Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Frit valg af hjælpemidler og boligindretning Af Tina Hansen specialkonsulent 15. september 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Frit valg af hjælpemidler og boligindretning Af Tina Hansen specialkonsulent 15. september 2010."— Præsentationens transcript:

1 1 Frit valg af hjælpemidler og boligindretning Af Tina Hansen specialkonsulent 15. september 2010

2 2 Hovedindholdet i de nye regler De nye regler ændrer ikke på kompensationsprincippet. Kommunen skal derfor fortsat yde den hjælp, som borgerne efter loven har krav på, uden at det får økonomiske konsekvenser for den enkelte. Hjælpemidler: •I dag er der kun frit valg i forhold til særligt personlige hjælpemidler og en særlig ordning vedrørende høreapparater. •Mulighed for frit valg af leverandør af alle typer af hjælpemidler (gælder ikke, hvis kommunen kan stille et fuldstændig identisk hjælpemiddel til rådighed). •Mulighed for indkøb af dyrere hjælpemiddel mod betaling af prisdifferencen. Boligindretning: •I dag er der ikke frit valg vedrørende boligindretning. •Mulighed for frit valg af håndværker til udførelse af boligindretning. •Mulighed for mod betaling af prisdifferencen at vælge andre materialer.

3 3 Hjælpemidler - rådgivning og vejledning •Der ændres ikke i kommunernes generelle rådgivnings- og vejledningspligt. •Der skal derfor tilbydes vejledning i samme omfang som i dag, f.eks. om valg af hjælpemiddel også, hvis det er en anden leverandør end kommunen. •Der skal informeres om adgangen til frit valg og konsekvenserne af at benytte ordningen. •Der gælder derimod ingen udvidet vejledningspligt ved frit valg, f.eks. i forhold til leverandører af hjælpemidler og brug af hjælpemidler med supplerende funktioner.

4 4 Hjælpemidler – bedst egnet og billigst •Der skal fortsat ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Dette er uændret siden bistandslovens tid. •Der skal foretages den samme vurdering frem over, som der skal i dag. •Det skal fremgå af bevillingen, hvilket hjælpemiddel der anses som bedst egnet og billigst, og dermed hvilket hjælpemiddel der ydes støtte til.

5 5 Hjælpemidler – reparation, udskiftning og vedligeholdelse Reparation og udskiftning: •Hjælp til reparation og udskiftning ydes efter behov. Dette ændres der ikke ved, heller ikke der hvor retten til frit valg er benyttet. •Hvis der på grund af frit valg undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgifterne betales af borgeren selv. Vedligeholdelse: •I dag ydes der ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til vedligeholdelse. Dette ændres der ikke ved. •De undtagelser hertil, der gælder i dag (batterier, høreapparater og dæk og slanger til kørestole), opretholdes uændret. Endvidere kommer der ny undtagelse om løbende nødvendige udgifter til førerhunde.

6 6 Hjælpemidler – refusion af borgerens udgifter ved indkøb •I dag afregnes hjælpemidler direkte mellem leverandør og kommune, uden at borgeren involveres. •Afregningen mellem borger, leverandør og kommune skal ved frit valg foregå ved, at leverandøren afregner kommunens andel direkte med kommunen og borgerens andel direkte med borgeren. •Herved kan kommunen afløfte moms af sin regning, og borgerens økonomi belastes ikke unødigt.

7 7 Hjælpemidler – generelt forøget anvendelighed •Hjælpemidlet skal som udgangspunkt returneres til kommunen efter endt brug. Dette gælder også i dag. •Pligten til returnering vil også gælde i de tilfælde, hvor borgeren har købt et dyrere hjælpemiddel end det, som kommunalbestyrelsen vil yde støtte til. •Hvis borgerens merkøb har givet hjælpemidlet en generelt forøget anvendelighed også for andre, vil borgeren ved returnering have ret til refusion af egenbetaling under følgende betingelser:  Tilbagelevering skal ske inden for 4 år regnet fra købstidspunktet, og  Borgerens merkøb skal overstige 2.500 kr. •Kommunalbestyrelsens afgørelse om refusion af egenbetaling kan påklages i klagesystemet.

