Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ikrafttræden 1. juli 2010 Klager, der er indbragt for KLFU inden den 1. juli 2010, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. KLFU er obligatorisk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ikrafttræden 1. juli 2010 Klager, der er indbragt for KLFU inden den 1. juli 2010, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. KLFU er obligatorisk."— Præsentationens transcript:

1 Hovedpunkter i lov om håndhævelse af udbudsreglerne” Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg

2 Ikrafttræden 1. juli 2010 Klager, der er indbragt for KLFU inden den 1. juli 2010, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. KLFU er obligatorisk 1. instans ved klager i standstill-perioden

3 Standstill iht. udbuds- og forsyningsvirksomhedsdirektivet
10 kalenderdage fra afsendelse af elektronisk underretning om beslutning om tildeling af kontrakt eller indgåelse af rammeaftale, 15 kalenderdage ved brev Gælder ikke ved: direkte tildeling tildeling af kontrakt iht. rammeaftale tildeling af kontrakt iht. dynamisk indkøbssystem kun én tilbudsgiver Ikke længere nok med en ”summarisk begrundelse”, men ”kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen” – samtidig med underretningen

4 Opsættende virkning af klager
Alle klager tillægges automatisk opsættende virkning ved indgivelse indenfor standstill-perioden KLFU tager konkret stilling inden 30 dage Klager der indgives efter standstill-periodens udløb kan som hidtil konkret tillægges opsættende virkning af KLFU

5 Uden virkning - mulig ny konsekvens af overtrædelser af udbudsdirektivet + forsyningsvirksomhedsdirektivet KLFU kan erklære en kontrakt for uden virkning, hvis Kontrakten er indgået i standstill-perioden Kontrakten er indgået i en periode, hvor der er opsættende virkning Ikke en betingelse at andre udbudsregler er overtrådt Proportionalitet

6 Uden virkning (fortsat)
KLFU skal erklære en kontrakt for uden virkning i følgende tilfælde: Udbudspligtig kontrakt indgået uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, medmindre ordregiver (1) indrykker EUT-bekendtgørelse om kontrakten, (2) respekterer 10 dages standstill fra offentliggørelsen og (3) vurderer at tildeling kan ske uden overtrædelse af direktiverne Kontrakten er indgået i standstill-perioden eller i en periode med opsættende virkning og der er tale om en overtrædelse, der har påvirket tilbudsgiverens muligheder for at få tildelt kontrakten Kontrakten er indgået på basis af en rammeaftale med genåbning af konkurrencen i strid med udbudsdirektivet og den anslåede værdi af kontrakten overstiger tærskelværdien, medmindre ordregiver dels har afholdt en frivillig standstill periode (10 hhv. 15 dage), dels vurderer at der ikke er sket en overtrædelse af direktivet. Kontrakten er indgået på basis af et dynamisk indkøbssystem i strid med udbuds- eller forsyningsvirksomhedsdirektivet og den anslåede værdi af kontrakten overstiger tærskelværdien, medmindre ordregiver dels har afholdt en frivillig standstill periode (10 hhv. 15 dage), dels vurderer at der ikke er sket en overtrædelse af direktiverne.

7 Uden virkning (fortsat)
Generel modifikation til ”uden virkning” Væsentlige hensyn til almenhedens interesser der nødvendiggør at kontrakten fortsat skal opretholdes forsyningspligt liv eller helbred for mennesker & dyr ikke sædvanlige økonomiske interesser knyttet til anskaffelsens planmæssige gennemførelse Orienteringspligt for KLFU til Konkurrencestyrelsen og Kommissionen … men der skal i givet fald fastsættes en alternativ sanktion

8 Uden virkning (fortsat)
KLFU skal angive, hvorvidt hele eller kun en del af kontrakten skal være uden virkning Uden virkning gælder for fremtidige leverancer hvis tilbagelevering i væsentlig samme stand er mulig, da tillige uden virkning for allerede foretagne leverancer, hvis særlige forhold taler derfor Hvis erklæring om uden virkning, udsteder KLFU påbud om, at kontrakten skal bringes helt eller delvist til ophør fra et defineret tidspunkt Udelukker således ikke, at den leverandør, der har indgået den pågældende kontrakt, kan kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler

9 Alternativ sanktion KLFU kan pålægge offentlige myndigheder og offentligretligt etablerede forsyningsvirksomheder en økonomisk sanktion, når hele kontrakten ikke erklæres for uden virkning SØK/domstolene kan pålægge offentligretlige organer og andre privatretligt etablerede forsyningsvirksomheder en alternativ sanktion i form af bøde på baggrund af anmeldelse fra KLFU (pga. EMRK art. 6), når hele kontrakten ikke erklæres for uden virkning Omfatter tilfælde hvor: Klagenævnet ikke erklærer kontrakter indgået i standstill-perioden / opsættende virkning for uden virkning; Klagenævnet ikke erklærer kontrakter for uden virkning som følge af væsentlige hensyn til almenhedens interesser der nødvendiggør kontraktens opretholdelse; Klagenævnet alene erklærer en del af kontrakten for uden virkning Intet krav om forsæt eller uagtsomhed Forældelsefrist på 5 år

10 Alternativ sanktion Størrelse af alternativ sanktion
Fastsættes vejledende udfra: andelen af kontrakten der opretholdes (intervaller) og overtrædelsens grovhed 5 % af kontraktsummen for de mest alvorlige overtrædelse af udbudsreglerne 4 % for de lidt mindre alvorlige overtrædelser 3 % for de overtrædelser, hvor der alene er mulighed for, men ikke pligt til, at erklære kontrakten for uden virkning dog mindst kr og maks. kr. 10 mio. (for førstegangsovertrædelse) udelukker ingenlunde erstatningskrav

11 Andre ændringer - Præklusive frister for klager
30 kalenderdage fra dagen efter afsendelsen af underretningen for klage over manglende prækvalifikation 6 måneder fra datoen for offentliggørelse af tildelingsbekendtgørelse for klage over tildeling


Download ppt "Ikrafttræden 1. juli 2010 Klager, der er indbragt for KLFU inden den 1. juli 2010, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. KLFU er obligatorisk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google