Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anmelderdatabasen Hvem kan få tilladelse til at tinglyse for andre?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anmelderdatabasen Hvem kan få tilladelse til at tinglyse for andre?"— Præsentationens transcript:

1 Anmelderdatabasen Hvem kan få tilladelse til at tinglyse for andre?
Hvem kan få egen opkobling til den digitale tingbog?

2 Kompromis’erne Kompromis’erne:
Anmelderordning (borgerne ikke direkte ”digitale”) Meddelelse til borgerne pr. brev (anmelderkontrol) Fuldmagtsordning (fuldmagt sendes til Hobro enten som papir eller digitalt) De helt særlige tilfælde (ingen cpr, ingen signatur)

3 Anmelderordning Autoriserede anmeldere
Er anmeldere, der er godkendt til at tinglyse dokumenter vedrørende panterettigheder og ejendomsforbehold på vegne af andre, alene med anmelders digitale signatur, Anmelderen skal kontrollere, at dokumentet hidrører fra den, der ifølge tingbogen er berettiget til at råde over den pågældende ret, eller er udstedt med hans samtykke, og at han har forpligtet sig som anført i dokumentet. Det skal af anmeldelsen fremgå, at anmelderen har foretaget denne kontrol. Anmelder er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Staten har regreskrav mod anmelder.

4 Autoriserede anmeldere
I forbindelse med tinglysning fra autoriseret anmelder sender Tinglysningsretten brev herom til pantets ejer. Anmelder skal betale for denne meddelelse. Autorisation kan meddeles til: 1) pengeinstitutter, 2) realkreditinstitutter, 3) ejendomsmæglere, 4) advokater, 5) landinspektører 6) statsautoriserede og registrerede revisorer, 7) udenlandske personer og virksomheder, der her i landet udøver tilsvarende virksomhed som angivet under pkt. 1 – 6.

5 Autoriserede anmeldere
8) Andre personer, som opfylder betingelserne og som a) ikke er umyndige, under værgemål eller samværgemål, b) ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, c) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige (over ,- kr.), d) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af stillingen som autoriseret anmelder.

6 Autoriserede anmeldere
9) Virksomheder. A/S, ApS, andre selskaber, foreninger, fonder og lign. – A/S og ApS skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Direktørerne og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde betingelserne for personer (pkt. 8). Indtræder der nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, skal anmelder inden 14 dage anmelde dette til Tinglysningsretten, der herefter afgør, om autorisationen kan opretholdes.

7 Autoriserede anmeldere
Hvilke er i øvrigt betingelserne for at blive autoriseret anmelder? At denne gøre det antageligt, at den pågældende vil kunne udøve virksomheden forsvarligt. At ansøgeren stiller betryggende sikkerhed for pengekrav, som måtte opstå som følge af dennes virksomhed som anmelder. Justitsministeren kan bestemme, at en ansøger opfylder kravet om sikkerhedsstillelse ved at opfylde krav, der stilles i anden lovgivning (advokater, pengeinstitutter m.v.).

8 Autoriserede anmeldere
Justitsministeren fastsætter nærmere regler om udformning og indhold af ansøgninger om autorisation som anmelder og om betingelserne for at opnå autorisation, herunder om betaling af gebyr, om sikkerhedsstillelsens størrelse, art og tidsmæssige udstrækning, og om hvilke vilkår der kan knyttes til en autorisation. Autorisation som anmelder meddeles af Tinglysningsretten.

9 Egen opkobling til den digitale tingbog
I princippet alle personer og virksomheder, der ønsker at integrere den digitale tingbog i egne sagsbehandlingssystemer Skal bestå tekniske test, der viser, at denne er i stand til at fremsende og behandle digitale tinglysningsdokumenter i XML-format med digitale signaturer Skal leve op til tekniske og sikkerhedsmæssige minimumkrav vedrørende egne systemer


Download ppt "Anmelderdatabasen Hvem kan få tilladelse til at tinglyse for andre?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google