Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsesvalg 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsesvalg 2012"— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsesvalg 2012
BillundSkolen Hanne Enggaard, BillundSkolen Hanne Enggaard, BillundSkolen

2 Hanne Enggaard, BillundSkolen
Program Velkomst v/Jakob Vibe-Pedersen og Torben Dahl Orientering: om status på oprettelse af BillundSkolen v/Hanne Enggaard om valget v/Hanne om arbejdet i skolebestyrelsen v/Jakob og Torben Kandidatopstilling v/Jakob og Torben Hanne Enggaard, BillundSkolen

3 Hanne Enggaard, BillundSkolen
Valgbestyrelsen 1 Medlemmer: Formænd for de to skolebestyrelser. Skolelederen (formand for valgbestyrelsen). Hanne Enggaard, BillundSkolen

4 Hanne Enggaard, BillundSkolen
Valgbestyrelsen 2 Opgaver: Sørger for, at forældrene orienteres om valget. Forbereder valget. Herunder udarbej-delse af valgliste (skolelederen). Styrer valget og træffer de nødvendige afgørelser efter bekendtgørelsen. Hanne Enggaard, BillundSkolen

5 Hanne Enggaard, BillundSkolen
Valgret og valgbarhed 1 Forældremyndighedsindehavere Alle personer, der på valgtidspunktet har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Hanne Enggaard, BillundSkolen

6 Hanne Enggaard, BillundSkolen
Valgret og valgbarhed 2 Andre (efter anmodning): Plejeforældre. Skal have plejetilladelse eller godkendelse fra kommunal-bestyrelsen. Denne skal være meddelt skriftligt senest et år før valget. Forældremyndighedsindehaveren kan ikke samtidig deltage i valget. Ægtefolk, hvor ægtefælle til forældremyndighedsindehaver ikke er biologisk forælder. Forældremyndighedsindehaverne/indehaveren skal give sin tilslutning. Fædre i ”papirløse ægteskaber”. Faderskab skal være fastslået, og faderen skal bo sammen med forældremyndighedsindehaveren og barnet. Hanne Enggaard, BillundSkolen

7 Hanne Enggaard, BillundSkolen
Valgret og valgbarhed 3 Andre (efter anmodning): Den af de biologiske forældre, der ikke har forældremyndighed og ikke bor sammen med forældremyndighedsindehaveren. Dog kun hvis forældremyndighedsindehaveren giver sin tilslutning, og der ikke er meddelt valgret til en anden. Afgørelse om optagelse på valglisten for en af ovenstående personer træffes af valgbestyrelsen hurtigst muligt efter anmodning om optagelse.  Hanne Enggaard, BillundSkolen

8 Hanne Enggaard, BillundSkolen
Ansatte på skolen Ansatte på skolen kan ikke vælges til skolebestyrelsen som forældre-repræsentanter, men de har stem-meret. Ansatte kan vælges som medarbejder-repræsentanter. Hanne Enggaard, BillundSkolen

9 Pligt til at lade sig opstille og modtage valg
Personer, som har børn indskrevet i skolen, og som bor i kommunen. Undtagelse: Fyldt 60 år. Allerede været medlem af en skolebestyrelse i 2 sammenhængende perioder. Hanne Enggaard, BillundSkolen

10 Hanne Enggaard, BillundSKolen
Valgmøde Der orienteres om reglerne for valget. De enkelte kandidater får mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter om skolebestyrelsens arbejde. Der gives de fremmødte vælgere mulighed for at drøfte kandidatopstillingerne. Der gives mulighed for at indlevere nye kandidatopstillinger. Hanne Enggaard, BillundSKolen

11 Hanne Enggaard, BillundSkolen
Kandidatopstilling Kandidater kan opstilles før, under og efter valgmødet dog senest den 10. april. En kandidat kan opstilles af andre end personen selv. Ønsker en kandidat ikke opstilling, skal han eller hun meddele dette til valgbestyrelsen senest den 10. dag efter underretningen. Det er kommunalbestyrelsen der meddeler evt. fritagelse for opstilling. Hanne Enggaard, BillundSkolen

12 Kandidat til skolebestyrelsesvalget 2012
Navn: Barn/børn i klasse: Tidl. aktiv på skolen som: Holdning til skolen: Områder, der er vigtige at arbejde med: Hanne Enggaard, BillundSkolen Kopi af kandidatlisten afleveres som kvittering for modtagelse.

13 Betingelser for at indgå fredsvalg
Hvis der er anmeldt flere end 7 kandidater, skal der senest den 19. april være indgået aftale mellem kandidaterne om en opstillingsrækkefølge. Alle kandidater skal være enige. Aftalen skal skriftligt meddeles valgbestyrelsen. Hvis ovennævnte betingelser er opfyldt, er der indgået fredsvalg, og kandidaterne er valgt. Der skal således ikke afholdes afstemning (egentligt valg). De 7 øverste i opstillingsrækkefølgen betragtes som valgte, resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. Skolebestyrelsens konstituering sker på et konstituerende møde.  Hanne Enggaard, BillundSkolen

14 Hanne Enggaard, BillundSKolen
Afstemning 1 Kun hvis der ikke opnås enighed blandt kandidaterne om fredsvalg, skal der afholdes en afstemning. Afstemningen foregår pr. brev.   Meddelelse om afstemning skal gives til hjemmene senest 10 dage før fristen for aflevering af stemmer. Fristen for aflevering af stemmer er den 10. maj kl Hanne Enggaard, BillundSKolen

15 Hanne Enggaard, BillundSkolen
Afstemning 2 Senest d. 30. april udsendes følgende materialer til de stemmeberettigede: Meddelelse om valg. En stemmeseddel. En konvolut. En yderkuvert. En stemmevejledning. Materiale fra den eller de kandidater, der har udarbejdet et sådant, indeholdende oplysninger om deres holdninger og synspunkter om skolebestyrelsens arbejde. Når forældrene afgiver deres stemme, skal de stemme på 4 forskellige kandidater.  Hanne Enggaard, BillundSkolen

16 Opgørelse af afstemningen
Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. De enkelte kandidater placeres i rækkefølge efter antal stemmer. Er der stemmelighed, trækkes der lod om placeringen. Hanne Enggaard, BillundSkolen

17 Bekendtgørelse af resultatet af valget
Valgbestyrelsen giver de valgte besked og meddeler resultatet til Kommunal-bestyrelsen, der offentliggør resultatet.  Hanne Enggaard, BillundSkolen

18 Hanne Enggaard, BillundSkolen
Valgperiode Forældrerepræsentanternes valgperiode er 2 år regnet fra 1. august 2012. Hanne Enggaard, BillundSkolen

19 Forslag til kandidatpræsentation
Hvilke klassetrin går ens børn på? Hvor i skoledistriktet bor man? Baggrund for at søge opstilling. Særlige interesseområder. Hvad vil man evt. arbejde for, hvis man bliver valgt? Evt. tilknytning til skolen(ægtefælle eller andet). Hanne Enggaard, BillundSkolen

20 Hanne Enggaard, BillundSkolen
Konstituerende møde Skolens leder indkalder den ny bestyrelse til et konstituerende møde. Hanne Enggaard, BillundSkolen


Download ppt "Skolebestyrelsesvalg 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google