8 8 Hjælpemidler – genbrugsordningen •De hjælpemidler, som en borger returnerer til kommunen, kan i dag udleveres til en anden borger, hvis de fortsat er funktionsdygtige (genbrugsordningen). Genbrugsordningen afskaffes ikke med de nye regler. •Indførelsen af frit valg vil betyde, at borgeren kan vælge at indkøbe et andet hjælpemiddel end det, som kommunen kan stille til rådighed. •For at sikre, at der ikke indkøbes hjælpemidler, som er fuldstændig identiske med dem, kommunen kan stille til rådighed, og dermed for at sikre genbrugsordningen, er der en undtagelse til, hvornår der frit kan vælges leverandør. •Efter undtagelsen kan borgeren ikke frit vælge leverandør, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som borgeren ønsker at anskaffe.

9 9 Boligindretning – rådgivning og vejledning •Der sker ikke med de nye regler ændringer i kommunens rådgivnings- og vejledningspligt. Der skal altså ydes samme vejledning som i dag f.eks. i forhold til, hvilken boligindretning og hvilke materialer kommunen anser som nødvendige. •Som en del af vejledningen vil der frem over skulle informeres om retten til frit valg og konsekvenserne af at benytte dette.

10 10 Boligindretning – bedst egnet og billigst •I dag skal der ydes hjælp til den bedst egnede og billigste boligindretning. Dette ændres der ikke på. •Det skal fremgå af bevillingsskrivelsen, hvilken specifik boligindretning kommunen vil yde støtte til, og håndværkeren skal fremgå.

11 11 Boligindretning – licitation •Ved større ombygninger benytter kommunerne i dag licitation/udbud til prisfastsættelsen, og en af tilbudsgiverne får herefter opgaven. •Med indførelsen af frit valg vil en af de tilbudsgivere, der deltager i udbuddet, ikke længere være sikker på at vinde udbuddet. •Efter Konkurrencestyrelsens vurdering betyder det dog ikke, at der ikke kan laves et udbud, som kan fastsætte den pris, kommunen skal betale for boligindretningen. •Det skal blot i udbudsmaterialet gøres helt klart, at der er tale om frit valg, og at udbuddet i sidste ende vil kunne annulleres.

12 12 Boligindretning – refusion af borgerens udgifter •I dag afregnes boligindretning direkte mellem håndværker og kommune, uden at borgeren involveres. •Afregningen mellem borger, håndværker og kommune skal ved frit valg foregå ved, at håndværkeren afregner kommunens andel direkte med kommunen og borgerens andel direkte med borgeren. •Herved kan kommunen afløfte moms af sin regning, og borgerens økonomi belastes ikke unødigt.

13 13 Boligindretning – genbrug, reparation og vedligeholdelse Genbrug: •En boligindretning gives til eje og ikke som udlån. •Boligindretningen skal derfor ikke returneres efter endt brug, og den kan ikke genbruges af en anden borger. •Hvis der er indgået aftale om tilbagelevering samtidig med bevillingen af boligindretning, vil boligindretningen dog skulle returneres. •Hvis borgeren har benyttet frit valg og har valgt andre materialer, og der er indgået aftale om tilbagelevering, har kommunalbestyrelsen ikke pligt til at refundere eventuelle ekstra udgifter til materialer.

14 14 Reparation og vedligeholdelse: •I dag skal borgeren selv afholde udgifter til reparation og vedligeholdelse. Dette ændres der ikke på med de nye regler. •Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til reparation og vedligeholdelse efter merudgiftsreglerne, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Dette ændres der heller ikke på.


Download ppt "1 Frit valg af hjælpemidler og boligindretning Af Tina Hansen specialkonsulent 15. september 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google