagnshaver er forpligtet til at informere om den offentlige medfinansiering både den nationale medfinansiering og finansieringen fra Europakommissionen. •Tilsagnshaver er forpligtet til at offentliggøre oplysninger om projektet. Det kan være på kommunens hjemmeside, i relevante dagblade, tidsskrifter eller lignende.

14 Offentliggørelse Nærmere retningslinjer om synliggørelse af projekter findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: http://www.landdistriktsprogram.dk/synliggoerelse_af_tilskud_til_projekter.aspx?ID=52140 I projekter over 375.000 kr. skal der i tilknytning til projektområdet opsættes et skilt.

15 Projektændringer Skal ske inden 2 måneder før projektets slutdato •Ændring af projekt, herunder projektgrænse •Ændring af slutdato •Ændring af budgetposter •Ændring af tilsagnshaver

16 Bortfald af tilskud •Tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse •Tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens § 11, stk. 2 •Tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 22 •Projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet •Betingelserne for tilskud ikke opfyldes.

17


Download ppt "Tilskudsordninger til finansiering af fosforvådområder Informationsmøder for kommuner 2012 Kristina Larsen NaturErhvervstyrelsen, Tønder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google